Kokį vaidmenį šiandien vaidina kolegialus mokymas(is)?

Nijolė Vaičekauskė
,
Telšių švietimo centro metodininkė

Mokytojų metodinių būrelių veikla telkia pedagogus bendradarbiauti, dirbti kolegialiai

Dalintis gerąja darbo patirtimi Telšių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams – įprastas dalykas. Mokytojai metodininkai ir vyr. mokytojai veda gerosios patirties seminarus, atviras veiklas, rengia apskritojo stalo pokalbius; bendrus projektus, konferencijas, kūrybinius plenerus; organizuoja metodinių priemonių parodas. Visa tai padeda pedagogams tobulinti mokėjimo mokytis, ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo bei pagalbos teikimo mokantis ir ugdytinių motyvavimo kompetencijas.

 

Mokytojų skaitmeninio raštingumo plėtojimas padėjo ramiau priimti šiandienos iššūkius

Šiandien ypač aktualu, kiek dėmesio pastaraisiais metais mokytojai skyrė savo informacinių technologijų kompetencijų tobulinimui. Būtinybė vykdyti ugdomąją veiklą nuotoliniu būdu parodė, kaip mokytojai pasiruošę įveikti šiandienos iššūkius pasitelkdami internetinius įrankius.

Pastaraisiais metais viena iš Telšių rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veiklos krypčių kaip tik – mokytojų skaitmeninio raštingumo plėtojimas. Daugiau patirties turintys, drąsesni ir atviri naujovėms mokytojai inicijavo kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimą ir jų įgyvendinimą, kaip pvz.: 40 akad. val. pradinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą „Novatoriškas ir kūrybiškas IKT panaudojimas pradinio ugdymo kokybės tobulinime“ (programos vadovė – Telšių „Germanto“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Liaudanskienė). Programos dalyviai – mokytojai, gerosios patirties seminare „eTwinning“ programa – inovatyvi ir efektyvi mokymo(si) priemonė“, ne tik susipažino su programos „eTwinning“ projektų kūrimo eiga ir galimybėmis, bet ir mokėsi dirbti su IT įrankiais: „Edpuzzle“, „JigSawPlanet“, „Tricider“, „Padlet“, „WordArt“, nuotoliniu būdu, pasitelkdami virtualias konsultacijas, mokėsi sukurti „eTwinning“ projektą; IT įrankiais „Edpuzzle“, „JigSawPlanet“, „Tricider“, „Padlet“, „WordArt“ atliko savarankišką darbą.

 

Projektinės veiklos produktas – sukurtas interaktyvių mokomųjų objektų sąrašas

Prieš keletą metų Telšių švietimo centras inicijavo projektą „Planšetė pradinukui“, kuriame Telšių „Germanto“ progimnazijos, „Saulėtekio“ pradinės mokyklos ir Telšių r. Ubiškės darželio-mokyklos pradinio ugdymo pedagogai savo pamokose į ugdymo procesą integravo darbą su planšetėmis. Mokiniai, per matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo pamokas, užduotis atliko su planšetėmis. Projekto pabaigoje sukurtas rekomenduojamų mokomųjų objektų sąrašas, paskelbtas Telšių švietimo svetainėje, prie edukacinio banko https://www.sctelsiai.lt/index.php/ped. Projekto dalyviai pripažino, kad kompiuterinės priemonės padeda lengviau sudominti vaikus mokomąja medžiaga, lavina jų kompiuterinio raštingumo kompetenciją, gerėja ugdymo proceso kokybė.

 

Šis projektas sėkmingai integruotas į pradinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą „Novatoriškas ir kūrybiškas IKT panaudojimas pradinio ugdymo kokybės tobulinime“. Projekte, vykusiame 2019 m., dalyvavo Telšių „Germanto“ progimnazijos, Telšių Kaunatavos pagrindinės mokyklos ir Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos pradinių klasių mokytojai.

14 pradinio ugdymo mokytojų patobulino IKT naudojimo, mokinių motyvavimo, paramos jiems kompetencijas. 260 rajono pradinių klasių mokinių, interaktyviomis mokomosiomis programomis, pamokose atliko jiems skirtas užduotis. Projekto dalyviai – mokytojai papildė prieš tai sudarytą rekomenduojamų mokomųjų objektų sąrašą naujais mokomaisiais objektais. Apie šio projekto veiklas rajono mokytojai informavo mokyklų internetinėse svetainėse: http://kpm.zemaitijoje.lt/projektas-plansete-pradinukui-2019/, https://germantas.telsiai.lm.lt/index.php/2019/03/29/projektas-plansete-pradinukui-2019/; socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/valanciausvarniai/posts/2283449338539997.

