Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos projektas „Kokybės krepšelis“ – individualios mokinio pažangos link

Ieva Masalskytė, Šarūnė Jankutė-Slavinskienė
,
Klaipėdos „Vyturio“ prog-jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
Vaida Vaitilavičienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2021 metais Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija įsitraukė į Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Šiuo projektu siekiama diegiant inovatyvią ugdymo(si) aplinką, ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, teigiamos emocinės savijautos ir nuolat asmeninės pažangos siekiančią asmenybę.

Įgyvendinant vieną iš uždavinių Siekti kiekvieno progimnazijos mokinio asmeninės pažangos, naudojant įtraukiojo ugdymo elementus, tikslingai pritaikytoje ir modernizuotoje, emociškai palankioje ugdymo(si) aplinkoje buvo siekiama pagerinti mokinių pažangą. Projekto lėšomis tikslingai buvo atnaujintos ir įkurtos naujos erdvės: biblioteka, gamtos mokslų laboratorija, IT kabinetas, sensorinis kabinetas, multisensorinė erdvė „Be batų“. Šios erdvės padeda mokiniams siekti asmeninės pažangos ir ugdyti socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, pažinimo, kūrybiškumo, kultūrinę ir skaitmeninę kompetencijas. Ypač labai didelę reikšmę šios naujos erdvės teikia specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (ypač elgesio ir emocijų sutrikimą turintiems). Pritaikytos naujos erdvės leidžia mokiniui pozityviau suprasti mokymosi procesą, siekti gerinti ugdymo(si) kokybę ir mokymosi rezultatus. Tai padeda identifikuoti mokinių stiprybes ir silpnybes bei nukreipti jų mokymosi procesą.

Atnaujintoje bibliotekoje sąmoningo skaitytojo ugdymas

 

Biblioteka kviečia skaityti ne tik tradiciniu būdu, bet ir suteikia galimybę į vykdomas literatūrines veiklas integruoti IT priemones – įsigytas naujas el. skaitykles. Naudojant elektronines skaitykles gilinama skaitmeninė ir socialinė mokinių kompetencija, suteikiama galimybė gauti laisvesnę prieigą prie elektroninių išteklių (vadovėlių, grožinių kūrinių ir kt.). Skaityklių ir planšetinių kompiuterių naudojimas pamokose leidžia individualizuoti ir pritaikyti mokiniams pamokos turinį, diferencijuoti užduotis. Bibliotekoje vykdomas sąmoningo skaitytojo ugdymas: mokinių perskaitytų knygų pristatymai, integruotos dailės ir literatūros pamokos, tradicinis kalėdinių pasakų skaitymas, popietės su knygų autoriais, interaktyvūs skaitymo žaidimai ir pasidalinimas savo kūryba (kasmetinis poezijos renginys „Atverk širdį poezijai“). Pastebėta, kad atnaujintoje bibliotekoje mokiniai noriai leidžia laiką pertraukų metu, aktyviai įsitraukia į organizuojamas popamokines veiklas. Mokyklos bibliotekoje mokiniams vedamos klasės valandėlės, kurių metu siekiama gerinti klasės mikroklimatą, yra galimybė jungtis į įvairius nuotolinius konkursus, konferencijas (pvz.: anglų kalbos konkursas “Creative English writing”,“Coats of arms”,“Spelling day” ir kt.).

Gamtos mokslų laboratorija – tirk, pažink, atrask

 

Laboratorija atveria galimybes mokiniams praktiniu būdu gilinti gamtamokslinio raštingumo įgūdžius – tyrinėti, atlikti eksperimentus. Vykdomi biologijos pamokų ciklai, skirti 7–8 kl. mokiniams, 1–4 kl. projektas „STEAM Klaipėda“, skatinantis ieškoti naujų netradicinių kūrybinės išraiškos būdų, kurie padėtų vaikams artimiau susipažinti su Klaipėdos kraštu. Laboratorijos naudojimas mokymo procese leidžia mokytojams išplėsti savo mokymo metodų spektrą, taikyti įvairias mokymosi patirtis ir alternatyvius mokymosi metodus. Taigi laboratorijos įtaka ugdymo(si) organizavimo kokybei yra didelė. Patalpos suteikia galimybę mokiniams tirti ir eksperimentuoti, įgyti praktinių įgūdžių, padidinti savo susidomėjimą mokymosi procesu. Laboratorijos įrengimas turi tiesioginę įtaką mokinių gebėjimams įsisavinti mokymo medžiagą, kompetencijų ugdymui, mokinių motyvacijai, praktinių įgūdžių įgijimui, mokymosi rezultatams.

