Kauno specialiojoje mokykloje – „Erasmus+“ projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“

Jonesa Drumstienė, Nomeda Ramaškaitė

Lietuvos švietimo sistemoje vyksta didžiuliai pokyčiai: iki 2024 m. turi būti sudarytos sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams lankyti artimiausią pasirinktą darželį ar mokyklą. Įtraukiojo ugdymo gerųjų pavyzdžių Lietuvoje jau esama, bet jų nėra tiek daug, kad galėtume sakyti, jog mūsų šalyje neegzistuoja įtraukiojo ugdymo problema. Nepaisant plataus švietimo paslaugų spektro, susiduriama su segregacijos problema. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių galimybės bendrauti, užsiimti bendra veikla su vaikais, neturinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, nepakankamos. Taip atsiranda nepakankamo mokinių socialinių, komunikacinių ir kitų kompetencijų ugdymosi prielaidos.

 

Bendradarbiaujant su bendrojo ugdymo mokyklomis išryškėja mokinių psichologiniai, bendravimo aspektai. Įvertinus tokių veiklų silpnąsias ir stipriąsias puses, kyla poreikis didinti mokyklos gebėjimą kurti įtraukią aplinką, ypač tobulinant ugdymo praktiką ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų pasiruošimą sistemingai rengti ilgalaikius įtraukiojo ugdymo principais paremtus projektus, programas. Kaip pagerinti sėkmingos įtraukties procesą? Atsakymų į šį ir kitus klausimus ieškojome įgyvendindami „Erasmus+“ KA1 mobilumo projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ kartu su partneriais iš Istituto Comprensivo Giovanni Verga mokyklos, esančios Italijoje. Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

Pasisėmę idėjų Italijoje ir tęsdami pradėtą projektinę veiklą, birželio 8 d. mokykloje vykdėme integruotų ugdomųjų veiklų dieną „Gamtos kodas“. Kauno specialiosios mokyklos ir Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pradinių klasių mokiniai kartu mokėsi ieškoti, atrasti ir dalytis įgytomis žiniomis.

 

Taikant netradicinius ugdymo metodus buvo sudarytos sąlygos mokiniams bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, aktyviai dalyvauti bendroje veikloje, parodyti savo gebėjimus. Vienijantis pozityvumas ir įtraukusis ugdymas leido kiekvienam vaikui patirti sėkmę pasirinktoje veikloje. Daug dėmesio buvo skirta aplinkosauginiam ugdymui, fiziniam aktyvumui ir anglų kalbos gebėjimams įsivertinti.

 

Per užsiėmimus visus lydėjo gera nuotaika ir entuziazmas. Mokydamiesi vieni iš kitų įgijome naujų įgūdžių, o drauge praleistas laikas sustiprino draugystę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.