 

Savarankiško darbo užduotys – praktinis įgytų žinių panaudojimas

Naudingų žinių ir praktinių įgūdžių, naudojantis IKT ugdomajame procese, pradinio ugdymo mokytojai įgijo 12 akad. val. gerosios patirties seminare „Pradinių klasių mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas taikant IKT išteklius“, kuriame 2019 m. praktine patirtimi pasidalijo Telšių „Ateities“ progimnazijos mokytoja metodininkė Ingrida Bružienė. Kolegos įgijo naudingų žinių apie IKT išteklių panaudojimą matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokose. Mokytojai atliko savarankišką darbą – pristatė pamoką ir joje naudotus IKT išteklius. Refleksijos metu seminaro dalyviai džiaugėsi gavę daug praktinės ir darbe pritaikomos mokomosios medžiagos.

Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Otilija Sidaravičiūtė ir vyr. logopedė Lina Sakienė, 6 akad. val. gerosios patirties seminare „Tarptautinė programa „eTwinning“ pradedantiems. Nuo registracijos iki projekto“, mokė kolegas ne tik taikyti projekto metodą „eTwinning“ platformoje, naudotis „Twinspace“ įrankiais, bet ir suteikė žinių apie el. saugumą. Šios žinios tapo ypač svarbios dirbant su ugdytinais virtualioje erdvėje.

 

Mokytojų metodinė veikla – dalijimosi naujovėmis platforma

Kolegialus mokymasis vyko ir pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio užsiėmimuose: metodiniuose susirinkimuose, apskritojo stalo renginiuose. Jų metu Telšių „Germanto“ ir „Kranto“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai supažindino kitų mokyklų kolegas su galimybėmis visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybingumą, informatinį mąstymą, nes šių progimnazijų pradinio ugdymo mokytojai dalyvauja projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis (https://informatika.ugdome.lt/lt/apie/).

 

Kolegialus mokymas(is) – viena iš priemonių, padedanti pedagogams įveikti šiandienos iššūkius

Visas iki šiol vykęs įdirbis stiprinant kolegialų mokymą(si) šiandien, virtualaus mokymo(si) sąlygomis, padeda mokytojams drauge ieškoti efektyvių galimybių organizuojant ugdomąjį procesą, mokant vaikus virtualioje aplinkoje. Mokytojai geranoriškai padeda vieni kitiems, dalijasi įgytomis žiniomis, patirtimi dirbant su vaikais nuotoliniu būdu.

Vaizdo konferencijos platformoje „Zoom“ vyksta mokymai, konsultacijos, jų metu kolegos išsiaiškina darbo įvairiais internetiniais įrankiais, skirtais nuotoliniam mokymui, niuansus. Ypač aktyvūs mokytojai metodininkai: pradinio ugdymo – S. Liaudanskienė (Telšių „Germanto“ progimnazija), Kristina Būtienė (Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija), priešmokyklinio ugdymo – Jurgita Nagienė (Telšių l.-d. „Eglutė“), Vaida Jokšienė (Telšių l.-d. „Saulutė“). Kolegialaus darbo mokė ir konsultavo pradinio ugdymo vyr. mokytoja Lilijana Pleinienė (Telšių „Kranto“ progimnazija), ikimokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Mizgerienė (Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla), priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irma Kolyčienė (Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija).

 

Nuoširdžiai dėkojame rajono mokytojams: lektoriams – už kolegialumą, jų brangų laiką, paskirtą ne poilsiui, o kitų mokytojų padrąsinimui; mokymų, konsultacijų dalyviams – už norą patobulinti IT įvaldymo gebėjimus ir kuo įdomiau bei naudingiau organizuoti ugdymo procesą savo mokiniams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Rita

    Mokymai karantino metu. Pedagogai kur atstumas ir kaukės.
    Sveikinimai, mokytojams skiriamos lėšos mokymams o protingieji vaikučei su tėveliais mokosi patys savo lėšom ir galvom,be europos lėšų. Ačiū,kad persistengėte.