„EMOcijų valdymo kambarys“ ir kiti būdai spręsti mokinių elgesio, emocijų ir mokymosi sunkumus

dr. Skaistė Kovienė
,
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto asistentė
Aida Plaušinaitienė
,
Šiaulių Vinco Kudirkos prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuo 2024 m. rugsėjo, kuomet įsigalios LR Švietimo įstatymo pakeitimai, visos ugdymo įstaigos turės sudaryti sąlygas specialiųjų poreikių vaikams ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais. Siekiant užtikrinti ugdymosi prieinamumą ir veiksmingumą būtina naudoti specialiąsias mokymo priemones ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones. Kaip Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija ruošiasi įtraukiajam ugdymui?

 

Mokykloje vaikai praleidžia daug laiko. Čia jie gauna daug naujos informacijos, atlieka savarankiškas ir grupines užduotis, dalyvauja projektuose, išvykose nuolat bendrauja su bendraklasiais ir mokytojais. Natūralu, kad kyla įvairių bendravimo iššūkių, kurie gali peraugti į problemas. Visi vaikai vienaip ar kitaip nori atkreipti dėmesį į save, o tai kartais tampa netinkamai besireiškiančiomis emocijomis, kurios sukelia konfliktines situacijas ar nesutarimus. Būti emocionaliam, išgyventi teigiamus ir neigiamus jausmus – normalu ir žmogiška. Psichologai teigia, kad visos emocijos yra geros ir reikalingos, tik kartais jas netinkamais būdais ištransliuojame į išorę, ypač kai supykstame. Tokiais atvejais labai praverčia savitvarda. Vaikai, kurie geriau susidoroja su savo emocijomis, sėkmingiau kuria ryšius su aplinkiniais, lengviau susikaupia, susidoroja su kasdienėmis stresinėmis situacijomis, mieliau dirba komandoje. Be to, jie atidesni ir kitų žmonių jausmams, tad yra rūpestingesni. Labai svarbu iš karto reaguoti į vaikų elgesį ir padėti jiems atrasti teigiamus būdus emocijoms išreikšti, išspręsti nesutarimus. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001), kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, jo tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Progimnazijoje sukurta speciali grupė „PADĖK“, susidedanti iš pedagogų, mokytojų padėjėjų, socialinio pedagogo, specialiųjų pedagogų, jie nuolat stebi mokinius, patiriančius mokymosi sunkumų, turinčius emocijų ir dėmesio sutrikimų. Šios grupės specialistai dirba mokykloje naujai atidarytame „EMOcijų valdymo kambaryje“. „EMOcijų valdymo kambarys“ padeda spręsti emocinius uždavinius, nusiraminti ir valdyti savo emocijas tam, kad galėtume pasiekti užsibrėžtų mokymosi tikslų ir išspręsti iškilusias problemas. Svarbu bendrauti su vaiku, išklausyti jį, suprasti, ko jis nori.

 

„EMOcijų valdymo kambaryje“ dirbantys pagalbos vaikui specialistai su mokiniu dirba keturiais etapais. Pirmasis etapas, kuris yra vienas svarbiausių, – susitarimų kūrimas. Vyraujantys bendri susitarimai padeda vaikams jaustis saugiai ir drąsiai. Todėl šiame etape susitarimai yra kuriami kartu su vaikais, apibendrinant visas išsakytas mintis, iliustruojant kai kurias situacijas pavyzdžiais. Antras etapas, kai atėjus kartu su mokiniu, kuris jau negalėjo toliau tęsti mokymosi proceso klasėje kartu su kitais bendraklasiais, būtinai išsiaiškinama netinkamo, agresyvaus elgesio priežastis, pasikalbama, mokinys paskatinamas įvardinti tai, kas suerzino, kas supykdė ir kodėl buvo imtasi būtent tokių veiksmų, kurie įskaudina, įžeidžia greta esantį. Skiriama veikla nusiraminti: įvairios priemonės, žaidimai.

 

Trečiame etape specialistas, pastebėjęs, kad mokinys jau gali tęsti ugdymo procesą, jungiasi kartu su mokiniu į pamoką nuotoliniu būdu („Microsoft Teams“ platformoje) ir abu stengiasi toliau dalyvauti pamokoje arba grįžta į pamoką dirbti su klase. Na, ir ketvirtajame etape, likus pamokoje nebaigtoms užduotims, jas mokinys gali atlikti po pamokų „EMOcijų valdymo kambaryje“ arba pamokų ruošos grupėje, kuri veikia kiekvieną dieną.

