Konferencija „Kokybės krepšelis mokinių pažangai ir gerai savijautai“ Širvintų rajono Musninkų A. Petrulio gimnazijoje

Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, siekdama gerinti mokinių asmeninę pažangą ir sukurti saugesnę ugdymosi aplinką, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“, kuris suteikia galimybių įvairiomis formomis, būdais bei metodais siekti mokinių pasiekimų gerinimo.

 

Šių metų gegužės 19 dieną gimnazijoje vyko rajoninė konferencija „Kokybės krepšelis mokinių pažangai ir gerai savijautai“, skirta gerosios patirties, įgytos projekto metu, sklaidai.

 

Konferencijoje dalyvavo Širvintų r. savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Rasa Kralikevičienė, Širvintų r. ugdymo įstaigų – Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, Širvintų r. Gelvonų gimnazijos, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – vadovės, mokytojai bei mokinių tėvelių atstovai.

 

Konferencijos metu Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorė Palmira Kvietkauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jurkevičienė dalyviams pristatė gimnazijoje įgyvendinamo projekto „Kokybės krepšelis“ tikslą, uždavinius ir veiklas, supažindino su naujai įrengtomis erdvėmis. Direktorė džiaugėsi, kad projekto dėka buvo įgyvendinti du svarbūs gimnazijos bendruomenės išsikelti uždaviniai – siekti mokinių asmeninės pažangos įgyvendinant įtraukųjį ugdymą bei užtikrinti mokinių saugumą, kuriant ugdymosi aplinkas ir įgyvendinant prevencines programas.

 

Siekiant mokinių asmeninės pažangos įtraukiojo ugdymo kontekste buvo organizuoti 40 akademinių valandų trukmės mokymai „Įtraukusis ugdymas – visavertė pagalba vaikui“, skirti gimnazijos mokytojams. Kiekvienas mokytojas stebėjo po dvi kolegų pamokas ir suteikė grįžtamąjį ryšį įtraukiojo ugdymo klausimais, dalykų mokytojai derino planus ir programas, organizavo 60 integruotų pamokų. Taip pat gimnazijoje buvo plečiamos interaktyvaus mokymo galimybės ir teikiama mokymosi pagalba pamokose. Įsteigta mokytojo padėjėjo pareigybė, skirtos papildomos konsultacijos mokiniams, susiduriantiems su mokymosi sunkumais Atnaujinti kabinetai, įsigytos šiuolaikinės mokymosi priemonės: interaktyvūs ekranai, kompiuteriai, interaktyvūs edukaciniai žaidimai, robotukai bei kita. Kaip motyvuojančios ir mokymąsi skatinančios priemonės mokiniams organizuotos edukacinės išvykos.

 

Užtikrinant saugią emocinę atmosferą gimnazijoje įgyvendinta prevencinė programa „Friends“. Vyko mokymai gimnazijos darbuotojams, klasių vadovams, mokinių tėvams. Klasių vadovai buvo aprūpinti mokymo medžiaga, kuria naudojasi klasės valandėlių metu.

 

Konferencijos dalyviai aplankė gimnazijoje naujai įrengtas erdves: sensorinį kambarį „Noriu nurimti“, skirtą mokinių, turinčių mokymosi, elgesio ir įvairiapusių raidos sutrikimų, emociniam nusiraminimui, pritaikant šviesos, spalvų, uoslės, muzikos terapiją, ir visos dienos erdvę – klubą „Po pamokų“, kuriame mokiniai atlieka namų darbus, žaidžia stalo žaidimus. Inovatyvios mokymo(si) priemonės ir modernizuotos erdvės paįvairina mokinių ugdymą, stiprina bendravimo įgūdžius, moko pažinti ir valdyti emocijas, spręsti konfliktus.

