Įtraukusis ugdymas: problemos, iššūkiai ir galimybės

Margarita Pavilionienė, Viktorija Lipskienė
,
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės

Įtraukusis ugdymas – viena opiausių temų švietimo bendruomenėje. Bendraujant su praktikais aiškėja, kad šiuo metu vis dar nesame aiškiai susitarę dėl bendros įtraukiojo ugdymo sampratos. Daugeliu atvejų įtraukusis ugdymas yra tapatinamas su neįgaliųjų, specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčių vaikų ugdymu bendrojo ugdymo mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose (toliau – mokykla). Vis dar sutinkama manančių, kad įtraukusis ugdymas reiškia specialiųjų mokyklų / klasių / grupių uždarymą ir mechanišką vaikų / mokinių perkėlimą į mokyklas. Ne paslaptis ir tai, kad, siekiant įgyvendinti įtraukųjį ugdymą mokykloje, dažnai susiduriama su vaikų / mokinių tėvų priešprieša: „Mano vaikas negali mokytis su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių“, „Tokie vaikai trukdo mokytis“ ir pan.

 

Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Švietimo ir sporto skyriaus komanda jau kuris laikas siekia kryptingai keisti Savivaldybės visuomenės nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo, stiprinant požiūrį, kad kiekvieno asmens skirtybės yra ne problema, o privalumas, kurį verta traktuoti kaip mokymosi ir tobulėjimo išteklius. Savivaldybės švietimo įstaigų lygmeniu įtraukiojo ugdymo idėja kryptingai siejama su Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis: įtraukusis ugdymas traktuojamas kaip nuolat besikeičiantis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. Savivaldybės švietimo įstaigų bendruomenės skatinamos įtraukiojo ugdymo principus diegti kasdienėje ugdymo(si)veikloje, šalinti kokybiško ugdymo(si) kliūtis ir kiekvienam vaikui / mokiniui užtikrinti galimybę patirti ugdymosi / mokymosi džiaugsmą. Visa tai – nemenkas iššūkis tiek Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, tiek mokytojams, tiek ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Švietimo ir sporto skyrius) specialistams.

 

Siekiant įveikti paminėtuosius iššūkius, Savivaldybėje įgyvendinamas programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“ (toliau – Projektas). Birželio 12–17 d. Projekto dalyviai, trys Švietimo ir sporto skyriaus vyriausieji specialistai – Viktorija Lipskienė, Rimas Marcinkus, Margarita Pavilionienė, dalyvavo darbo stebėjimo vizite Madride (Ispanija), Ceip Vicente Aleixandre mokykloje. Šio mobilumo nauda Projekto dalyviams – neabejotina, nes įtraukusis ugdymas yra tapęs šios mokyklos organizacinės kultūros dalimi: įtraukiojo ugdymo principai atsispindi jos vertybėse, nuostatose, taisyklėse, jais grindžiama kasdienė įstaigos veikla. Sėkmingą pasirinktos mokyklos veiklą liudija aukšti akademiniai pasiekimai, nepaisant didelio mokinių, turinčių įvairių SUP, skaičiaus. Vizito metu sudarytos sąlygos susipažinti su mokyklos sisteminiu ir vertybiniu požiūriu į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo prielaidas, stebėti ir kartu su priimančios įstaigos mokytojais aptarti pačius įvairiausius įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo aspektus: veiklų organizavimą, mokymo(si) pagalbos SUP ir didelį mokymosi potencialą turintiems vaikams / mokiniams teikimą, paramos mokytojams poreikį. Mokykloje taikomas CLIL (Content and Language Integrated Learning) mokymas leido tiesiogiai bendrauti ne tik su mokytojais, bet ir su vaikais / mokiniais.

 

Puikiai parengta vizito darbotvarkė suteikė galimybių ne tik stebėti mokykloje organizuojamas veiklas, bet ir susipažinti su Madrido istorija, kultūra. Bendraujant su mokyklos bendruomene, laisvalaikiu sutiktais žmonėmis, neformaliai tobulintos tarpkultūrinės projekto dalyvių kompetencijos, praplėstas akiratis, stiprintas pasitikėjimas savimi ir komandos nariais, mokytasi ne tik klausyti, bet ir išgirsti.

 

„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“ (Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014095).

Šis straipsnis atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingos už jame pateiktą informaciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.