Gerosios patirties sklaida Salduvės progimnazijoje

Lina Šniepytė-Caltabellotta
,
projektų koordinatorė

Šiaulių Salduvės progimnazija mokslo metus užbaigė gerosios patirties sklaidos renginiu GPS’23, kurio metu mokytojai pasidalino įgyta stažuočių ir kursų patirtimi. 2022–2023 m. m. 12 progimnazijos mokytojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose užsienyje, o 17 pedagogų turėjo galimybę susipažinti su kolegomis šešiose Lietuvos mokyklose VIP (Vaiko individualios pažangos) mokyklų tinklo stažuočių metu. Renginio metu kursų ir stažuočių dalyviai kolegoms pristatė savo patirtis, pasidalijo naujais metodais, idėjomis, veiklomis, kurias įgyvendino ar planuoja įgyvendinti savo pedagoginėje praktikoje.

 

Stažuotės Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje metu mokytojos stebėjo ir aptarė matematikos, muzikos ir gamtos, lietuvių k., anglų k. bei istorijos pamokas, susipažino su 5-okų adaptacine stovykla „Žengiu į penktą klasę“, turėjo galimybę aplankyti Panevėžio robotikos centrą „RoboLabas“, bei STEAM centrą.

 

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje stebėtos įvairių dalykų pamokos, gilintasi į vaiko individualios pažangos fiksavimo bei stebėjimo galimybes, susipažinta su prioritetinėmis mokyklos veiklos sritimis, aplankytos mokyklos erdvės, kurios orientuotos į vertybinį mokinių ugdymą. Daug dėmesio skirta stažuotojų emocinei gerovei stiprinti: organizuota knygų skirtuko gamybos edukacija, ekskursija po Tauragę, meditacinis progimnazijos psichologės užsiėmimas.

 

Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje stažuotės dalyvės taip pat stebėjo įvairių dalykų pamokas, dalyvavo Kuršėnų Daugėlių progimnazijos mokinio individualios pažangos sistemos, Tarpusavio mokymosi modelio – Kolega kolegai, Tėvų klasės veiklų pristatymuose, diskutavo apie švietimo pagalbos teikimą, įtraukųjį ugdymą, mokinių, atvykusių iš Ukrainos ugdymą.

 

Pasvalio Svalios progimnazijoje mokytojos dalyvavo atvirose pamokose, susipažino su gamtosaugos ir darnios mokyklos principų įgyvendinimu formaliajame ir neformaliajame ugdyme, MOST sistema (MAD dienoraščiais, Mokinių sėkmės ir lyderystės klubu, 4K modeliu „Aš Kuriu, Aš Keičiu, Aš su Kitais ir Aš Kitiems“), dalyvavo Žemės dienai skirtame protmūšyje, lankėsi M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Pasvalio krašto muziejuje ir Sporto mokykloje.

 

Pakruojo „Žemynos“ progimnazijoje buvo pristatyta gamtosauginė mokyklos veikla, mokinio individualios pažangos stebėjimo sistema, tradicinis mokyklos renginys „Žemynos“ vakaras“, įtraukiojo ugdymo, praktinės tiriamosios veiklos organizavimas progimnazijoje.

 

Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykloje stažuočių dalyviai lankėsi mokyklos padaliniuose Bubiuose, Aukštelkėje ir Kurtuvėnuose, susipažino su IFLA gairėmis mokyklų bibliotekoms, stebėjo pamokas, susipažino su teksto suvokimą ugdančiais testais, stebėjo mokyklos demokratinį susirinkimą, aptarė teisingumo komiteto veiklas. Dalyviams buvo pristatytas neformalusis švietimas, kuriuo siekiama skatinti asmens pažangą ir saviraiškos laisvę, kūrybiškumą ir savivertę, taip pat ugdyti socialinę atsakomybę ir pilietiškumą.

 

Progimnazijos mokytojai naudojasi galimybe įgyti tarptautinės patirties ir dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose užsienyje.

