„Kimochi“ pasaulyje

Indrė Matevičienė
,
Raseinių l.-d. „Saulutė“ direktorė
Vanda Bakutienė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochi“ – puikus būdas mokyti vaikus apie jausmus: mokyti juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Japonų kalboje „kimochi“ reiškia „jausmas“. Kimochis filosofija teigia, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drąsus. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur linksmos, įtraukiančios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi, suprasti savo jausmus ir išmokti spręsti socialines-emocines situacijas.

„Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlės: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė bei jautri Roželė ir išsiblaškęs Dobilėlis.

 

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai pagal ilgalaikę nuoseklią socialinio emocinio ugdymo programą „Kimochi“ pradėjo dirbti nuo 2017 m. Tikslingi, kryptingi, nuoseklūs užsiėmimai organizuojami du kartus per savaitę. Ugdytiniai sužino, kaip nedera elgtis, o jei netinkamai pasielgei, kaip ištaisyti nemalonią situaciją, kad gera būtų visiems. „Kimochi“ žaislai moko užmegzti draugišką kontaktą, dalytis žaislais, išlaukti savo eilės, pakviesti į žaidimą draugus, suprasti, kaip jaučiasi kitas. Pozityvaus elgesio mokomės ne tik per šiuos užsiėmimus, bet ir per visą dieną susidarius vienokiai ar kitokiai situacijai prisimename, ko mus moko „Kimochi“.

Šių metų balandžio–gegužės mėnesiais darželio pedagogės Vanda Bakutienė ir Vida Aleknienė, vadovaujamos darželio direktorės Indrės Matevičienės, organizavo rajoninį kūrybinį projektą „Kimochi pasaulyje“. Projekto metu siekta integruoti į socialinį emocinį ugdymą STEAM metodikos elementus, plėtoti nuoseklų ilgalaikį socialinės emocinės ugdymo programos „Kimochi“ įgyvendinimą ugdymo įstaigose, skatinti organizuoti vaikų kūrybines dirbtuves, atliepiančias įgytas žinias, patirtį dalyvaujant „Kimochi“ programoje, stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, taikant inovatyvias idėjas pagal rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“.

Projektas buvo vykdomas trimis etapais: pirmiausia vaikai kūrė savo įsivaizduojamą „Kimochi“ pasaulį, mintis užrašydami QR kodu. Visi darbai buvo eksponuojami darželio erdvėse. Į rajoninį kūrybinį projektą įsitraukė 8 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ grupių ugdytiniai, taip pat ugdytiniai iš Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“, Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos.

Antrasis etapas – darželio grupių „Voveriukai“, „Ežiukai“ ir „Pelėdžiukai“ vaikų komandos dalyvavo žinių įtvirtinimo viktorinoje. Vaikai aktyviai, džiugiai atliko daug įvairių ugdomųjų veiklų, bet daugiausia džiugesio sukėlė „Kimochi“ personažo Katės apsilankymas. Dalyviai praktiškai išbandė „Mindfulness“ metodiką, veikė su sukurta Kimočių personažo ugdomąja priemone ir pan. Veiklos salėje nesibaigė, jos persikėlė į lauką. Ten vyko orientacinė veikla, kur vaikai, vadovaudamiesi žemėlapiais, atlikdami ir įveikdami įvairias užduotis, turėjo surasti paslėptą siurprizą.

Trečiasis etapas: rajoninė pedagogų, pagalbos vaikui specialistų patirties sklaida, įgyvendinant nuoseklią ilgalaikę socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programą „Kimochi“. Patirtimi, kaip Kimočių veikla plėtojosi nuo teorijos iki praktikos dalijosi pranešėjai iš Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ir „Liepaitė“, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos. Džiaugiamės sulaukę kolegų ir iš Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos, Raseinių specialiosios mokyklos, besidominčių šios programos įgyvendinimu. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jurga Urbonavičienė reflektavo, kad šios programos nuoseklus ir kryptingas įgyvendinimas itin prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo.

Šio susitikimo metu pristatėme darželio sukurtas autentiškas ugdomąsias priemones, Kimočių rinkinius, metodinę medžiagą ir pan. Pasiūlėme kolegoms išbandyti naują kolegialaus bendradarbiavimo formą. Susitarėme, kad iš anksto įduosime sukurtas, pagamintas priemones, parengsime pagal įstaigos lauko erdvę orientacinį žemėlapį ir pan. Taip gegužės 18 d. visa darželio komanda (direktorė Indrė Matevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vanda Bakutienė ir Vida Aleknienė) kartu su Kimočių personažu Kate (kūno kultūros pedagogė Renata Norkienė) vykome į Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrių. Ten Viduklės vaikams organizavome ugdomąsias veiklas, kūrybines užduotis ir pan. Įsitikinome visi, kad tokia bendradarbiavimo forma veiksminga ne tik ugdytiniams, ji sudaro sąlygas plėtotis profesinei pedagogo asmenybės ūgčiai.

Džiaugiamės, kad šios programos įgyvendinimas mums padeda sutelkti ugdytinius bendrai veiklai, ugdo vaikų pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, moko kalbėtis apie jausmus. Manome, kad ilgainiui ugdytiniai išmoks rūpintis draugu, ugdysis nuostatą būti atsakingiems už kitą ir gerbti vienas kitą. Rekomenduojame šią ugdymo programą pradėti kuo anksčiau, nes kiekvienais metais augdami kartu su Kimočių personažais vaikai vis daugiau supranta apie jausmus, patiriamas emocijas, skirtingas bendravimo su kitais situacijas, jie vis daugiau geba kalbėti, diskutuoti, kaip jaučiasi, nurodydami tikras priežastis. Ši programa plėtoja ir mūsų, pačių pedagogų, socialines emocines kompetencijas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.