Forumas „Vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklas: mokomės iš patirties“

Tatjana Kukelkienė
,
Šiaulių Salduvės prog-jos lietuvių kalbos vyresn. mokytoja
Rita Melienė
,
Šiaulių Salduvės prog-jos vyresn. specialioji pedagogė

„Labai smagu, kai iniciatyvos gimsta mokyklose, o bendradarbiavimas yra ilgalaikis, tvarus“, – vasario 13 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vykusio vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklo forumo atidaryme kalbėjo Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė. Direktorė papasakojo, kad 2019 m. gruodžio mėnesį Šiaulių Salduvės progimnazija inicijavo mokyklų, orientuotų į individualią mokinių pažangą, tinklo kūrimo veiklas. VIP tinklo paskirtis – telkti mokyklas, kuriančias ir taikančias VIP priemones, sistemas, skatinant mokyklų komandas stiprinti mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo veiklas. VIP asocijuotų mokyklų tinklo uždaviniai orientuoti į šias mokyklų veiklos kryptis:

  • reflektuoti mokyklos patirtį ir numatyti tobulėjimo kryptis, formas ir būdus, kaupti veiksmingų praktikų pavyzdžius, duomenis ir jų analizes (mokyklos lygmuo);
  • dalintis patirtimi ir taip perimti veiksmingas praktikas, mokytis vieniems iš kitų, drauge aiškintis aktualijas, įvardinti kylančius iššūkius ir ieškoti jų įveikimo būdų (tinklo lygmuo);
  • skleisti idėjas mažai patirties turinčioms pedagoginėms bendruomenėms (tinklo plėtotė bendradarbiaujant su į tinklą įsitraukusiomis mokyklomis).

Įgyvendinant numatytus uždavinius sukurtas ir išbandytas mokytojų profesinių stažuočių modelis. Stažuočių tikslas – patobulinti mokinių pažinimo, motyvavimo ir paramos bei ugdymosi aplinkų kūrimo kompetencijas dalyvaujant stažuotėje, organizuojamoje VIP asocijuotų mokyklų tinklo įstaigoje. Per 2022 m. įgyvendintos 9 dviejų dienų stažuotės, kuriose dalyvavo 46 pedagogai, taip pat vyko 7 virtualūs susitikimai, kurių metu stažuotės buvo planuojamos ir reflektuojamos, dalytasi mokykloms aktualiais klausimais. Iš stažuotės sugrįžę mokytojai ne tik teikė grįžtamąjį ryšį juos priėmusioms mokykloms, bet ir skleidė gerąją patirtį savo įstaigoje, siūlydami kolegoms išbandyti naujus metodus.

 

Į pirmąjį VIP mokyklų forumą susirinko daugiau nei 130 pedagogų iš įvairių Lietuvos savivaldybių. Prieš prasidedant forumui iškilmingai pasirašyta VIP mokyklų bendradarbiavimo sutartis. Ceremonijoje dalyvavo VIP mokyklų tinklo vadovai iš 11 mokyklų:

* Šiaulių Salduvės progimnazijos

* Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

* Šiaulių Ragainės progimnazijos

* Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos

* Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos

* Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijos

* Klaipėdos „Vyturio” progimnazijos

* Panevėžio „Vyturio” progimnazijos

* Pakruojo „Žemynos” progimnazijos

* Pasvalio „Svalios” progimnazijos

* Tauragės „Šaltinio” progimnazijos

Nuotoliniu būdu šią sutartį pasirašė ir Vilniaus Trakų Vokės gimnazija.

 

Pirmoje forumo dalyje VIP mokyklų tinklo atstovai skaitė pranešimus vaiko individualios pažangos skatinimo, įtraukties temomis, pristatė sėkmingas patirtis savo mokyklose integruojant inžinerinio ugdymo programą, ugdant komunikavimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo kompetencijas įvairių mokomųjų dalykų pamokose.

 

 

Pranešimai atskleidė, kad mokyklų patirtys, apimančios mokyklos ugdymo praktiką, politiką ir kultūrą – unikalios, papildančios viena kitą ir skatinančios atsiverti bei dalintis. Individualios vaiko pažangos prielaidos, kaip rodo forume išsakytos idėjos, apima tiek individualaus, tiek institucinio lygmens sprendimus, priemones, sistemas. Aktualūs šie dalykai:

  • mokinio pažinimas – „sensorinio paso“ parengimas siekiant veiksmingo poreikių tenkinimo;
  • ugdymo prioritetų nusistatymas, mokinio pažinimu grįstų individualių planų rengimas siekiant skirtingų gebėjimų mokinių ugdymosi kartu;
  • mokinio įsitraukimas į savo individualios pažangos planavimą – augimo dienoraščiai, susitarimai, pažangos reflektavimas;
  • duomenų rinkimas ir duomenimis pagrįsti sprendimai;
  • susitarimai, santykiai, savijauta ir stebėsena siekiant išsikeltų tikslų;
  • klasės su papildomu matematikos ir IT, meninio ugdymo moduliu, teatro klasė, šokių klasė – prielaida kiekvienam mokiniui patirti sėkmę;
  • inžineriniai projektai – sudarytos sąlygos formuotis teigiamam požiūriui į tiksliuosius mokslus.

Antroje forumo dalyje VIP mokyklų tinklo stažuotėse dalyvavę mokytojai dalinosi savo patirtimi su kolegomis. Diskusijų grupėse tikslas – asmeninis profesinis tobulėjimas mokantis vieniems iš kitų. Reflektuodami diskusijų metu išsakytas mintis mokytojai teigė, kad stažuotės yra labai patrauklus, naudingas, praktiškas profesinio tobulėjimo būdas, kuris padeda atrasti naujų metodų, siekiant vaiko individualios pažangos.

 

Forumo pabaigoje vyko ekspertų (L. Viršilienės, V. Bacio, V. Dziuričienės, J. Lazdauskienės, D. Diktanienės) diskusija. Atsakydami į klausimą, kaip, remdamiesi savo mokyklų patirtimi, vertina tai, kaip kinta vaiko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas, kur mokyklos yra šiandien ir kaip atrodo atnaujinto ugdymo turinio kontekste, vadovai teigė, kad kiekvienas savo kelią pradėjo skirtingu metu, todėl ir patirtys skirtingos, bet tai, kad mezgasi VIP tinklas ir kiekviena mokykla bendradarbiaudama ieško geriausių sprendimų, rodo, kad kryptis yra teisinga. Ekspertai taip pat aptarė, kiek Lietuvos mokyklos yra linkusios atsiverti ir ką kiekvienos mokyklos vadovas galėtų padaryti, kad supratimas apie profesinį tobulėjimą keistųsi nuo labiau teorinio (seminarai, mokymai, pažymėjimai) link praktinio mokymosi iš savo ir kolegų patirčių. Vadovų teigimu, VIP tinklo stažuotės parodė, o mokytojų refleksija po diskusijų grupėse patvirtino, kad stažuočių modelis yra veiksmingas, todėl turėtų būti plėtojamas. Mokyklos, kurios dar nespėjo pasikviesti kolegų, buvo skatinamos tai padaryti, akcentuojant, kad tik būdami atviri galime būti naudingi kitiems ir tobulėti patys.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.