Integruoto dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas pamokoje

Virgita Valiūnaitė
,
VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“

GROWE mokymų programos išbandymo apžvalga

 

Tarptautinį programos „Erasmus+“ finansuojamą projektą GROWE, skirtą tobulinti suaugusiųjų švietėjų ir mokytojų profesinėms kompetencijoms ugdant mokinių dalykinį raštingumą ir socialines-emocines kompetencijas išsamiai pristatėme straipsnyje „Skaitytojų ugdymas auginant emocinį intelektą“. Nuo to laiko tarptautinė projekto komanda ir dalyviai – Jungtinės Karalystės, Italijos, Rumunijos bei Lietuvos mokyklų mokytojai ir mokiniai – nukeliavo netrumpą kelią. Sukurta ir išbandyta integruoto dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa (toliau – GROWE programa) keturiose kiekvienos projekto šalies mokyklose. GROWE programos visumą sudaro ugdymo turinio planavimo, autentiškų tekstų naudojimas įvairių dalykų pamokose, individualaus ir grupinio darbo metodų ir formuojamojo vertinimo dermė. Šiuo metu apibendrinami GROWE programos išbandymo rezultatai. Paskui GROWE programa bus patobulinta. Ja ir duomenų rinkimo metodologija bei praktinėmis mokytojų darbo istorijomis pasidalysime šių metų rudenį. O šiame straipsnyje apžvelgsime GROWE programos išbandymo Lietuvoje patirtis, iššūkius ir pasiekimus.

 

GROWE programą 2021–2022 m. m. išbandė Vilniaus tarptautinės mokyklos „Meridianas“ pedagogai. Mokyklos komandą sudarė ne tik kalbų bei literatūros, tačiau ir kitų dalykų mokytojai. Pirmųjų mokymų metu buvo aptarti šalies mastu numatomi bendrojo ugdymo programos pokyčiai, tarp kurių ir socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo svarba. GROWE programos mentoriai supažindino mokytojus su teoriniais GROWE programos pagrindais, integruoto dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo modeliu. Buvo diskutuojama apie GROWE programos integralumą su mokyklos strateginiais tikslais, aptartos pagrindinės programos sąvokos. Ypatingas dėmesys skirtas autentiškų tekstų sampratai – tiek pačiai sąvokai, ką gi galime vadinti autentiškais tekstais, tiek ir pamokose naudojamų ir / ar tinkamų naudoti autentiškų tekstų paieškai, aptarimui, pavyzdžių pristatymui. Pabaigoje dėmesys skirtas pažinčiai su programos vertinimo sistema ir vertinimui planuoti. Mokytojai peržvelgė ir pakoregavo metinius mokomojo dalyko planus, įtraukdami integruoto dalykinio raštingumo ir socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo – skaitymo ir rašymo, tyrinėjimo ir diskutavimo mažesnėse bei didesnėse mokinių grupėse – veiklas.

Po pirmųjų mokymų ir dalyko planų paruošimo prasidėjo pirmasis išbandymo etapas mokykloje, kurio pagrindine užduotimi buvo autentiškų dalykinių tekstų naudojimas pamokose ir mokinių patirties bei pasiekimų stebėjimas.

 

Antrųjų mokymų metu mokytojų komanda, vadovaujama projekto mentorių, gilinosi į įvairias skaitymo, rašymo, teksto supratimo strategijas, susipažino ir dalijosi savo patirtimi apie veiksmingus grupinio ir individualaus mokymo(si) metodus. Po jų mokytojai daugiau nei trejetą mėnesių tęsė darbą klasėse, naudodami kruopščiai atrinktus autentiškus tekstus, taikydami naujas ugdymo strategijas ir metodus, fiksuodami savo bei mokinių patirtis ir pasiekimus.