 

Birželio mėnesį baigėsi 18 mėnesių trukęs „Erasmus+“ KA122 projektas „Mokomės priimti: tarpkultūrinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“, projekto Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000015253. Projekto tikslai: gerinti mokytojų kalbinius įgūdžius, skatinti bendrauti su užsienio mokyklų mokytojais; skatinti bendruomenės narius suvokti save kaip Lietuvos, Europos, pasaulio aktyvius piliečius, pažinti kitų šalių ypatumus, kultūrinį paveldą; integruoti globalias idėjas, klausimus, problemas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą, siekti visuminio ugdymo. Projekto metu 12 progimnazijos pedagogų dalyvavo devyniuose Erasmus Learning Academy ir Europass Teacher Academy organizuotuose kursuose: „Tarpkultūrinis ugdymas ir kultūrinė įvairovė klasėje“, „Anglų kalbos kursai“, „Įtraukių mokymosi aplinkų kūrimas siekiant padėti visiems mokiniams“, „Įvairovė klasėje: tolerancijos ugdymas ir prietarų bei diskriminacijos įveikimas“, „Konfliktų bei emocijų valdymas ir patyčių prevencija“, „Menas, skirtas migrantų, pabėgėlių ir nepalankioje padėtyje esančių gyventojų įtraukimui“, „Svarbiausios streso valdymo ir atpažinimo strategijos  mokytojams“, „Įvairovės skatinimas, patyčių ir prievartos prevencija“, „Europietiška mokykla visiems mokiniams“. Kursų metu buvo lavinami kalbiniai įgūdžiai, turtinamas žodynas, diskutuojama apie aplinkos, palankios kiekvieno mokinio pažangai, kūrimą, darbo grupėje privalumus. Mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama įtraukiojo ugdymo temai. Mokytojai išbandė skirtingus tarpkultūrinio ugdymo metodus, skatinančius kiekvieno mokinio įtrauktį. Dalyviai diskutavo apie įtraukiojo ugdymo galimybes, dalinosi patirtimi ugdant skirtingų gebėjimų, įvairių tautybių mokinius, dalyvavo praktinėse veiklose apie IKT naudojimą pamokose.

 

Įgyvendinant projektą, ne tik mokytojai turėjo galimybę įgyti tarptautinės patirties. Šešių mokinių grupė lydima lietuvių kalbos mokytojos Tatjanos ir anglų kalbos mokytojos Editos vyko į Lenkiją, Katovicų miestą, Zespol Szkolno – Przedszkolny Nr. 2 mokyklą. Mobilumo metu mokiniai pristatė savo miestą ir mokyklą vietinės mokyklos bendruomenei, susipažino su kitos šalies kultūra, istorija, literatūra, švietimo sistema. Didelis dėmesys buvo skiriamas šalių kultūrai, kultūriniam paveldui. Mokiniai parodė iš anksto parengtą „stalo teatro“ spektaklį apie Jūratę ir Kastytį, šią sakmę deklamavo lietuvių ir anglų kalbomis, susipažino su žinomiausiomis lenkų legendomis ir mitiniais personažais, dalyvavo matematikos, istorijos, lenkų kalbos, kūno kultūros pamokose ir turėjo galimybę palyginti mokymo metodus, mokytojų ir mokinių santykius, klasės mikroklimatą. Mokiniai lankėsi muziejuje po atviru dangumi, kuriame galėjo grįžti keletą dešimtmečių į praeitį, susipažinti su Lenkijos istorija, tuometine buitimi. Vyko dirbtuvės priimančiosios mokyklos mokiniams, kurių metu buvo pristatytos lietuviškos tautinės juostos, jų raštai. Mokiniai pynė juostą-skirtuką.

 

Mobilumo metu mokiniai patobulino kultūrines, komunikacines, pažinimo, skaitmenines, kūrybiškumo kompetencijas, sužinojo apie kaimyninės šalies kultūrą, švietimo sistemą. Grįžę savo patirtį pristatė klasės draugams ir mokyklos bendruomenei mokinių konferencijoje „Mūsų sėkmės ir patyrimai“.

 

Džiaugiamės mokinių ir mokytojų patobulintomis kompetencijomis, įgyta patirtimi, naujomis žiniomis ir įgūdžiais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.