Įtraukiojo švietimo sistemų finansavimas

Lietuva, peržiūrėdama švietimo finansavimo politiką ir tobulindama įtraukiojo švietimo sistemą, siekia suteikti lygias ugdymosi galimybes visiems vaikams. Siekdama šių tikslų aktyviai bendradarbiauja ir keičiasi gerąja praktika su kitomis ES šalimis, susiduriančiomis su tais pačiais iššūkiais ir ieškančiomis veiksmingiausių sprendimų šioje srityje.

 

Įgyvendindama šį tikslą, nuo 2015 m. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos ir Slovėnijos ministerijomis vykdo Europos specialiojo ir įtraukiojo švietimo agentūros koordinuojamą ir Europos Komisijos finansuojamą projektą „Įtraukiojo švietimo sistemų finansavimo“. Juo siekiama nustatyti veiksmingiausią švietimo finansavimo politiką ir kritinius veiksnius, mažinančius skirtumus švietimo sistemoje. Veiksmingas finansavimas visoms besimokančiųjų grupėms, įskaitant ir specialiųjų ugdymo poreikių turinčius, tautines mažumas, pabėgėlius, migrantus, vaikus iš socialinės rizikos šeimų, sudaro vienodas galimybes siekti mokymosi rezultatų ugdantis kartu su bendraamžiais.

 

Įgyvendinant šį projektą kiekviena šalis per trijų dienų vizitą kartu su pagrindiniais nacionalinės švietimo sistemos proceso dalyviais užsienio šalių švietimo ekspertams pristato savo šalies įtraukiojo švietimo sistemos finansavimo mechanizmus. Vizitai suteikia puikią galimybę keičiantis patirtimi apžvelgti skirtingus šalių naudojamus švietimo finansavimo mechanizmus. Šis formatas taip pat sudaro sąlygas politikos formuotojams objektyviai įvertinti jų šalies politiką ir praktiką. Tikimasi, kad tarptautinis bendradarbiavimas skatins įtraukiojo švietimo plėtrą ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir europiniu lygmeniu pritaikant atskirose šalyse pasiteisinusią veiksmingo švietimo finansavimo praktiką.

 

Šių metų gegužės 16–18 d. Vilniuje vyko projekto partnerių bendradarbiavimo vizitas. Renginyje per interaktyvias sesijas buvo pristatyta Lietuvos švietimo sistema ir jos finansavimo mechanizmai, ypatingą dėmesį skiriant finansavimui ir jo valdymui, stebėsenai ir atskaitomybei, užtikrinant, kad švietimo sistema būtų įtrauki.

 

Per renginį Ministro pirmininko patarėja Unė Kaunaitė, pristatydama dabartinius švietimo sistemos iššūkius, apžvelgė ir planuojamas politines priemones, kurios, tikimasi, paskatins tobulinti įtraukiojo švietimo sistemą. Ketinama keisti mokinio krepšelio metodiką diferencijuojant finansavimą, skiriamą didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įgyvendinti dienos mokyklos koncepciją, siųsti mobilias švietimo pagalbos specialistų grupes į regionus ir didinti mokyklų autonomiją vykdyti mokyklų tinklo pertvarką uždarant bent pusę iš šiuo metu veikiančių 47 specialiųjų mokyklų, likusias paverčiant išteklių centrais, teikiančiais metodinę pagalbą mokykloms, kuriose mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.

 

Įtraukiojo švietimo sistemų finansavimo politikos projekto partneriai sutinka, kad pagrindinė šalies švietimo sistemos stiprybė ir pagrindas ateities pokyčiams yra Lietuvos partnerių ir proceso dalyvių supratimas, kokį gyvybiškai svarbų vaidmenį užtikrina finansavimas skatinant įtraukųjį švietimą.

 

Projekte dalyvaujančių šalių ekspertai taip pat siūlo sukurti finansinę paskatą mokykloms užtikrinti lygias ugdymosi galimybes visiems vaikams, mažinti finansavimo šaltinių skaičių, peržiūrėti mokinio krepšelio metodiką, mažinti biurokratiją ir didinti pasitikėjimą tarp valdžios ir mokyklų, teikti pagalbą mokytojams, įvertinti kaštų veiksmingumą, didinti mokyklų autonomiją sudarant galimybę planuoti ir investuoti.

 

Lietuvos vizitas užbaigė projekte dalyvaujančių šalių finansinių mechanizmų detalią apžvalgą, pagal kurią ekspertai rengs politikos gairių dokumentą. Šios gairės bus skirtos Europos politikos formuotojams, užtikrintai pasirenkantiems plėtoti įtraukiojo švietimo sistemą ir mažinti atskirtį.

 

Regina LABINIENĖ
ŠMM Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė, Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo agentūros atstovų tarybos narė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.