Inovatyvus ugdymo modelis – žingsnis įtraukiojo ugdymo link

Vaida Noreikienė, Jūratė Stakeliūnienė, Živilė Dubinskienė, Rima Kalinauskienė
,
Kauno l.-d. „Saulutė“, „Giliukas“, „Žemyna“, „Liepaitė“ direktorės

Prieš dvejus metus trijų Kauno lopšelių-darželių – „Saulutė“, „Giliukas“, „Žemyna“ – ir Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos komandos ėmė ieškoti sprendimo būdų, išeičių, idėjų, kaip palengvinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį. Pasitelkus šių įstaigų kolegialią partnerystę, padedant Kauno miesto savivaldybės administracijai, inicijuotas projektas „Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui“, finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Jo tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybę, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Tikslui pasiekti suformuotas pagrindinis projekto uždavinys – diegti naujus inovatyvius ugdymo organizavimo modelius, kiekvieno vaiko poreikius atitinkančiam ugdymui užtikrinti. Numatyta pagrindinė projekto veikla – įdiegti inovatyvų ugdymo modelį.

 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. sausį. Keturiose įstaigose partnerėse pradėtas praktiškai taikyti inovatyvus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelis, kai grupėje vienu metu dirba 3 darbuotojai: mokytojas ir 2 kvalifikuoti auklėtojo padėjėjai, įgiję pedagoginių ir darbo su SUP turinčiais vaikais žinių. Projekto lėšomis buvo finansuoti kvalifikaciniai mokymai auklėtojų padėjėjoms ir mokytojoms. Reikalingas kompetencijas suteikė konsultuojanti mokykla – Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“. Vadovaujantis rekomendacijomis, keturiose įstaigose darbui su SUP turinčiais vaikais specialiai įrengtos erdvės ir įsigytos mokymo bei kitos priemonės, suorganizuotos išvykos, edukacijos, teigiamai veikiančios ugdymo kokybę.

 

Projekto nauda išmatuota atliktais tyrimais ir apklausomis, rezultatai džiugina:

  • padidėjo auklėtojo padėjėjų įsitraukimas teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, organizuojant veiklas grupėje ir bendruose įstaigos renginiuose;
  • pasikeitė bendruomenės požiūris į kiekvieno vaiko individualių poreikių tenkinimą, daug sėkmingiau pavyko diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą;
  • susiformavę kolegialūs mokytojų ir auklėtojų padėjėjų santykiai turėjo įtakos aukštesniems vaikų ugdymosi pasiekimams;
  • suaktyvėjo bendruomenės mokymasis – mokosi visa komanda. Per mokymus auklėtojų padėjėjos įgijo naujų ir pakilo jų jau turimų žinių lygis, dėl to padidėjo pasitikėjimas savimi, savo turima kompetencija;
  • susiformavo bendradarbiavimo kultūra tarp veiklą tobulinančių įstaigų, ji suteikė galimybių dalytis turima patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų;
  • įkurtos edukacinės erdvės specialiųjų poreikių turinčių vaikų įvairiapusiškesniam ir inovatyvesniam ugdymui.

 

Per projektą įdiegtas inovatyvus modelis visapusiškai naudingas visai ikimokyklinio ugdymo bendruomenei, padeda spręsti vaikų įtaukties problemas.

 

Nuo 2024 m. Lietuva ir jos ugdymo sistema įsipareigos rinktis švietimo politiką, paremtą įtraukiuoju ugdymu. Išbandytas inovatyvus ugdymo modelis galėtų tapti nuolatiniu ugdymo organizavimo modeliu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.