Konferencija „Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“

Dr. Laima Tomėnienė
,
Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių universiteto lektorė
Birutė Kasparienė ir Irena Kazymirkienė
,
Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės

Gruodžio 22 d. Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių tarybos nariai sukvietė šalies švietimo pagalbos specialistus ir mokytojus dalyvauti respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“ (ilgalaikės programos „Specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo įstaigoje“ II modulis), kuri vyko virtualioje „Microsoft Teams“ aplinkoje.

 

Konferencijos tikslas − pasidalyti gerąja švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo patirtimi siekiant gerinti skirtingų gebėjimų  mokinių  ugdymo(si) kokybę. Probleminės sritys, kurios buvo pedagogų aptartos konferencijoje: ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktika bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) iššūkiai ir galimybės; mokymo(si) metodai ir skaitmeninės, ugdomosios priemonės, mokomosios kompiuterinės programos, skatinančios skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą į ugdymo(si) procesą; metodai ir būdai, skatinantys efektyvų mokinių vertinimą ir įsivertinimą pamokoje; mokinių karjeros ugdymo, partnerystės ir bendradarbiavimo galimybių pasitelkimas organizuojant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą bei mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybės ir perspektyva.

 

Džiaugiamės, kad ši konferencija sulaukė didžiulio šalies pedagogų dėmesio, joje nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau nei 180 švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų iš skirtingų šalies vietovių. Dalyvavo pedagoginėse psichologinėse tarnybose, švietimo centruose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pradinėse mokyklose, progimnazijose, pagrindinėse mokyklose, gimnazijose, specialiojo ugdymo centruose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, bendrojo ugdymo mokyklose, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kompleksinių paslaugų namuose „Alka“, jaunimo mokyklose, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre dirbantys pedagogai, UAB „Mokymai ir konsultavimas“ lektorė bei Šiaulių universiteto Edukologijos instituto mokslininkai.

 

Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro metodininkė Lolita Lukoševičienė, jos atkreipė dėmesį į sutelktą puikų pranešėjų būrį, džiaugėsi aktualia konferencijos tema, konferencijos organizatorių darnia veikla, konstruktyviu švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendravimu ir bendradarbiavimu bei gerosios patirties sklaidos svarba ugdant skirtingų gebėjimų mokinius.

 

Plenariniame posėdyje ir darbo sekcijose išklausyti 27 pranešimai. Didžiulio klausytojų susidomėjimo sulaukė Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentės, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos pirmininkės Renatos Geležinienės ir Šiaulių m. pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės ekspertės Renatos Kielaitės plenariniame posėdyje pristatyti pranešimai.

 

Socialinių mokslų daktarė Renata Geležinienė, konferencijos dalyvių darbo su elgesio ir emocijų sutrikimų ar sunkumų turinčiais mokiniais kompetencijas praturtino konstruktyviomis įžvalgomis, aptarė mokymosi veikiant kartu bei fizinės aplinkos pritaikymo pagal pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemą svarbą.

 

Specialioji pedagogė ekspertė Renata Kielaitė kalbėjo apie mokytojo padėjėjo vaidmenį ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Pranešėja akcentavo, kad šiuolaikinė švietimo sistema susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais, kai mokyklos aplinka tik iš dalies pritaikyta skirtingų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, neretai stebimas nepakankamas mokytojų pasirengimas ir motyvacija ugdyti didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Dėl įtraukiojo ugdymo politikos didėja švietimo pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų poreikis.

 

Konferencijos metu pradinio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai (Šiaulių Dainų progimnazijos pedagogės Irena Kazymirkienė, Neringa Vėlienė, Birutė Kasparienė, Rasa Lideikienė, Inga Petrukonienė, Daiva Stonė ir Laima Tomėnienė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Asta Kairienė ir Šiaulių „Juventos“ specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Rasa Kasparienė) dalijosi savo patirtimi apie šiuolaikinių technologijų naudojimą mokymo procese, kas skatina skirtingų gebėjimų mokinius savarankiškai mokytis, norą bendrauti, bendradarbiauti bei padeda suvokti žinias, supažindino su vertinimo ir įsivertinimo galimybėmis naudojant informacines ir komunikavimo technologijas, aptarė mokymosi motyvacijos skatinimą pamokoje.

 

Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Stonė ir specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių universiteto lektorė, dr. Laima Tomėnienė akcentavo, kad norėdami ugdyti kūrybingus, savarankiškus, gebančius dirbti komandoje žmones, neišvengiamai privalome kurti tokias ugdymosi sąlygas, kuriose vaikai išbandytų įvairias vertinimo formas: nuo įsivertinimo iki formuojamojo vertinimo ar portfolio. Svarbiausia − išmokyti vaikus mokytis, išsikelti tikslus, rasti įvairių reiškinių prasmę, gebėti argumentuoti. Panevėžio Žemynos progimnazijos specialioji pedagogė Santa Makačiūnė  kalbėjo apie pedagoginės judesio pertraukėlės taikymą mokymui(si) bei elgesio ir emocijų valdymui.

 

Ne vienas konferencijos dalyvis savo pranešime pabrėžė, kad ugdant skirtingų gebėjimų vaikus, ypač jaunesniajame mokykliniame amžiuje, svarbu pasirinkti tinkamus ugdymo metodus. Aktualiai nuskambėjo Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos vyresniosios specialiosios pedagogės Daivos Mikelėnaitės-Laukienės pranešimas apie patyriminio ugdymo bei pedagogių iš Šiaulių (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Jolantos Butenienės, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos logopedės Jurgitos Pintulienės ir priešmokyklinio ugdymo grupės vyresniosios mokytojos Kristinos Dirmeikienės) mintys apie projekto metodo taikymo galimybes mokant nuotoliniu būdu, taikomų informacinių ir komunikavimo technologijų ugdymo priemonių įvairovę, tikslingumą bei svarbą. Akcentuota, kad patyriminio  ugdymo veikla grindžiama sąveika ir partneryste, sudaromos galimybės mokiniui patirti sėkmę, tad atskleidžiamas visai kitoks mokytojo ir mokinio santykis: jie tampa partneriais, o pamoka  − „be sienų“.

