Įgyvendinamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas pameistrystės ir minkštųjų įgūdžių raidos skatinimui

Tomas Vilčinskas

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, kaip projekto partneris, įgyvendina „Erasmus+“ 2-o pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektą „Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę“ („Development of Soft Skills through Apprenticeships“, DESSA). Projekto koordinatorius Friesland College (Nyderlandai), projekto partneriai IDEC, IIEK DELTA (Graikija), Politeknika Ikastergia Txorierri (Ispanija), Humanitarinių ir ekonominių mokslų universitetas Lodzėje (Lenkija). Projekto partneriai profesinio mokymo, aukštojo mokslo įstaigos, konsultacijų bendrovė.

DESSA projekto tikslai:

  • Organizuoti tikslines grupes, kad būtų galima nustatyti ir sutelkti dėmesį į konkrečius minkštuosius įgūdžius, kurie geriausiai tenkina projekto suinteresuotųjų šalių poreikius.
  • Nubrėžti geriausios praktikos pavyzdžius ir metodologijas, taikomas tobulinant profesinio mokymo pameistrystės įgūdžius profesinėse mokyklose partnerių šalyse.
  • Parengti pameistrystės schemą, skirtą vidurinių ir aukštesniųjų pakopų profesinio mokymo studentams įgyti kompetencijų ir įgūdžių.
  • Taikyti žaidimo elementus pameistrystės schemoje.
  • Parengti instruktorių vadovą, skirtą profesinio mokymo mokyklų ir įmonių treneriams, kurie taikys pameistrystės schemą ir kurs, palaikys ir vertins pameistrystės programą.
  • Organizuoti seminarus dėstytojams profesinio mokymo mokyklose ir įmonėse, suinteresuotose taikyti pameistrystės schemą.
  • Sukurti internetinį įrankį, skirtą įsivertinti minkštuosius įgūdžius, studentams nustatyti savo mokymosi darbotvarkę, nustatant stipriąsias puses ir tobulintinas sritis.

 

DESSA tikslinės grupės: profesinio mokymo įstaigos (mokiniai, mokytojai), įmonės dalyvaujančios pameistrystės programose (mentoriai).

 

DESSA projekto uždaviniai:

  • Parengti (1) PAMEISTRYSTĖS SCHEMĄ (programą), skirtą profesinių mokymo įstaigų mokiniams įgyti įgūdžių ir kompetencijų, jas tobulinti, remiantis žaidimų ir natūralios mentorystės elementais.
  • Parengti (2) INSTRUKCIJŲ VADOVĄ (rekomendacijų knygą), skirtą profesijos mokytojams ir įmonėse dirbantiems mentoriams, padedant kurti, įgyvendinti, valdyti, vertinti ir tvirtinti pameistrystės schemą.
  • Sukurti (3) PLATFORMĄ SAITYNE, kaip įrankį, skirtą į(si)vertinti „minkštuosius“ įgūdžius, jų stipriąsias puses ir tobulintinas sritis. Platformoje taip pat bus orientacinis vadovas, skirtas tobulinti „minkštuosius“ įgūdžius.

 

DESSA poveikis: „minkštųjų“ įgūdžių ugdymo, mokymosi darbo vietoje skatinimo, adaptacijos darbo vietoje didinimo, įsidarbinimo perspektyvos didinimo, pameistrystės skatinimo.

 

Daugiau informacijos apie DESSA projektą saityno puslapyje http://dessaproject.eu/.

 

 

 

 

 

 

Projektas Nr. 2019-1-NL01-KA202-060482 „Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę“ finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.