 

Konferencijoje pasidžiaugta, kad nors projektas „Kokybės krepšelis“ artėja į pabaigą, tačiau gimnazijos bendruomenė turi bendrą viziją ir nuostatas išlaikyti projekto pradėtų ir jau vykdomų veiklų tęstinumą – tai turi įtakos mokinių pasiekimų augimui. Tikimasi, kad gimnazijos įdirbis – nuolat analizuoti mokinių pasiekimus, vertinti, ieškoti geriausių sprendimų ir tobulinti ugdymo procesą, veikti kryptingai panaudojant šiuolaikines priemones, nuolat mokytis ir tobulėti mokytojų bendruomenei, užtikrins mokinių pažangos ir pasiekimų tvarumą.

 

Antroje konferencijos dalyje dalyviai stebėjo keturias atviras pamokas, kurias vedė gimnazijos mokytojos: integruotą lietuvių kalbos ir IKT pamoką 1b klasei vedė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Blusevičienė. Integruotos pamokos tema – „Pasaka, teksto dalį apibendrinantis sakinys, veikėjų programavimas“; anglų kalbos vyresniosios mokytojos Kristinos Povilaitienės pamokoje 4a klasės mokiniai, dirbdami poromis, atliko diferencijuotas teksto suvokimo užduotis, pagal pateiktus kriterijus sukūrė skaitmeninį žurnalą „Holiday Magazine“ ir pristatė klasei; matematikos pamoką II gimnazijos klasei tema „Erdvinės figūros“ vedė matematikos vyresnioji mokytoja Kristina Gatelienė. Mokiniai gamino erdvines figūras iš avinžirnių ir dantų krapštukų, pagal figūras sukūrė 1–2 uždavinius; geografijos vyresnioji mokytoja Inga Romanovskytė vedė atvirą pamoką III gimnazijos klasėje. Pamokos tema „Aplinkosauga“. Vyko savarankiško mokymosi pamoka, kurioje mokytoja buvo moderatorė. Mokiniai dirbo individualiai ir porose. Pamokoje buvo naudojami interaktyvaus mokymosi turinio įrankai: „Imo kūbai“, „Kahoot“. Įsivertinimui mokiniai naudojo „Trijų laiptelių“ metodą.

 

Konferencijos refleksiją moderavo anglų kalbos vyresnioji mokytoja Vita Voverienė. Dalyviai stebėtas pamokas aptarė ir savo refleksijomis pasidalino elektroninėje knygoje, naudodamiesi programa „Book Crea“. „Džiaugiamės jūsų nuveiktais darbais ir pasiekimais. AČIŪ, kad dalinatės!“, – rašė refleksijų autoriai.

 

Konferencijos dalyviai pasidžiaugė, kad stebėtose pamokose buvo puikus mikroklimatas, šiltas mokytojo ir mokinių  santykis, mokiniai mokėsi bendradarbiaudami, naujos temos buvo siejamos su jau žinomais dalykais, užduotys buvo diferencijuojamos, sėkmingai naudojamos informacinės technologijos, ugdomas mokinių kūrybiškumas, vertinimas ir įsivertinimas skatino mokymosi motyvaciją.

 

Gimnazijos direktorė Palmira Kvietkauskienė dėkojo Širvintų meno mokyklos mokiniams už padovanotas skambias melodijas, dalyviams – už prasmigai praleistą laiką kartu ir pasidžiaugė, kad gimnazija, įgyvendindama „Kokybės krepšelio“ projektą bei numatytas veiklas, nukreiptas į ugdymo organizavimo kokybę, savalaikės mokymosi pagalbos teikimą, mokinių savijautos gerinimą, siekia kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir saugesnės ugdymosi erdvės užtikrinimo. Gimnazijoje vyksta įdomesnis, kokybiškesnis ugdymo procesas, inovatyvūs ugdymo metodai atitinka vaiko amžių, poreikius. Visa gimnazijos bendruomenė mokosi drauge, tobulėja. Pokyčiai neišvengiami tiek mokykloje, tiek už jos ribų, todėl stengiamės nebijoti naujovių ir džiaugiamės, kad viskas keičiasi į gera.

 

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio g-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.