Įgyvendinti realų pokytį ugdymo(si) procese? Būtinai!

Taip atsakytų Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus parengto ir laimėto „Erasmus+“ programos KA1 projekto „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ dalyviai. Įgyvendinus šį projektą atsirado naujų galimybių, leidžiančių gerinti Prienų rajono mokyklų mokymo(si) kokybę: sustiprėjo mokyklų ir visos rajono švietimo sistemos tarptautiškumas, suteiktos geresnės sąlygos tobulinti asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus atitinkančią kvalifikaciją. 2016–2017 m. 37 Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojai (vadovai, mokytojai) dalyvavo vienos savaitės kvalifikacijos kėlimo kursuose vienoje iš šių šalių: Ispanijoje, Kipre, Italijoje, Čekijoje.

 

Siekdamos tobulinti ugdymo(si) kokybę, visos projekte dalyvavusios Prienų rajono bendrojo ugdymo (12) ir ikimokyklinio ugdymo (1) mokyklos (iš viso – 13 institucijų) savo 2016–2018 m. strateginiuose planuose prioritetais yra pasirinkusios mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimą tam tikrais ugdymo(si) kokybės aspektais, iš kurių dažniausi – atskirų mokinių pažanga, mokymo nuostatos ir būdai, mokytojo ir mokinio dialogas. Pageidaujamų ugdymo(si) kokybės pokyčių ketinama siekti skatinant komandinį darbą ir įgyvendinant lyderystės principus. Todėl projekto dalyviai, atsižvelgdami į asmeninius ir su mokyklos strategija susijusius kvalifikacijos tobulinimo poreikius, pasirinko kažkurį vieną iš minėtų aspektų atitinkančius kursus. Visos projekto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo kursai buvo glaudžiai susiję ne tik su 2016–2018 m. švietimo įstaigų strateginių planų prioritetais, bet ir su Prienų rajono savivaldybės strategijos prioritetu „Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra“.

 

Dar prieš išvykdami į mokymus dalyviai jiems rengėsi iš anksto: atnaujino ir pagilino anglų kalbos žinias kursuose, dalyvavo Švietimo skyriaus organizuotose konsultacinėse dienose. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu dalyviai ne tik mokėsi, bet ir, pritaikydami kvalifikacijos kėlimo kursuose įgytas naujas žinias, savo mokyklose inicijavo pokyčius, gerinančius ugdymo(si) kokybę. Kiekvienas iš mokymų dalyvių parengė kaitos projektą, pagrįstą veiklos tyrimo metodu, ir pasitelkęs kolegas jį įgyvendino. Susirinkę aptarti rezultatų mokyklų vadovai, mokytojai jau galėjo daug kalbėti apie savo patirtį įgyvendinant šiuos pokyčius. Buvo apie ką diskutuoti, nes pokyčių temos aktualios ir labai įvairios, padėjo spręsti ne vieną švietimo sistemai aktualią problemą: mokytojų įsitraukimas į inovatyvias veiklas, jų vidinė motyvacija veikti komandoje ir kurti mokinius motyvuojančią aplinką, pedagoginių darbuotojų vertinimo tobulinimas siekiant didesnio jų įsitraukimo, iniciatyvumo ir dalyvavimo, tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą ir jų švietimas, iniciatyvų skatinimas, tėvų ir pedagogų partnerystė, mokytojo ir mokinio bei tėvų dialogas, mokinių draugiškumo skatinimo programa, mokinių asmeninė pažanga ir jos į(si)vertinimas, mokyklos nelankymo prevencija, talentingų mokinių atpažinimas, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas ugdymo procese… Iš viso – 37 naujos, mokymo(si) kokybę tobulinančios, mokyklos kasdienybės patikrintos iniciatyvos.

 

Kai kalbama apie tai, kad pedagogams stinga pozityvaus profesionalumo, jie nepritaiko praktikoje žinių iš kvalifikacijos tobulinimo renginių ir dėl to ugdymo(si) procese nevyksta jokie pokyčiai, mes, prieniečiai, sakome, kad tai netiesa, mūsų mokyklose pokyčiai vyksta. Ir kad šis procesas nenutrūktų, projekto dalyviai parengė keturias kvalifikacijos tobulinimo programas, atitinkančias lankytus kursus ir integruojančias pokyčių įgyvendinimo patirtį. Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, „toks projekto veiklų organizavimo modelis nukreipia ne į vienkartinį kvalifikacijos tobulinimą, bet į kolektyvinę tobulėjimo veiklą, sudarančią sąlygas tobulėti ne tik atskiroms švietimo įstaigoms, bet ir rajono švietimo sistemai“.

 

Straipsnis atspindi dotacijos gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už straipsnio turinį ir už galimą informacijos panaudojimą.

 

Renata PAVLAVIČIENĖ

Švietimo skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.