Kas paaiškėjo atlikus TIMSS tyrimą?

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje paskelbti 2019 m. tarptautinių IEA TIMSS tyrimų1 rezultatai – pasak viceministrės Jolantos Urbanovič, jie svarbūs norint stebėti švietimo būklę, o remiantis patikima, periodiškai atnaujinama informacija – tobulinti švietimo politiką, praktiką, pagrįsti priimamus sprendimus. Tyrimų išvados taip pat naudojamos ir atnaujinant ugdymo turinį. Naujausio tyrimo išvadas pristatė IEA generalinės asamblėjos narė dr. Rita Dukynaitė ir tarptautinio TIMSS tyrimo koordinatorė Lietuvoje Asta Buinevičiūtė.

„Švietimo naujienose“ jau skelbėme tyrimo rezultatus, iš kurių paaiškėjo, kad Lietuvos ketvirtokų ir aštuntokų matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai lenkia daugelio pasaulio šalių rezultatus, tad šiame straipsnyje pateiksime išsamesnę jų analizę ir palyginimus pagal mokinių lytį, pasiekimų lygmenis, ugdymosi laiką, ugdymo turinio, kognityvinių gebėjimų sritis ir kt.

Kas sekasi geriau, o kas – prasčiau?

 

Apibendrinant ketvirtokų matematikos rezultatus pagal ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis, pastebėta, kad sėkmingiausiai vaikams sekasi įveikti užduotis duomenų, matavimo ir geometrinių figūrų srityse, sudėtingesnė skaičiavimo ir skaičių sritis. Kognityvinių gebėjimų srityje sėkmingiausia – matematikos taikymo sritis, silpnesnės – matematinio mąstymo ir matematikos žinių sritys. Didelių skirtumų tarp mergaičių ir berniukų pasiekimų nėra, tik berniukams kiek sėkmingiau sekasi ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų srityse.

Kalbant apie gamtos mokslus, pagal ugdymo turinį geriausiai ketvirtokams sekasi fizikos mokslai, šiek tiek atsilieka (bet yra aukščiau tarptautinės skalės vidurkio) žemės mokslų srities žinios, vertinant rezultatus pagal kognityvinių gebėjimų sritį, geriau sekasi gamtamokslinio mąstymo, prasčiau – gamtos mokslų taikymo srityse. Bet visi šie pasiekimai viršija tarptautinį vidurkį. Įvertinus testo rezultatus pagal lytį, mergaičių rezultatai ketvirtojoje klasėje statistiškai reikšmingai geresni, kitose srityse skirtumai nedideli – rezultatai panašūs.

 

Aštuntokams matematikos ugdymo turinio srityje geriausiai sekėsi geometrija, ne taip gerai – skaičiai ir skaičiavimai, kalbant apie kognityvinių gebėjimų sritis, stipriausia yra matematikos taikymo, šiek tiek silpnesnė – matematinio mąstymo sritis. Lyties atžvilgiu statistika ir tikimybės geriau sekasi berniukams, tai statistiškai reikšmingas skirtumas, o kitose srityse rezultatai panašūs.

Gamtos mokslų ugdymo turinio srityje sėkmingiausios sritys – biologija ir žemės mokslas, nuo jų atsilieka chemija ir fizika, o kalbant apie kognityvinių gebėjimų sritis, stipriausia gamtamokslinio mąstymo, kiek silpnesnė – gamtos mokslų žinių sritis. Apibendrinant pasiekimus pagal lytis, merginoms geriau sekasi biologijos, fizikos ugdymo turinio srityse, chemiją ir žemės mokslus geriau mokosi vaikinai, o vertinant rezultatus pagal kognityvinių gebėjimų sritis – abiem lytims sekasi panašiai.

 

Skirtumas tarp 8 kl. vaikinų ir merginų matematikos rezultatų, palyginus su 2015 m. atliktu tyrimu, sumažėjo vienu tašku, merginų rezultatas pakilo aštuoniais taškais, vaikinų – devyniais. Skirtumas tarp 8 kl. vaikinų ir merginų gamtos mokslų rezultatų, palyginus su 2015 m., padidėjo vienu tašku, merginų rezultatas pakilo 15 taškų, vaikinų – 14.

