Etatinis: apibrėžtos privalomos ir neprivalomos veiklos mokyklos bendruomenei

Zina Rimgailienė

Papildomai numatytos ir galimos, bet mokytojui neprivalomoms veiklos, kurios galėtų sudaryti iki 400 metinių valandų ir būti įtrauktos į darbo krūvį: dalyvavimas darbo grupėse, mokyklos savivaldoje, metodinė veikla, mokyklos ugdymo programų rengimas, patirties sklaida (mentorystė, kolegų konsultavimas, atviros pamokos, kvalifikacijos tobulinimo programų, seminarų rengimas ir kt.), vertinimas ir ekspertavimas (egzaminų, mokytojų veiklos, ugdymo proceso ir kt.), edukacinių veiklų organizavimas, profesinis tobulėjimas. Tačiau ir toks išsamus veiklų išvardijimas ar su jomis susijęs darbo laiko skaičiavimas mokytojams vis dar kelia klausimų. Į juos paprašėme atsakyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėją Vilmą BAČKIŪTĘ.

 

Pirmą kartą apibrėžti ir atskirais dokumentais įtvirtinti veiklų mokyklos bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti sąrašai. Bet mokytojai pasigenda konkretumo. Ir pagrindinis klausimas, kodėl kvalifikacijos tobulinimas atsiranda greta veiklų, skirtų mokyklos bendruomenei?

Teisės aktai, apibrėžiantys veiklas bendruomenei ir veiklas, susijusias su profesiniu tobulėjimu, parengti įgyvendinant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198. Įstatyme numatyta, kad veiklos, skirtos profesiniam tobulėjimui, ir veiklos mokyklos bendruomenei sudaro etato dalį kartu su kontaktiniu darbu su mokiniais ir pasiruošimu jam.

Nors patvirtinti vienu ministro įsakymu, veiklų, skirtų profesiniam tobulėjimui, ir veiklų mokyklos bendruomenei aprašai yra atskiri teisės aktai, kurie papildo mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašą.

 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos apraše yra nurodyta, kiek valandų pareigybei turi būti skiriama veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui, kokia dalis valandų yra privalomoms veikloms ir kokia skiriama, atsižvelgiant į mokytojo atliekamas kitas sutartas veiklas.

Naujoje darbo krūvio sandaroje reglamentuota, kiek valandų (procentais nuo kontaktinių valandų) turi būti skiriama ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir pasiekimams vertinti; numatyta, kiek valandų etate turi būti skiriama vadovauti klasei, atsižvelgiant į klasės dydį. Mokyklų bendruomenėms palikta galimybė prireikus tam tikrais atvejais skirti ir daugiau valandų minėtoms veikloms, tačiau pagrindiniai principai ir valandų proporcijos jau yra patvirtintos apraše.

Naujoji tvarka palieka galimybę dėl etato struktūros tartis mokyklų bendruomenėms ir mokytojams individualiai su įstaigos vadovu, įvertinant situaciją konkrečioje mokykloje, mokyklos savitumą, mokytojo kompetencijas ir jų tobulinimo poreikius.

 

Gal galėtumėte paaiškinti, kiek realiai valandų gali tekti mokytojo kvalifikacijai tobulinti? Panašu, kad į etatą įskaičiuotų valandų tam nepakaks. Nes etatui reikia 1512 val., o skaičiuojant maksimalų valandų skaičių pasiruošti pamokoms ir 102 privalomas bendruomeninei veiklai, išeina 1523 valandos. (Taip suskaičiavo mokytojai.)

Mokytojo etatas sudaromas iš dviejų dalių: kontaktinių valandų, valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių pasiekimams vertinti, vadovauti klasei, veiklų mokyklos bendruomenei ir veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu. Kontaktinių valandų ir pasiruošti ugdomajai veiklai skirtų valandų skaičius etate negali būti didesnis nei 1410 per metus. Jei šių valandų skiriama daugiau, bendras kontaktinių ir pasiruošti pamokoms bei veiklų bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui skiriamų valandų skaičius viršija etatą.

Švietimo įstatymo 49 straipsnio 1 punktas numato, kad mokytojas turi teisę „ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose“. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas turi būti planuojamas remiantis Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu ir įvertinus mokytojo turimas ir trūkstamas kompetencijas, vykdomas funkcijas, darbo krūvį ir kt.

 

Kaip ir nuo ko skaičiuojamos valandos, skirtos veiklai mokyklos bendruomenei? Ar tai gali priklausyti nuo vadovo požiūrio? Ar nėra palikta terpė piktnaudžiauti?

Valandos veikloms mokyklos bendruomenei skiriamos, atsižvelgiant į mokytojo turimą kontaktinių valandų ir valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, vadovauti klasei skaičių etate. Privalomoms veikloms bendruomenei turėtų būti skiriama 102 valandos (jei suformuojamas visas etatas). Jeigu mokytojas turi tik dalį etato, atitinkama proporcija numatomos valandos privalomoms veikloms bendruomenei (pvz., mokytojui, dirbančiam 0,5 etato, privalomos 51 val. veikloms mokyklos bendruomenei). Kitos (neprivalomos) veiklos, būtinos mokyklos bendruomenės tikslams pasiekti, numatomos mokytojo etate, jei mokytojas ir mokyklos vadovas dėl jų susitaria. Vadovas vienašališkai negali paskirti / numatyti veiklų, nesuderinęs su mokytoju. Šioms veikloms gali būti skiriama iki 502 valandų per metus, įvertinus kontaktinio darbo krūvį. Maksimalus valandų bendruomenei valandų skaičius etate gali būti skirtas, kai kontaktinių valandų ir valandų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, vadovauti klasei yra ne didesnis nei 1010 valandų.

 

Kaip valandos, skirtos mokyklos bendruomenei, bus skaičiuojamos specialiųjų ir specialiųjų lavinamųjų klasių mokytojams? Ar čia nematoma skirtumo?

Mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais lavinamosiose klasėse, valandos bendruomenei yra skaičiuojamos laikantis tų pačių teisės aktuose numatytų nuostatų.

 

Pasikartosime: privalomoms veikloms bendruomenei turėtų būti skiriama 102 metinės valandos. Kaip tai liečia socialinius pedagogus?

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme Nr. XIII-198 socialiniams pedagogams nustatytas 36 valandų per savaitę darbo laikas. Šiems pedagoginiams darbuotojams mokytojų darbo krūvio sandaros sudarymo nuostatos netaikomos.

 

Dėkojame.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)

  • Lina

    Tarptautiniai ir šalies projektai net nepaminėti, labai mažai mokyklų jų nedaro.

  • Vida

    Budėjimas pertraukų metu. Turi būti nurodyta aiškiai, nes mokyklose tai sprendžiama įvairiausiai, sukelia daug nepasitenkinimo.