Forumas „Ar įmanoma siekti (ne) įmanomo?“

Margarita Pavilionienė, Viktorija Lipskienė
,
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės
Vilma Bagdonienė
,
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Gruodžio 1 d. Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybių švietimo įstaigų vadovai rinkosi į Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje vykusį forumą „Ar įmanoma siekti (ne)įmanomo?“. Renginys buvo skirtas 2020–2022 m. Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybėse vykdyto „Erasmus+“ programos projekto „Socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimas profesinei ir asmeninei sėkmei“ (Nr. 2020-1-LT01-KA104-077640) (toliau – SEKPAS) veikloms ir rezultatams aptarti.

 

Projekto SEKPAS idėją subrandino neformalūs švietimo bendruomenės pašnekesiai: paaiškėjus, kad pastaruoju metu tiek Šiaulių, tiek ir Joniškio rajonų švietimo įstaigų pedagogai patiria nuolatinę emocinę įtampą, išgyvena emocinio nesaugumo jausmą, numatyta kryptingai tobulinti suaugusiųjų socialines-emocines kompetencijas. Projektui įgyvendinti sudarytas 3 įstaigų – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos, Joniškio rajono švietimo centro – konsorciumas.

 

Konsorciumo koordinatorė Vilma Bagdonienė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja, forume pristatė įgyvendintas SEKPAS veiklas. O jų nuveikta tikrai daug:

  • Organizuota Šiaulių ir Joniškio rajonų švietimo įstaigų vadovų apskritojo stalo diskusija, kurios metu kalbėta apie tai, kaip sutelkti mokyklos bendruomenę kokybiniams pokyčiams, kaip skatinti mokytojus siekti visai organizacijai aktualių tikslų ir pan.
  • Organizuotos grupių diskusijos, kuriose dalyvavo mokytojai, ugdantys skirtingo amžiaus tarpsnio vaikus. Atskirai diskutuota su ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais. Kiekvienoje grupėje aptarti veiksniai, užtikrinantys asmeninių ir organizacijos tikslų dermę, didinantys / mažinantys įtampą darbe, analizuota streso ir skirtingų asmeninių savybių priklausomybė.
  • Parengtos ir įgyvendintos dvi ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (toliau – programa): „Socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimas profesinei ir asmeninei sėkmei“ ir „Laimingas aš – laimingas šalia manęs“.

 

Vienas labiausiai viliojančių programos „Erasmus+“ ypatumų – tai mobilūs vizitai. Projekto SEKPAS dalyviams organizuoti 2 mobilumo vizitai:

  • pirmojo vizito kryptis – Soverato miestas pietų Italijoje. Kartu su kitų delegacijų nariais iš Prancūzijos, Graikijos, Vokietijos ir Latvijos dalyvauta mokymuose „Koučingas ir mentorystė – samprata, ypatumai bei skirtumai“. Mokymų metu gilintasi į ugdomojo vadovavimo ir mentorystės, kaip veiksmingų asmenybės ugdymo metodų, sampratą, analizuotos šių metodų sąsajos su socialinėmis-emocinėmis kompetencijomis, atlikta daug įvairių praktinių užduočių, mokytasi ne tik klausyti, bet ir išgirsti. Ir, žinoma, tobulintos anglų kalbos žinios. Iš šio mobilumo vizito parsivežtas supratimas, kad darbuotojo emocinė savijauta yra labai svarbi, todėl, siekiant didesnio darbuotojų įsitraukimo į organizacijos tikslų siekimą, verta daugiau dėmesio skirti šiems aspektams – emocinei savijautai, kolektyvo mikroklimatui gerinti.
  • Antrasis mobilumas organizuotas Splite (Kroatija). Mokymų metu analizuotos projektui aktualios temos: kritinio mąstymo svarba, dėmesingumo reikšmė mokytojo profesijoje, streso įtaka profesinei ir asmeninei veiklai, aptarti socialinius-emocinius gebėjimus tobulinti padedantys metodai ir pan. Charizmatiški mokymų lektoriai ne tik pagrindė analizuojamų temų aktualumą, bet ir visą mokymų turinį pateikė patraukliai, linksmai, įtraukdami mokymų dalyvius į žaismingas praktines veiklas. Išbandyti netradiciniai socialinių gebėjimų ugdymo metodai, tokie kaip drama, praktinis problemų sprendimas, vaizdo filmo kūrimas, išbandytos streso valdymo ir dėmesingumo ugdymo technikos ir pan. Šio vizito metu dar kartą įsitikinta, kad būtina skirti pakankamai daug dėmesio ne tik profesinėms / dalykinėms, bet ir asmeninėms kompetencijoms tobulinti, nes tik visapusiška asmenybė savo pavyzdžiu, pozityviu profesionalumu, nuoširdumu gali padėti augti ir bręsti kitai, tokiai pat visapusiškai asmenybei.

Forumo metu pranešėja Vilma daug ką maloniai nustebino primindama, kad Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybių mokymosi istorija buvo pateikta Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuotam mokymosi patirčių konkursui: konsorciumo veikla apdovanota specialiuoju prizu.

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Margarita Pavilionienė ir Viktorija Lipskienė pristatė galutinį projekto veiklų rezultatą – parengtą Pedagogų asmeninio meistriškumo ir sąmoningo jų įsitraukimo į darbą skatinimo modelį (toliau – Modelis), kuriuo teikiamos rekomendacijos dėl švietimo įstaigose dirbančių pedagogų socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimo, mokytojų nuostatų pozityvumo skatinimo, reiklumo sau ir kitiems didinimo ir pan. Rekomendacijos grindžiamos išsamia mokslinės ir metodinės literatūros šaltinių bei Savivaldybės švietimo įstaigose sukurtų pedagoginės veiklos vertinimo tvarkos aprašų analize, diskusijų grupių duomenimis, projekto SEKPAS mobilumo veiklose (mokymuose) įgytomis žiniomis bei praktine-profesine Modelio rengėjų patirtimi. Rengiant Modelį bendradarbiauta su 5 švietimo įstaigomis: Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, Šiaulių r. Kairių jungtine mokykla, Šiaulių r. Kužių mokykla ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšeliu-darželiu „Žiedelis“. Paminėtų įstaigų bendruomenės analizavo Modelio projektą, pilnai arba iš dalies praktiškai išbandė rekomendacijas, Modelio rengėjams teikė pastebėjimus ir pasiūlymus dėl Modelio tobulinimo.

 

Forumo pabaigoje priimta forumo dalyvių rezoliucija: kūrybiškai taikyti Modelį Šiaulių ir Joniškio rajonų savivaldybių švietimo įstaigose, skatinant asmeninį pedagogų meistriškumą. O projekto SEKPAS konsorciumo veiklos koordinavimo grupė, reflektuodama renginį prie popietinio kavos puodelio, pradėjo planuoti veiklas, užtikrinančias įgyvendinto projekto tęstinumą.

Antroji renginio dalis – dovana forumo dalyviams – ne tik informatyvi, bet ir labai nuotaikinga bei pakankamai interaktyvi psichologės, veidotyros ir elgsenos ekspertės Eglės Pelienės-Venslovės paskaita, kurios metu analizuoti pedagogo ir švietimo įstaigos vadovo darbe ypač aktualūs savęs ir kitų pažinimo aspektai.

 

Šis straipsnis atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.