Aktyvus IT priemonių naudojimas

 

Modernizuotame IT kabinete atnaujinta kompiuterinė įranga, įsigytos IT mobilios spintos, kurios integruojamos dalykų pamokose, siekiant ugdyti skaitmeninę kompetenciją. Matematikos ir IT pamokų metu mokiniai sėkmę patiria dirbdami Minecraft, Eduten playground, Ema ir kt. programomis. Per integruotas finansinio raštingumo pamokas naudojama „Trys kubai“ (Edukrafto) programa.

Multisensorinės erdvės – emociškai palanki aplinka

 

Sensorinis kambarys – daugiafunkcinė patalpa, kurią naudojant galima optimizuoti vaiko raidą, stimuliuojant, sinchronizuojant pagrindinius sensorinius pojūčius. Užsiėmimai sensoriniame kambaryje vyksta atsižvelgiant į individualias mokinio būdo ypatybes, jų emocinių reakcijas, adaptaciją dirgikliams. Vienas iš užsiėmimų – „Kelionė į naktinį mišką“, kur stengiamasi pajusti ir įgalinti penkis pagrindinius žmogaus pojūčius, integruojant geometrinių figūrų kartojimą, orientaciją erdvėje, atminties lavinimą. Šis kambarys ypač tinkamas SUP turintiems mokiniams ir mokymosi sunkumus patiriantiems vaikams.

 

Multisensorinėje erdvėje „Be batų“ vedamos klasės valandėlės, atsipalaidavimo, jogos praktikos ir mokiniams, ir mokytojams, įvairios pamokos. Erdvė tikslingai pritaikyta ir pertraukų metu – tylos zona įvairių sutrikimų turintiems mokiniams.

Atnaujintos erdvės ir tikslingai naudojamos įsigytos priemonės skatina mokinių motyvaciją mokytis, pažinti, tyrinėti ir atrasti. Tikimasi, kad „Kokybės krepšelio“ projektas pastūmės mokyklos bendruomenę siekti saviugdos ir asmeninio tobulėjimo.

 

Dalijomės patirtimi su kitų mokyklų mokytojų bendruomenėms – organizavome tiriamųjų darbų konferenciją Klaipėdos miesto pradinių klasių mokytojams, bendradarbiavome su socialiniams partneriams, dalijomės mokytojų sukurtomis metodinėmis priemonėmis viešojoje erdvėje, nuolat skelbėme straipsnius progimnazijos elektroninėje svetainėje.

 

Progimnazijoje padaryta pažanga per dvejus metus bus matuojama atliekant įsivertinimą ir pateikiant galutinę veiklos tobulinimo ataskaitą, tačiau jau šiandien galima teigti, kad projekto „Kokybės krepšelio“ suteiktos galimybės turėjo teigiamą poveikį tiek mokytojams, tiek progimnazijoje besimokantiems mokiniams. Gerėjo mokinių asmeniniai mokymosi pasiekimai, stiprėjo asmeninės ir dalykinės mokinių kompetencijos, mokiniai įgijo praktinių skaitmeninio raštingumo įgūdžių, mokymasis per patirtis suteikė praktinių žinių, išmoktos medžiagos pritaikymo gebėjimų.

 

Projektas „Kokybės krepšelis“ progimnazijoje liks tvarus, bus tęsiama mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo stebėsena, numatome tęsti pasiteisinusias veiklas, naudoti šiuolaikiškas erdves ir įsigytas priemones. Sukurtos aplinkos leis organizuoti mokinių patyriminio mokymosi veiklas, bus organizuojami bendruomenę buriantys renginiai, puoselėjamos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tradicijos. Ir toliau progimnazijos tikslas – keliauti individualios mokinio pažangos link.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.