 

Pasiekimų skalė suskirstyta keturiais pasiekimų lygmenimis – minimalus, vidutinis, aukštas ir aukščiausias. Paaiškėjo, kad Lietuvoje nuo 2015 m. padaugėjo 4 kl. mokinių, kurie matematikos srityje pasiekė aukščiausią, o gamtos mokslų srityje – aukštą ir aukščiausią tarptautinių pasiekimų lygmenis. Palyginus aštuntokų rezultatus, matematikos srityje padaugėjo mokinių, pasiekusių aukščiausią, o gamtos mokslų srityje – visus tarptautinių pasiekimų lygmenis.

 

Panašiai sekėsi mokiniams, besimokantiems lietuvių ir rusų kalba, šiek tiek prasčiau – mokiniams iš mokyklų lenkų mokomąja kalba (dalis jų pasiekimų nesiekia tarptautinės skalės vidurkio). Didžiųjų miestų mokiniai pasirodė kur kas geriau. Vertinant ketvirtokų matematikos pasiekimus, pastebėta, kad kuo mažesnis regionas, tuo prastesni pasiekimai, nors aštuntoje klasėje to nepastebėta.

 

Analizuojant ketvirtokų pasiekimus, Lietuvoje skirtumas tarp aukšto ir žemo socialinio, ekonominio ir kultūrinio konteksto (SEK) – 60 taškų (tarptautinis vidurkis – 42 taškai). 73 proc. mokinių mokosi mokyklose, kurių vadovai sako, kad jų SEK aukštas, o bendras tarptautinis vidurkis rodo, kad tokių mokinių yra 41 proc. Kalbant apie Lietuvos aštuntokų pasiekimus, skirtumas tarp aukšto ir žemo SEK – 22 taškai (tarptautinis vidurkis – 52 taškai). Žemiausių rezultatų pasiekia tų mokyklų mokiniai, kurių SEK aplinka, vadovų teigimu, nei aukšta, nei žema.

Yra kuo didžiuotis

 

Kai vertiname rezultatus pagal ugdymosi laiką, pasak A. Buinevičiūtės, galime didžiuotis savo mokiniais ir šalimi. Lietuvoje matematikos pamokoms ketvirtoje klasėje skiriama vidutiniškai mažiau valandų už tarptautinį vidurkį, mažesnis ir bendras mokymui skirtų valandų skaičius. Lietuvos ketvirtokai matematikos mokosi 17 proc. viso laiko ir šis skaičius atitinka tarptautinį vidurkį. Analogiška situacija ketvirtoje klasėje su gamtos mokslais. Panaši ir matematikos pamokų padėtis aštuntoje klasėje, skirtumas tik tas, kad mūsų šalyje šio dalyko mokomasi 14 proc. viso laiko, o tarptautinis vidurkis yra 13 proc. Toje pačioje klasėje gamtos mokslų pamokoms skiriama vidutiniškai daugiau valandų už tarptautinį vidurkį. Lietuvoje mokiniai gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos ir geografijos) mokomi 24 proc. viso laiko, o tarptautinis vidurkis yra 13 proc.

 

Mokinių, kurie neateina į mokyklą kartą per dvi savaites ir dažniau, visose klasėse ir visų dalykų pasiekimai – žemesni už Lietuvos vidurkį. 76 proc. mūsų šalies ketvirtokų (tarptautinis vidurkis – 61 proc.) teigia, kad jie visada ar beveik visada lankė mokyklą, tą patį teigia 57 proc. aštuntokų (vidurkis – 55 proc.). Lietuvoje gamtos mokslų rezultatų skirtumas tarp mokinių, lankiusių priešmokyklinio ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą trumpiau nei metus ir 4 metus ir ilgiau – 32 taškai. Tarptautinis vidurkis – 28 taškai.

 

Ketvirtoje klasėje geresnių rezultatų pasiekia tie mokiniai, kurie pasižymi aukštesne mokymosi motyvacija ir pasitikėjimu savo galia veikti. Daugumoje mokyklų, niekada nepatiriančių patyčių mokinių, jų pačių teigimu, yra per 50 proc., 28 proc. ketvirtokų ir 19 proc. aštuntokų jas patiria ne rečiau kaip kas mėnesį. Palyginus su ankstesniu tyrimu, patyčias patiriančių aštuntokų sumažėjo devyniais procentais.

