Kiekvieno mokinio asmeninė pažanga – sėkminga mokykla

Renata Bernotienė
,
Vilniaus Medeinos pradinės m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus Medeinos pradinė mokykla, bendradarbiaudama su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru, 2019 m. vasarį surengė teorinę-praktinę konferenciją „Kiekvieno mokinio asmeninė pažanga – sėkminga mokykla“, skirtą mokyklos veiklos 25-mečiui paminėti. Mokykla savo veiklą pradėjo 1993-iųjų rugsėjo 1 d. Tada ji buvo vadinama Vilniaus 12-ąja pradine mokykla. 1994 m. mokyklai suteiktas Medeinos vardas. Per šiuos veiklos metus mokykloje kūrėsi savitos tradicijos, įstaigos bendruomenė telkėsi naujiems iššūkiams, kaupėsi geroji mokymo ir mokymosi patirtis. Konferencijoje buvo aktualu ir prasminga pasidalyti idėjomis, ateities įžvalgomis, apžvelgti gerąją veiklos patirtį ne tik mokyklos bendruomenėje, bet ir su kolegomis, atvykusiais iš Vilniaus, Vilniaus rajono, Marijampolės, Švenčionėlių.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos direktorius Virginijus Molis. Sveikinimo žodžius tarė Vilniaus miesto savivaldybės atstovai. Integruoto ugdymo galimybes gerinant kiekvieno vaiko pasiekimus atskleidė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. Profesorės pranešime buvo pabrėžiama Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų aktualizuojama integruoto ugdymo svarba šiuolaikinio vaiko ugdymui; tiriančių ir atrandančių naujus ugdymo būdus, sukaupiančių nepakeičiamą unikalią ugdymo patirtį mokytojų – ugdytojų ir tyrėjų – vaidmuo mokykloje, švietimo sistemoje, visuomenėje; naujosios inovatyviosios didaktikos, apimančios įvairius metodus, analizės gebėjimus, daugiadisciplinės ir tarptautinės kultūros kūrimo reikšmė. Pranešime taip pat buvo pabrėžiama, kad ugdymo kokybės esmė – visų ugdymo dalyvių gebėjimas reflektuoti (tiek procesą, tiek rezultatą). Profesorė kvietė konferencijos dalyvius diskutuoti, būti aktyviais švietimo kūrėjais, atradėjais, naujovių nešėjais, gebančiais dalytis gerąja patirtimi, nuolat apmąstančiais savo veiklą.

 

Projektinės veiklos reikšmę mokinių kūrybinio mąstymo gebėjimų ugdymui apžvelgiau aš, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Bernotienė. Konferencijos dalyviai buvo kviečiami pagalvoti, kodėl kūrybinio mąstymo ugdymas šiandien ypač aktualus, kodėl verta ugdyti kūrybiškumą, su kūrybiškumu siejamą kritinį mąstymą, vaizduotę, problemų sprendimą. Pranešime akcentuotas kūrybiškumo ryšys su inovacijomis, todėl jo ugdymas mokykloje gali ir turi auginti inovatyvią visuomenę. Problemų sprendimo veiksmingumas priklauso ne tiek nuo žinių ar įgūdžių, kiek nuo ypatingo sugebėjimo užduotyse esančią informaciją panaudoti greitai ir įvairiais būdais. Pranešime aptarti kūrybinio mąstymo proceso etapai, svarbūs ir reikšmingi kiekvieno asmens ugdymui ir ugdymuisi. Kūrybinio mąstymo ugdymas – prasmingas ir reikšmingas, nes stiprina vaikų pasitikėjimą kūrybinėmis galiomis, padeda aktyvinti mąstymo procesus, priimti tinkamus sprendimus skirtingose situacijose, pastebėti daiktų ir reiškinių įvairovę, suvokti jų praktinio taikymo galimybes. Kūrybiniai įgūdžiai reikalingi kiekvienam, kurio veikla susijusi su naujomis idėjomis ir problemų sprendimu. Todėl ugdyti kūrybingumą – itin svarbu. Taigi, kaip / ar mokyti mokinius mąstyti? Svarbu suteikti laiko pamąstyti ir padiskutuoti apie mąstymą, paskatinti suvaidinti mąstymo procesą, mąstyti garsiai, problemą išspręsti drauge. Mokytis prasmingo dialogo ar diskusijos. Pateikti pratimų, kuriems atlikti reikia savistabos, svarstymų, grįžtamosios informacijos. Skatinti rašyti dienoraščius, eilėraščius, trumpus pasakojimus. Taip pat svarbu pateikti mokiniams tinkamų pavyzdžių, kaip problemas sprendė kiti, kurti komandinius projektus, kuriems atlikti reikalingi metakognityviniai gebėjimai. Svarbu sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis esminius kūrybiniam mąstymui būdingus ypatumus: mąstyti lanksčiai, originaliai.

 

Konferencijos dalyviai, dirbdami grupėmis, aptarė švietimo aktualijas, mokinių ugdymosi pasiekimų, mokytis padedančio vertinimo temas, analizavo įtraukiojo ugdymo naudą visiems ir kiekvienam besimokančiajam bei skaitymo gebėjimų ugdymo svarbą mokinio augimui, aptarė mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo galimybes.

Per diskusijas pasidalyta gerąja patirtimi, skatinančia kokybišką kasdienį darbą mokykloje, kai nuosekliai ir kryptingai siekiama kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.