GPS-2022 Salduvės progimnazijoje

Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojai turi galimybę ne tik stažuotis užsienyje pagal „Erasmus+” programą, bet ir apsilankyti Lietuvos mokyklose ir dalintis patirtimi su kolegomis.

 

Sėkmingai įgyvendinusi Erasmus+ projektą „Mokymosi be sienų organizavimas vardan kiekvieno mokinio individualios pažangos“, progimnazija toliau kaupia mokytojų tarptautinės patirties bagažą „Erasmus+” projekte „Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Salduvės progimnazija taip pat aktyviai dalyvauja VIP (Vaiko individualios pažangos) mokyklų tinklo veikloje, organizuoja mokytojų stažuotes. VIP tinklo tikslas – telkti mokyklas, kuriančias ir taikančias priemones, orientuotas į mokinių individualios pažangos stebėseną, skatinti mokyklų komandas stiprinti mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo veiklas.

 

Sukaupta patirtimi ir žiniomis mokytojai dalijosi progimnazijoje organizuotame GPS-2022 renginyje. GPS – tai gerosios patirties sklaida. Kursų ir stažuočių dalyviai įsikūrę savo stotelėse kolegoms pristatė kvalifikacijos kursų ir stažuočių patirtis, pasidalijo metodais ir veiklomis, kurias jau įgyvendino savo pedagoginėje praktikoje.

 

2022 metais dešimt progimnazijos pedagogių turėjo galimybę dalyvauti VIP mokyklų tinklo stažuotėse Lietuvos mokyklose, o keturiolika mokytojų dalyvavo „Erasmus+“ programos kvalifikacijos kėlimo kursuose. Kursų ir stažuočių metu mokytojos dalijosi patirtimi, stebėjo kolegų pamokas, tobulino lingvistines, kultūrines, kūrybiškumo, skaitmenines, profesines kompetencijas.

 

Keturios mokytojos stažavosi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Stažuotės metu pedagogės susipažino su vaiko individualios pažangos stebėjimo sistema, Reflectus įsivertinimo įrankio naudojimo privalumais ir trūkumais, gamtosauginėmis veiklomis bei projektais, diskutavo įtraukiojo ugdymo tematika, susipažino su VGK veikla ir specifika. Daug dėmesio progimnazijoje skirta svečių emocinei gerovei stiprinti: organizuota knygų skirtuko gamybos edukacija, meditacinis progimnazijos psichologės užsiėmimas ir malonus susitikimas bei kūrybinė veikla su dailininke Sigute Ach. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje stažuotojos susipažino su mokytojų profesinio tobulėjimo ir įsivertinimo, ,,vyturiečių“ vaiko individualios pažangos stebėjimo sistemomis, pagalba mokantis. Mokytojos turėjo galimybę dalyvauti Šiaurės šalių literatūros savaitės renginyje. Buvo įdomu ir naudinga stebėti pamokas, „Direktorės valandą“ su penktokais, individualų pokalbį „Auklėtinis–klasės vadovas“. Didelį įspūdį paliko išvyka į PRC RoboLabas ir STEAM centrą. Stažuotėje Pakruojo „Žemynos“ progimnazijoje mokytojos stebėjo pamokas, susipažino su gamtosaugine mokyklos veikla, mokykloje vykdoma mokinio individualios pažangos stebėjimo sistema, įtraukiojo ugdymo, praktinės tiriamosios veiklos organizavimu, prancūzų kalbos puoselėjimu mokykloje, lankėsi neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, darbo grupių pasitarimuose. Mokytojos susipažino su naujais mokymo metodais, kuriuos planuoja taikyti savo pamokose, domėjosi įtraukiojo ugdymo sistema.

 

„Erasmus+“ kursų dalyvės Barselonoje, Nicoje, Florencijoje, Tenerifėje, Soverate susipažino su užsienio šalių švietimo sistemomis, dalijosi gerąja patirtimi su užsienio kolegomis, tobulino skaitmenines kompetencijas ypatingą dėmesį skiriant inovatyvių mokymo metodų taikymui pamokose. Kursų metu buvo diskutuojama apie įvairias mokymosi strategijas, klasės valdymą naudojant refleksijos metodą, apie IT priemonių poveikį mokinių mokymosi motyvacijai ir jų aktyvų įsitraukimą į ugdymo procesą. Kursų dalyviai buvo supažindinti su metodais skatinančiais mokymąsi netradicinėse erdvėse, bendravimo, bendradarbiavimo, socialinių įgūdžių ugdymu (pvz., pasitikėjimo savimi skatinimas, komandos formavimas, lyderystė). Kursų dalyviai diskutavo ir dalijosi patirtimis apie pozityvią psichologiją ir jos komponentus, aptarė Perma modelio ypatumus, sprendė įvairius kylančius konfliktus skirtingose šalyse, analizavo įvairias strategijas, kaip atsipalaiduoti įtemptose situacijose. Kadangi šiandieninėje mokykloje mokosi vis daugiau mišrių socialinių ir kultūrinių sluoksnių mokiniai, mokytojai yra atsakingi už bendrų vertybių puoselėjimą klasėje. Kursų metu mokytojai mokėsi pasitelkti universalią meno kalbą kultūrinio dialogo skatinimui, naudoti meną kaip prieinamą įrankį naujai atvykusių migrantų mokinių integravimui.

Džiaugiamės, kad mokytojų įgyta patirtis sėkmingai taikoma pedagoginėje praktikoje, pristatoma kolegoms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.