 

Dar vienas tyrimo pjūvis – pagal mokymosi aplinkos veiksnius. Anketose klausiama apie namuose esančių edukacinių išteklių kiekį (knygų skaičių, teiraujamasi, ar mokinys turi namuose savo kambarį, interneto ryšį). Lietuvoje skirtumas tarp ketvirtokų, turinčių daug ir mažai edukacinių išteklių, matematikos testo rezultatų – 133 taškai. Tarptautinis vidurkis – 129 taškai. Analizuojant aštuntokų matematikos rezultatų vidurkį, Lietuvoje skirtumas tarp mokinių, turinčių daug ir mažai edukacinių išteklių, – 143 taškai (tarptautinis vidurkis – 113 taškų).

Lietuvoje 99 proc. 4 kl. mokinių mokosi mokyklose, kurių vadovai mano, kad matematikos mokymuisi skirtų išteklių trūkumas neturi įtakos (23 proc.) mokinių matematikos pasiekimams arba jos turi mažai (76 proc.). Taip pat ir 97 proc. aštuntokų mokosi mokyklose, kurių vadovai mano, kad matematikos mokymuisi skirtų išteklių trūkumas neturi (15 proc.) arba turi mažai įtakos (82 proc.) mokinių matematikos pasiekimams.

 

Mokyklų vadovų klausta, ar jų mokykloje yra gamtos mokslų laboratorija, kuria gali naudotis ketvirtokai ir aštuntokai. 2015 m. tokių ugdymo įstaigų buvo 2 ir 11 proc., dabar atitinkamai 48 ir 27. Aštuntoje klasėje tarptautinio vidurkio Lietuvos mokyklos dar nepasiekė, o ketvirtoje – viršija. Pagal kompiuterių prieinamumą gamtos mokslų pamokose – mūsų šalis aukščiau vidurkio. Lietuvoje net 83 proc. 4 kl. mokinių moko mokytojai, kurių darbo stažas 20 ir daugiau metų, vidutinis mokytojų darbo stažas – 27-eri metai. 73 proc. aštuntokų matematikos mokytojų darbo stažas 20 ir daugiau metų, vidutinis šių mokytojų darbo stažas – 29-eri metai. 76 proc. gamtos mokslų, vidutinis stažas – 26-eri m. Esame tarp šalių, kurių vadovų darbo patirtis didžiausia.

 

Skirtumai tarp 4 kl. matematikos ir gamtos mokslų mokinių rezultatų, testavimą atliekant kompiuteriais ir popieriuje, beveik visose šalyse nėra statistiškai reikšmingi. Lietuvoje ketvirtokų matematikos ir gamtos mokslų rezultatai aukštesni atitinkamai 5-iais ir 1 balu, kai jie testavimą atliko popieriuje. Lietuvoje aštuntokai, atlikdami testą kompiuteriu, pasiekė statistiškai reikšmingai aukštesnius ir matematikos (skirtumas 11 taškų), ir gamtos mokslų (skirtumas 12 taškų) rezultatus.

Rekomendacijos

 

Norint pateikti tikslesnes rekomendacijas, reikia atlikti išsamesnių tyrimų, tačiau preliminarios rekomendacijos, su kuriomis supažindino R. Dukynaitė, – subalansuoti ugdymo procese įgyvendinamą ugdymo turinį, mažinti mokinių, pasiekiančių žemiausius ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų pasiekimų lygmenis, dalį, daugiau dėmesio skirti mokinių, galinčių pasiekti aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti. Taip pat rekomenduojama didinti mokinių pasitikėjimą savo galiomis veikti, pasitenkinimo mokykla jausmą, puoselėti vidinę motyvaciją, skatinti mokinių susidomėjimą matematika ir gamtos mokslais, suteikti daugiau galimybių naudotis laboratorijomis, didinti eksperimentinę veiklą, mažinti SEK poveikį ugdymo pasiekimams ir mokinių atotrūkį skirtingų tipų mokyklose, stiprinti ugdymo kokybę pamokoje ir pan.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimą spaudai apie šio tyrimo rezultatus publikavome čia. Tyrimo pristatymo vaizdo įrašą stebėkite čia. Pristatymo pranešimų skaidres rasite čia.

_________________

1 IEA TIMSS tyrimas – vienas iš tarptautinių lyginamųjų tyrimų, kuriuos inicijuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija (angl. International association for the Evaluation of Education Achievement (IEA), interneto svetainė: http://www.iea.nl).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.