Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas – pagalba vadovams

Edita Gaižauskienė
,
Kauno l.-d. „Nežiniukas“ direktorė

Sistemingas veiklos kokybės įsivertinimas yra vienas iš esminių veiksnių, užtikrinančių mokyklos veiklos kokybės pokyčius. Atlikdama įsivertinimą, įstaiga gauna konfidencialius ir patikimus duomenis apie esamą įstaigos situaciją, nustatomi stiprieji, silpnieji (ar keistini) mokyklos veiklos aspektai, ieškomi ir priimami optimaliausi sprendimai ir tokiu būdu žengiama mokyklos tobulėjimo link.

 

2021 m. Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ dalyvavo bandomuosiuose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos ir išorinio vertinimo metodikos išbandymuose pagal Nacionalinės švietimo agentūros projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr.09.2.1.-ESFA-V-706-03-0001). Pagal metodikas, visuminis įsivertinimas ir išorinis vertinimas atliekamas pagal vienodas vertinimo sritis, jų rodiklius, kriterijus bei kokybės vertinimo lygius. Vertinamos 7 sritys: vaiko gerovė, ugdymasis, ugdymo(si) aplinkos, ugdymo strategijos, pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis.

 

Metodikų išbandymai ir duomenų analizė vyko etapais. Pirmu etapu gegužės ir birželio mėnesiais įstaigoje buvo atliktas visuminis įsivertinimas, pagal pateiktus klausimynus mokytojams, tėvams (naudota internetinė įsivertinimo sistema IQES online Lietuva) bei vaiko piešinio ir pokalbio su vaiku gaires, remiantis vaikų nuomone, atlikta duomenų analizė ir parengtos įsivertinimo ataskaitos. Antru etapu, rugsėjo 13–14 d., buvo atliekamas išorės vertinimas mokykloje, t. y., trys vertintojai stebėjo ugdomąsias veiklas grupėse, organizavo individualius pokalbius su mokytojais ir tikslinės grupės (mokyklos bendruomenės) diskusiją, vyko mokyklos infrastuktūros (aplinkų) apžiūra, dokumentų analizė. Po vertinimo suderinta galutinė išorinio vertinimo ataskaita ir jos rezultatai paskelbti mokyklos bendruomenei. Trečiu etapu, lapkričio ir gruodžio mėn., kurtas mokyklos veiklos tobulinimo planas ir jo įgyvendinimo strategijos lopšelyje-darželyje.

Asociatyvi Renatos Česnavičienės nuotr.

Remiantis metodikų išbandymų patirtimi, gautų duomenų analize bei bendruomenės narių refleksijomis, padaryti apibendrinimai:

  • Vadovai turi būti suinteresuoti ir motyvuoti atlikti ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos įsivertinimą, kadangi įsivertinimo metodikos naudojimas yra vienas iš įrankių, leidžiančių kurti įstaigos kokybės siekio kultūrą, remiantis vaiko perspektyva ir visų ugdymo proceso dalyvių (vaikai, personalas, tėvai (globėjai)) nuomone.
  • Reikalinga pasirengti mokyklos įsivertinimui ir išorės vertinimui. Komandoje reikia susitarti dėl atskirų rodiklių ir jų aprašymų vieningo supratimo. Tėvams reikia papildomai paaiškinti klausimynuose pateiktas sąvokas (pvz. mokyklos savivalda (grupių tėvų komitetai, mokytojų taryba / komanda, lopšelio-darželio taryba). Mokyklai gavus pranešimą apie išorinį vertinimą reikalinga informuoti bendruomenę, supažindinant su vertinimo paskirtimi, tikslais, organizavimo mokykloje tvarka ir kt. Visa informacija, susijusi su įsivertinimu ir išoriniu vertinimu, turi būti viešinama bendruomenei.
  • Personalo veiklos įsivertinimai, pagal veiklos kokybės lygius yra aukštesni lyginant su tėvų (globėjų) bei išorės vertintojų daugumoje sričių. Duomenys rodo, kad pedagogai rodiklius, susijusius su ugdymosi strategijomis, padedančiomis vaiko asmenybės raidai, skatinančiomis vaiko mokymosi procesą bei palaikančiomis žaidimą, kaip pagrindinę vaiko veiklą, vertina aukštesniu kokybės lygiu nei išorės vertintojai. Vadinasi, reikalingas nuolatinis pedagogų profesinis tobulėjimo ir veiklos refleksijos organizavimas, siekiant panaikinti iliuziją, kad pedagogo veiklos rezultatyvumas bei mokyklos veiklos kokybė yra nekintanti ir gali visada būti tokio paties lygmens.
  • Visuminio įsivertinimo duomenų rinkimui ir jų apdorojimui mokyklai tikslinga naudoti internetinę įsivertinimo sistemą IQES online Lietuva. Tai platforma, sutaupanti laiko ir leidžianti mokyklai periodiškai atlikti savo veiklos įsivertinimą, nes yra iš anksto pateikti klausimynai pedagogams ir tėvams (globėjams), apdorojami klausimų su atsakymų skale rezultatai, aukščiausios ir žemiausios vertės ir kt.
  • Išorės vertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovui sudaro galimybes „pasimatuoti“ įstaigos veiklos kokybę, gerąsias ir tobulintinas praktikas bei nusimatyti tobulėjimo gaires. Pavyzdžiui, lopšelyje-darželyje kurdami edukacines erdves laikėmės principo, kad įstaigoje turi būti nuolat atnaujinamos edukacinės, skaitmeninės, išmaniosios priemonės ir žaislai. Tačiau išorės vertinimo ataskaitoje pažymėtas tobulintinas veiklos aspektas „grupėse per mažai priemonių iš natūralios medžiagos, atviro tipo priemonių (šakelių, kankorėžių, kriauklelių ir kt.)“ sudarė sąlygas pažvelgti ir pakeisti požiūrį į edukacinių erdvių kūrimą.
  • Labai svarbus yra grįžtamasis ryšys. Išorės vertinimo rezultatų aptarimas turi būti organizuojamas praėjus keletui savaičių ir „nurimus aistroms“ pedagoginėje bendruomenėje. Šiame etape yra labai svarbi mokyklos vadovų pozicija, siekiant brandinti darbuotojų pasitikėjimą savimi, organizuoti diskusijas geros mokyklos kokybės klausimais bei nustatyti veiklos tobulinimo kryptis ir gaires.

 

Mūsų lopšeliui-darželiui dalyvavimas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų išbandymuose buvo labai naudingas, kadangi „pasimatavome“ savo nuostatas, veiklą bei numatėme tobulėjimo gaires.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.