Inovatyvus, patyriminis vaikų ugdymas(is), integruojant „eTwinning“ projektus

Asta Želionienė, Ligita Šapienė
,
Šiaulių l.-d. „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės

2017–2018 m. m. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo grupėje buvo vykdyti net septyni „eTwininng“ projektai: 3 tarptautiniai, 4 nacionaliniai. Priešmokyklinio ugdymo grupėje dirbame dviese ir abi vienbalsiai sakome, kad integruojant „eTwinning“ projektus dirbti daug įdomiau. Tai mus verčia kasdien tobulėti, mokytis naujų dalykų, bendradarbiauti tarpusavyje.

 

Šiuolaikiniams vaikams reikia „išmanaus“ pedagogo

 

Mūsų nuomone, pedagogai turi nuolat tobulinti savo informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimo kompetenciją. Augančiam vaikui itin svarbu besiformuojantys jo gebėjimai ir kompetencijos, pavyzdžiui, gebėjimas bendrauti, mokėjimas dirbti komandoje, prisitaikyti pasikeitus situacijai, tikslingai naudoti IKT. Net šešiamečiai puikiai geba naudotis išmaniaisiais telefonais, net nemokėdami skaityti naršo „YouTube“ kanaluose, klauso muzikos, todėl pedagogas turi būti „išmanus“, kad galėtų nustebinti savo ugdytinį. Džiaugiamės, kad priešmokyklinio ugdymo grupėje yra išmanioji lenta, tad ugdymo procese nuolat taikome šiuos mokomuosius objektus, 3D animaciją, mokomuosius filmukus: frepy.lt, ziburėlis.lt, bmkpamokos.lt, mozaweb.com, ismaniejirobotai.lt, http://pirmokopasas.ugdome.lt ir kt., ieškome informacijos internete, klausome muzikos, šokame ir mankštinamės, įsijungę interneto platformą https://brain-breaks.com.

 

Naudojant IKT ugdymo procese tiesiogiai veikiami pagrindiniai vaiko pojūčiai (rega, klausa, lytėjimas) ir emocijos (sukuriama linksma, teigiama atmosfera, nes užduotys žaismingai animuotos). Kompiuteriniame žaidime išryškinami edukaciniai elementai, visą žaidimo laiką dirba atmintis: šiuo atveju ji „įrašinėja“ būtent naudingą informaciją, didėja vaiko dėmesingumas, žinios perduodamos suprantamiau ir užfiksuojamos kur kas ilgesniam laikui. Išmaniosios technologijos – tai ir gera drausminimo priemonė.

IKT įrankiai „eTwinning“ projektuose

 

„eTwinning“ programa skatina Lietuvos ir Europos pedagogų bendradarbiavimą naudojantis technologijomis. Norėdamas dalyvauti „eTwinning“ projektuose, turi nuolat lavinti savo IKT kompetenciją, be to, „eTwinning“ siūlo internetinius kursus, profesinio tobulinimo galimybes internetu. Išbandėme ir ugdymo procese taikėme šiuos IKT įrankius: „Padlet“, „Wordart“, „Animoto“, „Moviemaker“ „Jigsawplanet“, „Picasa“. Atsižvelgdamos į šiandieninės kartos specifiką įtraukiame naujas virtualias mokymosi aplinkas: „Skype“, „Facebook“.

 

Projektai integruojami į ugdomąją veiklą

 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje veikla yra vientisa, todėl „eTwinning“ projektai integruojami į ugdomąją veiklą. Kaip ir kasdienėje veikloje, taip ir per projektus ugdomos visos kompetencijos, kurios tarpusavyje susijusios:

  • socialinė (vaikai ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais ir suaugusiaisiais įgūdžius, įtvirtina tinkamo elgesio viešoje ir artimiausioje aplinkoje įgūdžius, plėtoja savo galias, mokosi išreikšti save, suprasti kitus);
  • pažinimo (tyrinėja aplinką: gamtinę ir socialinę, žmogaus sukurtas vertybes, moko(si) apibendrinti elementarią informaciją, daryti išvadas);
  • komunikavimo (lavina gebėjimą išgirsti ir išklausyti kitą, reikšti savo mintis, diskutuoti, dalyvauti bendroje veikloje, grupelėmis);
  • meninę (ugdo gebėjimą kaupti potyrius, įspūdžius ir spontaniškai, laisvai, kūrybiškai reikšti savo idėjas, sumanymus).

Patyriminis ugdymas – ugdymo(si) pagrindas

 

Dalyvavome tuose projektuose, kurių temos buvo aktualios bei įdomios ir mums, ir vaikams. Kai vaikams įdomu, tada ypač palanku plėtoti lavinančias veiklas. Raginti ir kviesti vaikų nereikia, jie patys noriai viską išbando. Projektai papildė priešmokyklinukų ugdymo(si) procesą: veiklos, išvykos, pristatymai, bandymai, užduotys ugdė vaikų kompetencijas, smalsumą, skatino domėtis, aktyviai tyrinėti aplinką, rinkti informaciją, praplėtė jų akiratį, suteikė naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdė kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą. Labai svarbu ugdyti vaikų norą patiems viską išbandyti.

