Inovatyvių veiklos formų paieškos ir pokyčiai dirbant komandoje

Vidmantė Miliauskaitė, Jurgita Novatorovienė
,
Šilutės l.-d. „Raudonkepuraitė“ auklėtojos

Šiandieninėje visuomenėje komandinis darbas plačiai nagrinėjamas visose gyvenimiškose, ekonomikos, socialinėse ir kitose sferose. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje komandinis darbas yra svarbus sėkmingos veiklos, tobulėjimo, tikslų įgyvendinimo, bendruomeniškumo ir pačios įstaigos tobulėjimo aspektas. Komandiniame darbe lemiamą vaidmenį atlieka bendravimas ir bendradarbiavimas, o bet kokios formos bendravimo ir bendradarbiavimo pradžia ir poreikis atsiranda tą akimirką, kai vaikas pirmą kartą peržengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir grupės slenkstį. Nuo tolesnio visapusiško bendradarbiavimo priklauso vaiko kaip asmenybės augimas, ugdymo produktyvumas ir sėkmė.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje komandinis darbas traktuojamas kaip bendradarbiavimas ir dažniausiai vykdomas penkiomis formomis:

  1. pedagogas + tėvai;
  2. pedagogas + vaikai;
  3. pedagogas + pedagogas;
  4. pedagogas + pedagogo padėjėja;
  5. pedagogas + administracija ir kiti specialistai.

 

Vaiko gyvenime, ugdymo ir socializacijos procesuose didžiausią įtaką daro šeima ir pedagogas. Tai du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai, dvi socialinės aplinkos, kurių tarpusavio santykis gali būti įvairių formų. Kad šeimos ir pedagogo bendradarbiavimas būtų sėkmingas, pedagogas turi:

  1. pažinti ir nuolat tirti vaiko šeimą;
  2. nuolatos domėtis šeima ir aplinkos poveikiu vaiko asmenybei;
  3. inicijuoti bendrus ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir šeimos pedagoginius veiksmus vaikų auklėjimo ir ugdymo procese;
  4. skatinti tėvus aktyviai dalyvauti ikimokyklinio ugdymosi procese, įstaigos gyvenime;
  5. šviesti ir daryti pedagoginę įtaką šeimoms.

 

Šio bendradarbiavimo sėkmė labai priklauso nuo pedagogo asmenybės, jo pasirengimo ir gebėjimų, mokėjimo suprasti ir atjausti, nedaryti skubotų išvadų, santykius grįsti pasitikėjimu, pagarba. Pedagogai turi būti vedliai vertybių link ne tik vaikams, bet ir tėvams. Šiame kontekste atsiskleidžia svarbiausi komandinio darbo „pedagogas su tėvais“ aspektai, nes į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ateina ne tik vaikas, bet ir visa šeima. Pedagogo ir tėvų komanda bei jų santykiai yra pavyzdys vaikui, o tėvų švietimas, prisilietimas prie šeimos lemia vaiko ir tėvų tobulėjimą, bendruomeniškumo ir žmogiškumo jausmą, vertybių kūrimą ir plėtotę. Tėvai ir pedagogai turi būti atviri vieni kitiems, derinti savo pažiūras į vaiko ugdymą, tartis dėl ugdymo tikslų, vaiko poreikių tenkinimo būdų, bendradarbiauti vaiko gerovės labui.

 

„Pedagogas ir vaikai“ yra tiesioginis ir pats svarbiausias komandinio darbo rodiklis ikimokyklinio ugdymo įstaigos kontekste, nes pedagogas ir vaikai yra komanda, kurioje natūraliai vyksta vaikų ugdymasis, gebėjimų ir kūrybiškumo plėtotė, savarankiškumo ir noro išbandyti save bei naują veiklą skatinimas, emocijų raiška ir saviraiška, stiprėja grupės komandos ryšiai, savojo „aš“ supratimas ir augimas. Kad vaikai kasdien grupėje jaustųsi visapusiškai saugūs, pedagogas privalo kiekvienam užtikrinti meilę, dėmesį, jaukią, patrauklią, skatinančią veikti aplinką, tik tada vaikas įsileis pedagogą į savo pasaulėlį. Visiems šiems aspektams užtikrinti yra svarbus vaiko ir pedagogo bendravimas ir bendradarbiavimas, kuris padeda vertinti vaikų pasiekimus ir pažangą, iškelti veiklos tikslus, tobulėjimo gaires ir perspektyvas.

 

Komandinio darbo forma „pedagogas su pedagogo padėjėja“ yra labai svarbi, nes šių dviejų žmonių darbas grupėje reikšmingas bet kurios veiklos metu. Kartu grupėje jie praleidžia daugiausia laiko, pažįsta ugdytinius, lemia ugdymosi proceso kokybę, teigiamą mikroklimatą ir pan. Vaiko saugumui garantuoti svarbus pedagogo ir pedagogo padėjėjo bendravimas ir bendradarbiavimas, nes pedagogo padėjėja aktyviai įsitraukia į ugdymosi proceso teikimo sąlygų užtikrinimą, padėdama pedagogui kurti grupės aplinką, bendrą emocinę atmosferą, kartu su pedagogu tampa komandinio darbo pavyzdžiu ugdytiniams.

 

Komandinis darbas „pedagogas su pedagogu“ yra vykdomas planuojant, organizuojant ir vykdant šventes, renginius, projektus, dirbant darbo grupėse ir pan. Dviejų ar daugiau kartu dirbančių pedagogų komanda gali produktyviau ir sklandžiau organizuoti įvairaus pobūdžio renginius bei šventes, o komandinis darbas tarp pedagogų yra perspektyvus rodiklis, siekiant tobulinti ugdymosi procesą, jo kokybę, vaiko saugumo ir ugdymosi kontekste. Dirbant su vaikais ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas yra svarbus, nes suteikia galimybę dalytis gerąja darbo patirtimi, idėjomis, ugdymo inovacijomis, konkrečiais patarimais.

 

„Pedagogas su administracija, kitais specialistais ir darbuotojais“ yra reikšminga komandinio darbo forma, kuri užtikrina, kad būtų vykdomos tiesioginės pareigos ir kokybiškas ugdymosi procesas. Dirbant komandoje su sveikatos priežiūros specialistu kontaktuojama vaikų sveikatinimo, sveikatos stiprinimo ir palaikymo bei sveikos gyvensenos klausimais, atliekamas šviečiamasis darbas bendruomenei, imamasi galimų prevencijos priemonių. Kad pedagogas galėtų užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą, reikalingas teigiamas administracijos požiūris, pagarba ir įvertinimas. Tik jausdamasis emociškai saugus ir stabilus, pedagogas galės pasiekti geriausių ugdomojo proceso ir asmeninio tobulėjimo rezultatų.

 

Sėkmingai siekti veiklos pokyčių mūsų darbe padeda visos išvardytos komandinio darbo formos, suteikiančios galimybę taikyti švietimo naujovių ir inovacijų iššūkius, skatinančios tobulėti kaip specialistui, turinčios reikšmingą įtaką pagrindiniam ugdymo proceso tikslui – auginti linksmą, laisvą ir laimingą vaiką.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.