Į Lietuvos mokslo tarybos pirmininkus teikiamas profesorius Romas Baronas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė priėmė sprendimą į Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininko pareigas teikti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto profesorių Romą Baroną.

Prof. Romas Baronas Vilniaus universitete 2000 m. įgijo fizinių mokslų srities informatikos krypties daktaro laipsnį, 2006–2017 m. šiame universitete ėjo Matematikos ir informatikos fakulteto Programų sistemų katedros vedėjo pareigas, nuo 2018 m. yra šio fakulteto Informatikos instituto direktorius. 2014–2018 m. buvo Vilniaus universiteto Senato pirmininko pavaduotojas.

 

Prof. Romo Barono mokslinio darbo kryptys – netiesinių procesų ir sistemų kompiuterinis modeliavimas, duomenų vientisumas reliacinėse duomenų bazių sistemose, programų kūrimo proceso modeliavimas. Prof. Romas Baronas paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių leidiniuose su aukštu citavimo rodikliu (Clarivate Analytics Web of Science), vadovavo ir dalyvavo rengiant daugiau kaip 30 informatikos gamybinių ir mokslinių projektų. Kartu su kitais mokslininkais sukūrė įvairių biologinių jutiklių kompiuterinius modelius, naudojamus jutiklių savybėms tirti, parengė mokslo monografiją, 2010 m. išleistą „Springer“ leidykloje anglų kalba, taip pat 2 mokomąsias knygas. Yra apdovanotas Lietuvos mokslo premija, dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose, yra sukaupęs įvairiopos ekspertinės veiklos patirties.

 

2018 m. birželio 29 d. Seimo nutarimu 5 metų kadencijai Lietuvos mokslo tarybos pirmininku skirtas prof. Valdemaras Razumas atsistatydino iš LMT pirmininko pareigų tapęs švietimo, mokslo ir sporto viceministru. Siekdamas išrinkti naująjį LMT pirmininką, švietimo, mokslo ir sporto ministras pakvietė mokslo ir studijų, valstybės institucijas, asociacijas ir įstaigas siūlyti kandidatus į LMT pirmininko postą. Į LMT pirmininkus galėjo būti siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininką skiria Seimas Vyriausybės teikimu. Naujasis LMT pirmininkas turėtų eiti pareigas iki 2023 m. birželio 29 d.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji ekspertinė institucija mokslo plėtros klausimais, įgyvendinanti programinį konkursinį mokslo finansavimą. Taryba administruoja Lietuvos mokslo plėtros programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat atstovauja Lietuvos mokslo interesams tarptautinių organizacijų veikloje.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.