 

Šiaulių Dainų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Violeta Tamulienė pasidalijo sėkmės atveju ugdant įvairiapusį raidos sutrikimą turintį mokinį bendrojo ugdymo mokykloje, logopedės (Šiaulių Dainų progimnazijos vyresnioji logopedė Elena Šmigelskienė ir logopedė Aurelija Juozapaitienė, Ukmergės „Šilo“ progimnazijos logopedė metodininkė Daiva Mauricienė) pasidalijo gerąja patirtimi taikant aktyviuosius ugdymo būdus ir metodus dirbant su mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, o Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio vyresnysis specialusis pedagogas Darius Moraza – nuotolinio darbo būdais su lavinamųjų klasių mokiniais. Diskutuota apie logopedo ir specialiojo pedagogo nuotolinio darbo iššūkius ir galimybes kokybiškai pagelbėti.

 

Konferencijos dalyviai pažymėjo, jog technologijų naudojimas ugdymo procese skatina mokinių motyvaciją, įsitraukimą į mokymosi veiklą, sudaro geresnes sąlygas ugdymo individualizavimui bei pritaikymui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pamokos-pratybos, pasitelkiant informacines komunikavimo technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones, tampa patrauklesnės, įdomesnės.

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos specialusis pedagogas, logopedas metodininkas Dainius Mauricas supažindino su skaitmeninių išteklių rinkiniu „Edu Sensus“, parengtu remiantis Europos disleksijos draugijos viceprezidentės M. Bogdanovič (M. Bogdanowicz) rekomendacijomis. Ši skaitmeninė įtraukiojo ugdymo priemonė sudaryta iš keturių edukacinių priemonių-žaidimų („Logožaidimai“, „Logoritmika“, „Žodžių žaidimai“, „Pasiruošimas mokyklai“) ir skirta pažintinių gebėjimų, motorikos lavinimui ir kalbos ugdymui vaikams nuo 2,5 metų.

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos logopedė metodininkė Angelė Kleinauskaitė konferencijos dalyvius supažindino su „MS Excel“ programos panaudojimo galimybėmis specialiojo pedagogo užsiėmimuose ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kompetencijas.

 

Ne vienas pranešėjas pristatė pačių kurtas metodines priemones, kurios pasižymi spalvingumu, žaismingumu. Specialiąsias mokymo priemones, skirtas ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbai, komunikacijai  ir pažintiniams procesams ugdyti, bet ir skatinančias visų mokinių mokymosi motyvaciją bei įsitraukimą į ugdymo procesą, pristatė mokymo(si) priemonių autorės Raimonda Kirvėlienė (Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė ekspertė), Rūta Paulauskienė (Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė), Margarita Jurevičienė (Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos specialiosios klasės mokytoja metodininkė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, dr.) ir Toma Jokubaitienė (Šiaulių r. Šilėnų mokyklos specialioji pedagogė, logopedė).

 

Konferencijos metu akcentuota partnerystės, bendradarbiavimo galimybių pasitelkimo svarba organizuojant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą. Pranešėjos (Kauno Milikonių progimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Ernesta Petrauskienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos specialioji pedagogė Justina Pundzienė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos socialinė pedagogė Kristina Petrauskė ir logopedė Jurgita Pintulienė, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos specialioji pedagogė Fausta Verpečinskienė ir Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, dr. Laima Tomėnienė) kalbėjo apie partnerystės svarbą, tėvų į(si)traukimo galimybes į ugdymo procesą, šio proceso dalyvių bendradarbiavimą plėtojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kompetencijas, organizuojant socialinio emocinio ugdymo stovyklas. Pasak D. Mauricienės, „dalyvaudami kartu su vaiku, tėvai geriau suvokia ugdymo tikslus, užima prasmingą, o ne „dekoratyvinį“ vaidmenį“. Pranešėjai išsakė mintis apie dalykų mokytojų, švietimo pagalbos mokiniui specialistų bei mokytojų padėjėjų bendradarbiavimo galimybes tenkinant skirtingų gebėjimų mokinių mokymo(si) poreikius.

 

Šiaulių Dainų progimnazijos profesinio orientavimo konsultantė, Lietuvos karjeros specialistų asociacijos narė, UAB „Mokymai ir konsultavimas“ lektorė Elmyra Damonskienė akcentavo, kad integracijai į darbo rinką didelės reikšmės turi tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai. Jaunuoliams būtina sulaukti palaikymo iš aplinkos ir iš šeimos, kuri turi ypatingai didelės reikšmės jauno asmens pasirinkimams. Tokios pat reikšmės turi ir vidinės jaunuolio, kuris turi išmokti adekvačiai vertinti save kaip būsimą darbuotoją bei ugdytis pagrindines vienam ar kitam darbui reikalingas darbines kompetencijas, savybės.

 

Specialioji pedagogė, Šiaulių universiteto doktorantė Ilona Dobrovolskytė supažindino konferencijos dalyvius su jaunuolių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybėmis Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, klausytojams ir tikimės, kad konferencijoje išgirstos žinios pravers švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų praktikoje, ugdant skirtingų gebėjimų mokinius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.