Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir ugdytinių šeimų bendradarbiavimas ekstremalaus įvykio atveju

Rita Gustainienė
,
Kauno l.-d. „Žingsnelis“ mokytoja metodininkė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
Egidija Dobilaitė
,
mokytoja metodininkė

XXI amžius – tai spartusis pokyčių amžius, keičiantis žmonių bendravimo kultūrą, darbo formas, komunikacijas ir t. t. Tačiau išlieka ta pati vaikų ir tėvų bendravimo, buvimo kartu diada, kurią papildo ugdymo įstaigos, jų teikiamos paslaugos, kompetentingi darbuotojai, privalantys būti kūrybingi, išradingi, nebijantys klysti ir vis nuolat besimokantys, užsiimantys savišvieta, optimaliai priimantys inovacijas, pritariantys novatoriškiems žingsniams, išradimams, pasiekimams – tokiems kaip nuotolinis bendravimo būdas ar nuotolinis mokymas(is).

 

Nūdienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui svarbu pripažinti, kad ugdymo(si) „ašis“ yra vaikas ir modeliuoti į vaiką orientuotą ugdymą. Planuojant, organizuojant ugdomąsias veiklas, svarbu atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualias savybes, gebėjimus, raidos ypatumus, įgūdžių kompetencijas.

 

Kauno lopšelyje-darželyje „Žingsnelis“ jau nebe pirmus metus veikia elektroninis dienynas. Visi pedagogai, pagalbos ugdytiniui specialistai dirba su išmaniosiomis technologijomis, bendrauja, naudodami IKT, kontaktuojama ir su ugdytinių tėvais. Tai vyksta dvejopai: IKT pagalba ir gyvu žodžiu, kai rytais suvedami, o vakarais pasiimami iš grupių ugdytiniai. Beveik visų grupių tėvai, susibūrę į savo grupes „Facebooke“, diskutuoja, siūlo ar tariasi vieni su kitais ir grupės ar darželio bendruomenės nariais įvairiais klausimais ar teikdami siūlymus, atsiliepimus. Todėl įvykus ekstremaliai pasaulinei situacijai dėl COVID-19 viruso ir nuo kovo 16 d. šalyje paskelbus karantiną, ugdytiniai nebelanko darželių ir mokyklų. Jie su tėvais dienas leidžia namuose. Pasak filosofo Stasio Šalkauskio, tėvai – tai prigimtiniai vaiko ugdymo pedagogai. Jie – pagrindiniai ir nuolatiniai vaiko ugdymo veikėjai. Geri pedagogo ir ugdytinio tarpusavio santykiai padeda formuotis atitinkamiems ugdytinio tėvų ir ugdytojo santykiams, kurie yra būtina sąlyga pedagogui bendradarbiauti su tėvais. Pedagogų ir tėvų bendras siekis – išugdyti sveiką, dorą, tolerantišką, intelektualią asmenybę. Galima teigti, kad ugdymas yra holistinis (visuminis). Laisvos, kūrybingos, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymas – vientisas nenutrūkstantis procesas, todėl pedagogų ir šeimos bendravimo, bendradarbiavimo problemas padeda spręsti į vaiką orientuotas ugdymas, kuriam būdingi skatinami glaudūs ryšiai tarp šiuolaikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir šeimos, atsižvelgiant į šeimoje susiformavusius vaiko pomėgius, įpročius, gebėjimus ir gyvenimišką patirtį.

 

Taigi Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ administracija, pedagogai, pagalbos ugdytiniui specialistai nusprendė rekomenduoti nuotolinį mokymą, skatinti tęsti ugdymo(si) procesą, atlikti ugdomąsias veiklas, praktines užduotis ir pan. Kiekvienos grupės pedagogai suplanavo ir su administracijos tarpininkavimu pasiuntė į asmeninius šeimų elektroninius paštus kasdienės ugdymo veiklos planus. Visos suplanuotos kiekvienos dienos veiklos, praktinės užduotys, tyrinėjimai yra rekomendacinio pobūdžio. Ir kaip džiugu buvo po keleto valandų sulaukti iš tėvų ir vaikų grįžtamojo ryšio su fotonuotraukomis, filmuota medžiaga, padėkomis už taip paįvairintas laisvalaikio akimirkas namuose.

 

Norėdami sužinoti nuotolinio bendravimo ir mokymo(si) veiksmingumą, planuojame pravesti anketinę apklausą tarp pedagogų apie ugdymo proceso tęstinumui pasiūlytas rekomendacines veiklas, užduotėles, tyrinėjimus, interneto nuorodas į grožinės literatūros kūrinius, meninės veiklos darbelius, įvairius žaidimus ir t. t. Tai padės optimaliai panaudoti nuotolinį mokymą(si), be kurio mes dvidešimt pirmajame amžiuje jau nebeišsiversime. Tai – laikas, kupinas komunikacinių technologijų gausos – kiekvienam reikia gyventi čia ir dabar, kritiškai mąstyti ir sparčiai priimti kuo palankesnius sprendimus dėl žmonijos, nes tam reikalinga informacija ir žinios.

 

Daugiau informacijos ir nuotolinio mokymo pavyzdžių https://www.facebook.com/zingsnelis/

Kūno kultūros pedagoginės veiklos nuotoliniu būdu pavyzdys https://www.facebook.com/1828723703908195/videos/516889732301078/

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Vilma

    Ši nuotolinio ugdymosi galimybė džiugina ne tik vaikus ir tėvus, bet ir mums, ikimokyklinio ugdymo mokytojams, puiki galimybė tobulinant profesinę kompetenciją.