 

„EMOcijų valdymo kambarys“ Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje pradėtas kurti prieš dvejus metus, tačiau veiklos rezultatų stebėsena, bendruomenės apklausos rodo, kad mokinių elgesio, emocijų ir mokymosi sunkumų įveikos srityje jau vyksta pokyčiai: vaikai išmoksta, kad emocijoms nurimus vėl galima normaliai įsitraukti į ugdymo procesą; mažėja konfliktinių situacijų per pertraukas, nes supykę, suirzę vaikai gali ramiai pabūti emocijų kambaryje, prieš tai jie tokios nusiraminimo vietos neturėdavo (klasės vadovo kabinetas užimtas, socialinė pedagogė dažnai dalyvauja pokalbiuose per pertraukas ir kt.); vaikams dėl jų prigimtinių charakterio savybių nenukenčia mokslas; gerėja klasės mikroklimatas ir santykiai su bendraamžiais. Labai svarbu, kad mokinys žino, kur gali kreiptis pagalbos ir kokios, patenkinami mokinių emociniai poreikiai, kuriami geri tarpusavio santykiai, kur vienas kitą palaiko, padrąsina, išsipasakoja. Veiklos „EMOcijų valdymo kambaryje“ teigiamai veikia mokinių pasiekimus. Dirbant individualiai, klausant mokytojo aiškinimo (per „Microsoft Teams“ platformą) ir padedant mokytojo padėjėjui atliekamos užduotys, kurios klasėje buvo per sudėtingos. Tobulinamos priemonės ir būdai, atrandamos naujos metodikos įtraukiajam ugdymui plėtoti, mokiniui atrasti ryšį su mokykla ir savimi. Mokiniai mokosi įvardinti savo jausmus, noriai bendrauja su specialistais. Mokinių nuomonių tyrimas parodė, kad jų savijauta atsiradus tokiam „EMOcijų valdymo kambariui“ pagerėjo. Mokymosi rezultatai pagerėjo 0,5 proc., palyginti su praėjusio pusmečio rezultatais.

 

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje dėl didėjančio kambario panaudojimo ir vaikų susidomėjimo planuojama kambaryje įtraukti daugiau sensorinių priemonių ir įkurti antrą emocijų kambarį pradinukų aukšte. Taip pat ketinama tobulinti įtraukiojo ugdymo sėkmingam realizavimui metodikas pasitelkiant SEU specialistus, ieškoti sprendimų, veiklos tobulinimo būdų, metodų ir kurti SEU mokinių grupę, kuri organizuotų įvairius renginius, užsiėmimus, akcijas šiame kambaryje ir bendrai mokykloje, skatintų naudoti kambario priemones pamokose.

 

 

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001). Vienas iš projekto tikslų – dėstytojų-pedagogų rengėjų stažuočių programa. Parengtą stažuotės programą išbandė Šiaulių akademijos Edukologijos instituto asistentė dr. Skaistė Kovienė. Balandžio 11–22 d. dėstytoja, pirmoji iš Šiaulių akademijos, stažavosi Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje. Stažuotės vadovė – Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė. Stažuotės tikslas – tobulinti kvalifikaciją, plėsti bendrąsias kompetencijas, savo dėstomuosius dalykus papildyti naujomis žiniomis ir patirtimi, užtikrinti gerosios dėstymo praktikos sklaidą.

 

Stažuotė vyko Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje. Progimnazijos pasirinkimą lėmė tai, kad šioje mokykloje ugdymo procesas vyksta pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, todėl stažuotės dalyvei dominančius klausimus buvo galima nagrinėti būnant vienoje įstaigoje. Be to, tai buvo puiki patirtis, pasipildė žinios apie inovatyvius emocinio ugdymo metodus. Mokyklos misija – kurti saugią ir jaukią mokyklos aplinką bei mikroklimatą, būti savo mikrorajono, miesto sociokultūros židiniu. Joje suburtas puikus pedagogų kolektyvas, didelė pagalbos mokiniui specialistų komanda. Todėl mokykloje sėkmingai mokosi tiek įprastinės raidos, tiek ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.