Išradingi atradimai

Liuda Samčiukevičiūtė
,
Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Šiandienos siekiamybė – kokybiškas, savaiminis ir tikslingas, inovacijomis grindžiamas ikimokyklinis ugdymas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai yra smalsūs ir aktyvūs ugdymo(si) proceso dalyviai. Mokslui ir pažangai didžiuliu greičiu žengiant į priekį, integruojantis į gyvenimą, vis daugiau dėmesio skiriama STEAM (integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) ugdymo naujovėms, šiuolaikinių technologijų, modernių ugdymosi priemonių naudojimui ir taikymui ugdymo procese.

 

Viena iš strateginių krypčių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ – gerinti ugdymo kokybę į ugdymo turinį lanksčiai, kūrybingai ir veiksmingai integruojant STEAM ugdymo metodikas ir technologijas.

Vadovaudamasi minėtomis tendencijomis Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ komanda parengė ir įgyvendino projektą „Išradingi atradimai“, finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Vykdant projekto veiklas siekiama tobulinti pedagogų kompetencijas, diegti STEAM ugdymo, matematinio ir inžinerinio tyrinėjimo veiklas į kasdienę vaikų ugdymosi praktiką, skatinti įsitraukti ugdytinių tėvus į kūrybines, konstravimo, tyrinėjimų veiklas, bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais.

 

Įgyvendinant projektą „Išradingi atradimai“ darželio aplinkose įkurtos edukacinės kūrybinio konstravimo, technologijų ir eksperimentavimo erdvės. Edukacinės erdvės aprūpintos šiuolaikinėmis moderniomis ugdymo(si) priemonėmis, kurios naudojamos vaikų ugdymui(si) robotikos, inžinerijos, matematikos, gamtos mokslų, menų srityse. Vaikams sudarytos geresnės sąlygos aktyviai veikti individualiai ir bendradarbiauti, eksperimentuoti, tyrinėti, kurti, konstruoti, tokiu būdu ugdytis kūrybiškumą, atsakingumą, mokėjimą mokytis.

Visą projekto laikotarpį, įkurtose edukacinėse kūrybinio konstravimo, technologijų ir eksperimentavimo erdvėse vyko įvairios veiklos, plėtojamos STEAM idėjos integruojant jas į kasdienes vaikų ugdymosi veiklas lauko edukacinėse erdvėse bei grupių aplinkose. Projekto metu vykusios STEAM veiklos aprašytos ir apibendrintos. Parengti STEAM taikymo veiklų aprašai kasdieniame vaikų ugdymo procese.

 

Siekiant į STEAM idėjų ir veiklų plėtojimą įtraukti ir kitas ugdymo įstaigas, surengtos kūrybinio konstravimo dirbtuvės „Keliauju su šeima į svajonių atostogas!“, kuriomis siekta skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus domėtis ir aktyviau įgyvendinti STEAM idėjas ugdant vaikus, konkrečiai – kūrybinio konstravimo srityje.

Karantino laikotarpis, ir ekstremali situacija šalyje dėl koronaviruso, šiek tiek pakoregavo numatytas projekto veiklas, tačiau džiaugiamės, kad kūrybinio konstravimo dirbtuvės įvyko, dalyvavo 14 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių iš Vilniaus, Skaidiškių, Kauno ir Kauno raj. Karmėlavos.

 

Įgyvendinant numatytas projekto „Išradingi atradimai“ veiklas liepos mėnesį vyko respublikinė virtuali vaikų piešinių nuotraukų paroda „Mano virtualūs draugai“. Parodos tikslas – ugdyti vaikų kūrybingumą, skatinti savitai reikšti savo fantazijas ir vaizduotę piešiant pačių sukurtus ar mėgiamus kompiuterinius žaidimus ir / ar jų personažus, ugdyti gebėjimą pateikti netradicinių, originalių, neįprastų idėjų.

Parodai pateiktos 27 piešinių nuotraukos. Parodos dalyviai – Vilniaus, Kauno, Raseinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai.

 

Spalio mėnesį surengta respublikinė akcija „Edukacinių bitučių-robotų „Bee-bot“ ralis“. Ši akcija skirta ugdyti vaikų kompiuterinį mąstymą, plėtoti technologijų ir programavimo gebėjimus ir įgūdžius vaikams patraukliais būdais ir formomis. Akcijoje dalyvavo 13 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Pagėgių, Paliūniškio, Lentvario ir Šiaulių.

 

Įgyvendindami projekto veiklas pastebėjome, kad pedagogai suvokia STEAM ugdymo veiklų taikymo svarbą ir naudą gerinant ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi kokybę, tačiau jaučiamas pasirengimo trūkumas realizuojant integruoto daugialypio ugdymo idėjas darželyje.

Siekiant tobulinti pedagogų kompetencijas STEAM ugdymo metodikų ir technologijų taikymo srityje įvyko seminaras „STEAM kasdienėje veikloje – vizija ar realybė?“. Pedagogai ir lektorė aiškinosi STEAM savokas, diskutavo dėl STEAM įgyvendinimo galimybių darželyje, reikšmės bei naudos taikant STEAM ugdymą kasdienėje ikimokyklinio amžiaus vaikų veikloje, dalijosi sėkmėmis ir problemomis.

 

Projekto „Išradingi atradimai“ veiklų ir rezultatų sklaida vykdoma Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ svetainėje www.pusynelis.vilnius.lm.lt.

 

Apibendrinant galima teigti, kad projekto „Išradingi atradimai“ įgyvendinimas – sėkmingas ir teigiamai veikia vaikų ugymo(si) kokybę bei apskritai įstaigos veiklą. Kiekviena nauja patirtis, jos sklaida prisideda prie pedagoginės praktikos tobulinimo ir skatina pedagogus nuolat ieškoti naujų idėjų.

Projekto metu sukurtose edukacinėse erdvėse bei ten pateiktomis šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis vaikai turi daugiau galimybių integruotai ugdytis gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų srityse, nuolat vyksta įvairiapusė veikla naudojantis įvairiomis STEAM ugdymo sritims pritaikytomis priemonėmis, aktyvinamas vaikų dalyvavimas ir įsitraukimas, skatinamas jų kūrybiškumas įgyvendinant idėjas.

 

Projekto metu sukaupta patirtis apibendrinta veiklų aprašuose, kurie pasitarnaus ikimokyklinio ugdymo pedagogams plėtojant STEAM metodikas ir technologijas kokybiškai ugdant vaikus.

 

Naudota literatūra

 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Vilnius, 2015.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Švietimo aprūpinimo centras. Vilnius, 2014.

Tyrimas „Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose“, 2018. Prieiga internete: https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1306/dir65/dir3/3_0.php.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.