Projekto nauda

 

Dalyvavimas „eTwinning“ projektuose skatina bendrauti, bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi su Lietuvos bei Europos švietimo įstaigomis, išbandyti įvairius IKT įrankius. Tarptautiniai „eTwinning“ projektai suteikia galimybę pamatyti pasaulį neišėjus iš įstaigos, tobulinti anglų kalbos žinias, lavinti tarptautinius bendradarbiavimo įgūdžius. Kadangi projektai vyksta virtualioje erdvėje, į pagalbą visada pasitelkiame „Google“ vertėją, kuris padeda užmegzti ir palaikyti kontaktus su kolegomis iš užsienio.

Kiekvienas projektas suteikia dar daugiau bendradarbiavimo, organizavimo patirties, įkvepia naujiems projektams, o svarbiausia – įtraukia tėvus į projektinę veiklą ir suburia puikią komandą – „pedagogai-vaikai-tėvai“.

Džiaugiamės, kad keturiems mūsų vykdytiems „eTwinning“ projektams Nacionalinė paramos tarnyba suteikė Nacionalinius kokybės ženklelius už puikią integraciją į ugdymo turinį, taikliai pasirinktą ikimokyklinį amžių atitinkančią temą, aiškius projekto rezultatus, sklaidą, refleksiją, tikslingai panaudotus IKT įrankius mažiesiems.

Daugiau apie „eTwinning“ projektus

 

Projektas „Postcards Around the World“. Projekto tikslas – dalytis žiniomis apie savo šalį, sužinoti, koks gyvenimas yra kitose valstybėse, keistis atvirukais su kitų šalių vaikais. Projekto partneriai: Lietuva, Rumunija, Škotija, Turkija, Italija, Lenkija, Ispanija, Čekija, Slovakija, Kipras.

Daugiau apie projektą – https://twinspace.etwinning.net/58103/home/.

 

Projektas „Internet – Curse or Blessing?“. Projekto tikslas – nagrinėjant saugaus interneto klausimus skatinti vaikų saviraišką, erudiciją, loginį ir kritinį mąstymą, ugdyti sąmoningumą ir kt. Projektas skirtas Saugesnio interneto dienai paminėti, suteikiant vaikams galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su kitų įstaigų vaikais, palyginti pasiektus rezultatus. Projekto partneriai: Lietuva, Turkija, Italija, Lenkija, Rumunija, Albanija, Bulgarija, Latvija, Prancūzija, Ispanija, Serbija.

Daugiau apie projektą – https://twinspace.etwinning.net/58227/home/.

 

Projektas „Spring Story“. Projekto tikslai: siekti patirties mainų tarp vaikų ir pedagogų, dalyvaujančių projekte, lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, komunikavimo įgūdžius, skatinti vaikus puoselėti tradicijas, dalytis savo šalies gyvūnijos ir augalijos išskirtinumais. Projekto partneriai: Rumunija, Lenkija, Moldova, Lietuva, Turkija, Italija, Serbija, Ispanija, Ukraina, Bulgarija.

Daugiau apie projektą – https://twinspace.etwinning.net/60693/home/.

 

Projektas „Smagios rudens spalvos“. Tikslas – plėtoti priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinę, komunikacinę ir sveikatos saugojimo kompetencijas tyrinėjant artimiausią aplinką. Per patirtinę veiklą smagiai ir linksmai gilinti žinias apie rudenį, jo požymius, rudenį subręstančias spalvingas ir sveikatai naudingas daržoves. Projekte dalyvavo 16 pedagogų iš Lietuvos ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai.

Daugiau apie projektą – https://twinspace.etwinning.net/47547/home/.

 

Projektas „Mes tikrai mylim Lietuvą, ar mylit ją jūs?“. Tikslas – integruoti pilietiškumo temas į ugdymo procesą, organizuoti renginius, įdomias veiklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, ir pasidalyti savo idėjomis su projekto partneriais „Twinspace“ erdvėje. Projekto pagrindinės kryptys – kurk, švęsk, pažink. Projekte dalyvavo 121 pedagogas iš visos Lietuvos, ugdytinių amžius nuo 6 iki 18 metų („eTwinning“ Kokybės ženklelis).

Daugiau apie projektą – https://twinspace.etwinning.net/57700/home/.

 

Projektas „Lietuvių liaudies žaidimų įvairovė, skirta Lietuvos 100-mečiui“. Tikslai: išradingai ir kūrybiškai integruoti lietuvių liaudies žaidimus ugdomojoje veikloje, dalytis lietuvių liaudies žaidimų lobynais, ugdyti tautinę savimonę, supažindinti su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis. Projekte dalyvavo 39 pedagogai, vaikų amžius – nuo 3 iki 7 metų („eTwinning“ Kokybės ženklelis).

Daugiau apie projektą – https://twinspace.etwinning.net/49692/home/.

 

Projektas „Mano svajonių darbas“. Tikslas – supažindinti vaikus su profesijomis, darbo specifika, įrankiais. Per projektą vaikai turi piešti savo svajonių darbą, susipažinti su įvairių profesijų atstovais, apsilankyti tėvelių darbovietėse arba pasikviesti tėvelius į grupę pristatyti savo profesiją. Projekte dalyvavo 55 pedagogai iš visos Lietuvos, vaikų amžius – nuo 3 iki 7 metų („eTwinning“ Kokybės ženklelis).

Daugiau apie projektą – https://twinspace.etwinning.net/40801/home/.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.