Europos tėvų asociacijos (EPA) viešnagė Vilniaus A. Vienuolio progimnazijoje

Mokykla – tai mokinių, jų tėvų, mokytojų ir mokyklos vadovų bendruomenė. Nuo šios bendruomenės sutarimo, sklandaus bendradarbiavimo priklauso mūsų vaikų ateitis, geresnė ugdymo kokybė bei tai, kiek tėvai įsitraukia į mokyklos gyvenimą. Galima pasidžiaugti, kad mokinių tėvai tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse buriasi į įvairias asociacijas, forumus, sąjungas ar kitas organizacijas, dalyvauja mokyklos tarybos veiklose. Jų tikslas yra skatinti tėvų, kaip pirmųjų ugdytojų, dalyvavimą visose jų vaikų ugdymo pakopose, taip pat skatinti visapusišką bendradarbiavimą bei domėjimąsi švietimo naujovėmis.

 

Vienas iš tokių tėvų susibūrimų – Europos tėvų asociacijos (EPA). Ši asociacija vienija daugiau kaip 30 tėvų organizacijų Europos mastu, atstovauja tėvams kaip suinteresuotiems asmenims švietimo procese. Europos tėvų asociacija bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis ir politinėmis grupėmis, teikia iniciatyvas Europos Sąjungos švietimo sektoriui. Tai vienintelė Europos Sąjungos lygmeniu tėvams atstovaujanti organizacija. Viena iš asociacijos veiklos sričių – rengti kasmetines konferencijas įvairiose Europos šalyse, dalytis žiniomis, naujovėmis, gerąja patirtimi.

 

Lapkričio 12–13 d. Europos tėvų asociacijos Generalinė asamblėja ir konferencija vyko Lietuvoje. Renginyje dalyvavo 40 svečių iš keliolikos Europos Sąjungos šalių. Konferenciją organizavo Lietuvos tėvų forumas kartu su Nacionaline švietimo agentūra ir Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademija. Šių metų konferencijos tema – „Tėvų kūrybiškumas – resursas švietimo ateičiai“. Svečiai vizitą pradėjo nuo apsilankymo Vilniaus Gedimino progimnazijoje. Po to tėvų atstovai aplankė į antrąjį gyvavimo šimtmetį įžengusią Vilniaus Antano Vienuolio progimnaziją. Dalyviams buvo pristatyta šimtametės mokyklos istorija, surengta ekskursija progimnazijoje, aplankant  mokymosi erdves, biblioteką. Svečių nuomone, mūsų mokykla gali pasigirti ne tik ilgamete istorija, tradicijomis, išskirtine lokacija, bet ir modernia dvasia, matematinio ugdymo prioritetais.

 

Po pažintinės ekskursijos svečiai sugužėjo į konferencijų salę išklausyti pranešimo šiųmetės konferencijos tema. Jį ruošė progimnazijos tarybos tėvų atstovė Lina Vigraitė, mokytojai ekspertai Deimantė Navakienė ir Antanas Meištas. Tėvų atstovė pristatė mūsų progimnazijos viziją ir veiklas, į švietimo procesą įtraukiant tėvus. Taip pat pabrėžė, jog tėvų dalyvavimas ugdymo procese turi būti suvokiamas ne kaip konfliktas, o bendradarbiavimas, kuris atneša sėkmę visoms suinteresuotoms pusėms. Todėl, pasak mokytojos Deimantės Navakienės, yra itin svarbu nuo pirmųjų susitikimų su mokinių tėvais užmegzti pasitikėjimu, pagarba grįstus šiltus tarpusavio santykius, kurių pagrindu atsiranda didesnės galimybės įtraukti tėvus į vaikų ugdymo procesą bei klasės gyvenimo kūrimą. Glaudus tėvų ir klasės vadovo bendradarbiavimas teigiamai veikia ne tik vaikų mokymosi pasiekimus, bet ir vaikų ateities perspektyvą, psichinę sveikatą bei socialinius santykius su aplinkiniais ir šis poveikis yra ilgalaikis. Atsižvelgiant konferencijos temą, pranešime buvo pasidalyta mokytojos sukaupta patirtimi, metodais ir būdais, kaip tėvai kūrybiškai gali įsitraukti į ugdymo procesą bei klasės bendruomenės gyvenimą. Pateikti įvairių lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų kūrybinių veiklų bei užduočių pavyzdžiai, nuotraukos, kūrybinių darbų leidiniai „Vienos raidelės pasakėlės“, „Vienos raidelės istorijos“, „Metų karuselė“. Pažymėtinas vienas prasmingiausių kūrybinių darbų, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų sukaktį – mokinių ir tėvų kūrybinis projektas „Nupiešiu Lietuvą“, kurio metu buvo kuriama didelio formato knyga dainai „Nupiešiu Lietuvą“, iliustracijos pieštos vaikų ir tėvų rankomis.

 

Antanas Meištas pateikė kūrybiškumo projektus istorijos pamokose skirtingų amžiaus grupių vaikams bei pasidalino patirtimi, kaip tėveliai įsitraukia į šias veiklas. Akcentuota kūrybinių veiklų nauda ir artimųjų dalyvavimo sėkmė padedant ugdytis ypatingų poreikių vaikams. Konferencijoje pristatyti mokytojo parengti vadovėliai ir kitos metodinės priemonės, kuriose įtraukti visi projektai, skatinantys kūrybines veiklas, tam, kad jais galėtų pasinaudoti ir kiti šalies mokytojai.

 

Baigiant skaityti pranešimą buvo prieita prie išvadų, jog įvairios kūrybinės veiklos dažniausiai įtraukia visus šeimos narius. Šių dienų visuomenėje, kur žmonės vieni kitiems turi vis mažiau laiko, šios veiklos suartina, o gyvas bendravimas ir bendradarbiavimas sutelkia. Kūrybingos veiklos ir artimųjų dalyvavimas jose yra naudingas visiems dalyvaujantiems procese, kadangi ne tik teikia žinių, gebėjimų, bet ir ugdo pozityvumą, šiltesnį bendravimą, pasitikėjimą savo jėgomis.

 

Po viešnagės Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje, svečiai tęsė vizitą pagal sudarytą programą ir vyko į LR Prezidentūros rūmus. Europos tėvų asociacijos (EPA) Generalinės asamblėjos dalyviams Diana Nausėdienė sakė sveikinimo žodį, ragindama Lietuvos tėvus aktyviau bendradarbiauti ir dalytis patirtimi: „Kreipiuosi ir į visus tėvus Lietuvos piliečius, ragindama, kad kiekvienas jų, nepriklausomai nuo ekonominių, socialinių, išsilavinimo ar individualių asmenybinių skirtumų, domėtųsi savo, kaip tėvų, galimybėmis mokytis, tobulėti, kad įsitrauktų į aktyvią tėvystę, plėstų savo aktyvumo horizontus ir dalinantis europine tėvystės patirtimi nebūtų paliktas atskirtyje“.

 

Lina Vigraitė, Vilniaus A. Vienuolio prog-jos tarybos pirmininkė, tėvų atstovė

Deimantė Navakienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

Antanas Meištas, istorijos mokytojas ekspertas

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.