Trečiųjų mokymų metu mokytojai gilinosi į formuojamojo vertinimo metodus, siekdami ne tik patys juos naudoti, bet ir mokyti vaikus savarankiškai įsivardinti mokymosi tikslus ir vertinti individualią pažangą. Juk gebėjimas įsivardinti, siekti ir apmąstyti individualią dalyko pažangą tiesiogiai susijęs tiek su dalykinio raštingumo, tiek ir su socialinių-emocinių kompetencijų ugdymu. Po trečiųjų mokymų mokykloje tęsėsi GROWE programos išbandymas. Jo pabaigoje GROWE programos dalyviai apmąstė beveik visų mokslo metų trukmės patirtį, iššūkius ir poveikį.

Kaip minėta straipsnio pradžioje, detalesne GROWE programos testavimo apžvalga pasidalysime šių metų rudenį, tačiau jau dabar matome teigiamą jos poveikį. Atsakydami į klausimą „kokia, Jūsų manymu, autentiškų tekstų nauda?“ išbandyme dalyvavę mokytojai teigė: „Visapusė – tiek akademinė, tiek emocinė, socialinė“; „Plečia mąstymą, mokiniams tekstai yra įdomūs“; „Leidžia geriau susieti mokomąją medžiagą su realybe, kelia mokinių motyvaciją, įsitraukimą“; „Dažnai informacija lengviau suprantama, plačiau ir iš skirtingų pusių leidžia pažvelgti į nagrinėjamą temą“; „Mokiniams suteikiama galimybė mokytis plačiau, tarsi matant tokio mokymosi praktinę naudą“; „Tai padeda geriau ruošti mokinius realiam gyvenimui“.

 

Žinoma, iššūkių, anot mokytojų, čia tikrai yra: „Norint detaliau išanalizuoti autentišką tekstą, reikia tam skirti daugiau pamokų. Vienas iš didesnių iššūkių yra laiko trūkumas“; „Įdomių, aktualių mokiniams tekstų, kurie nebūtų per sunkūs mokiniams, suradimas“. Be to, ir socialinius-emocinius įgūdžius padedančių ugdyti(s) darbo porose ir / ar grupėse metodų taikymas kelia sunkumų ir reikalauja papildomo laiko bei kantrybės. Tačiau kaip taikliai savo interviu apie socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo svarbą visų dalykų pamokose minėjo šios srities ekspertas Tomas Rakovas (psichologas, socialinio emocinio mokymo(si) programų mokykloms, mokytojams ir mokiniams treneris bei instruktorius): „<…> visi šie aspektai – konfliktai, vengimas, pasipriešinimas, kurį mokytojai jaučia iš mokinių grupinio darbo atžvilgiu, yra natūrali bet kokio grupinio darbo ir mokymosi dalis. Jei neišmoksime toleruoti šių sunkumų, neišmoksime jų spręsti, neišmoksime būti atviri konfliktams ir nemalonioms patirtims klasėje, negalėsime mokytis. Todėl turime išmokti su tuo susitvarkyti.“

 

Mes, projekto partneriai, tikime, kad GROWE mokymų programa taps efektyviu praktiniu įrankiu, padedančiu visos mokyklos mastu ugdyti tiek dalykinį raštingumą, tiek ir socialinius-emocinius įgūdžius.

 

Daugiau informacijos šia tema:

https://groweproject.eu/

https://www.facebook.com/groweproject/

https://sdcentras.lt/projektai/

Švietimo naujienos: Skaitytojų ugdymas auginant emocinį intelektą

 

2022 m. birželis

VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“

www.sdcentras.lt

 

Straipsnis parengtas remiantis Europos Komisijos programos „Erasmus+“ lėšomis finansuojamo projekto GROWE medžiaga (GROWE: Skaitytojų ugdymas auginant emocinį intelektą / Get Readers on the Wavelength of Emotions / Projekto Nr. 2019-1-UK01-KA201-061962 / 2019–2022).

 

Projekto partneriai: University of Gloucestershire (koordinatorius, JK), Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italija), Asociatia LSDGC (Rumunija), „Šiuolaikinių didaktikų centras“ (Lietuva).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.