Integracija ir įtraukusis ugdymas vokiškai kalbančioje Belgijos bendruomenėje

Jūratė Pauliukienė
,
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorė, projekto „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“ narė

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija 2022–2023 m. vykdo „Erasmus+“ K1 programos projektą „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“, kurį finansuoja Europos Komisija. Projekte dalyvauja dalis progimnazijos mokytojų ir vadovų. Dalyvavimas projekte sudaro sąlygas mokytojams mokytis STEAM, įtraukiojo, integruoto, patyriminio ugdymo būdų, užmegzti partnerystės ryšius su užsienio šalių pedagogais ir juos plėtoti.

Šių mokslo metų rudenį aš, progimnazijos projekto komandos narė Jūratė Pauliukienė, dalyvavau kursuose „Gyvenimas kartu: specialieji ugdymosi poreikiai, integracija ir įtraukimas į Belgijos vokiškai kalbančią bendruomenę“, kurie vyko Epene, rytų Belgijoje (vokiškai kalbančioje Belgijos bendruomenėje). Kursuose dalyvavo Vokietijos, Belgijos ir Lietuvos pedagogai.

 

Kursai vyko Epeno specialiojo ugdymo centre, įsikūrusiame mokyklų miestelyje kartu su bendrojo ugdymo pradine mokykla (iki 6-os klasės) ir už kelių šimtų metrų vokiškai kalbančios bendruomenės universitetu. Kursų metu buvo kalbama ir diskutuojama apie koncepcijos „Mokykla visiems“ įgyvendinimą – ar tai iš tikrųjų įmanoma? Kaip specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius besimokančiuosius palaiko ir paremia Belgijoje? Kaip Belgijoje pavyksta išvengti atskirties klasėje? Atsakymus į visus šiuos klausimus bandėme rasti Belgijos vokiškai kalbančioje bendruomenėje. Mokyklų programos nuolat keičiasi ir susiduria su iššūkiu neatsilikti nuo visuomenės, kuri kinta vis sparčiau, atsižvelgiant į politikos ir verslo reikalavimus. Epeno specialiojo ugdymo centre pastaraisiais metais buvo dedamos didžiulės pastangos bendradarbiaujant su Belgijos vokiečių bendruomenės švietimo ministerija, kad pagrindinės įtraukties ir integracijos idėjos būtų įgyvendintos praktikoje. Profesionalai mokytojai įgyvendina įtraukties idėją, nes rytų Belgijos regione vaiko poreikiai yra dėmesio centre, todėl parama ir pagalba užima centrinę vietą ugdymo sistemoje. Ugdymo tikslas – individuali parama ir kiekvieno mokinio paruošimas profesinei ateičiai.

 

Seminaro dalyviams buvo pateikta išsami Belgijos mokyklų vokiškai kalbančioje bendruomenėje apžvalga (priešmokyklinis ugdymas, bendrojo ugdymo mokyklos: pradinė mokykla, gimnazija, profesinio mokymo centras, universitetas) ir integralios mokyklos pavyzdys (po vienu stogu dirba ir specialioji mokykla, ir pradinė mokykla, kooperuodamos žmogiškuosius ir finansinius išteklius, suteikdamos daugialypę paslaugų paletę specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams – nuo individualaus mokymo atskirose patalpose iki integruoto mokymo klasėse, pritaikant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniui darbo vietą, erdvę, mokymo priemones ir aplinką).

 

Seminaro dalyviai turėjo galimybę pradinėje mokykloje (iki 6-os klasės) stebėti ugdymosi procesą. Su 24 mokinių klase dirba du mokytojai. Pamokos metu mokytojai veiklas derina tarpusavyje. Mokinių darbas vyksta grupėse ir individualiai. Kiekvienas mokinys gauna pagal jo gebėjimus pritaikytus užduočių aplankus dienos darbui ir atlieka užduotis savo tempu, šalia gaudamas individualią paramą iš mokytojo ir iš klasės draugų. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai gauna dar papildomą pagalbą – terapeuto, logopedo, kineziterapeuto, specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo, pavėžėjimo paslaugą.

 

Kursų dalyviai turėjo galimybę po intensyvių mokymų pasižvalgyti po Epeno miesto senamiestį, paskanauti belgiškų patiekalų, aptarti ir suplanuoti daugiataučius bendradarbiavimo santykius, kurie vestų prie mokyklų bendradarbiavimo galimybių.

Įvykusi „Erasmus+“ K1 kvalifikacijos tobulinimo veikla – puiki patirtis, kurią panaudosime kaip priemonę diegdami įtraukųjį ugdymą, STEAM patirtinį mokymąsi ir atnaujintą ugdymo turinį.

 

Šis pranešimas atspindi tik autorės požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.