Emocijos vaiko gyvenime

Ikimokyklinio ugdymo kontekste pasigendama tyrimų, praktinio pobūdžio rekomendacijų, susijusių su šio amžiaus vaikų emocijų suvokimo, mokymo jas valdyti ir veiksmingo panaudojimo kompetencijomis. Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė, išsikėlusi sau klausimą „Ar ikimokyklinio ugdymo(si) aplinkoje išnaudojamos visos vaikų emocijų ir jausmų lavinimo galimybės?“, 2017 m. vykdė ilgalaikį projektą „Emocijos vaiko gyvenime“. Šio projekto tikslas – padėti įstaigos bendruomenės nariams išmokti atpažinti, suvokti, įvardyti ir valdyti savo emocijas. Labai svarbu mokyti vaikus pažinti emocijas. Mažyliai patys nelabai supranta, kodėl patiria vienokius ar kitokius išgyvenimus, tiesiog beatodairiškai tiki tuo, ką jiems paaiškina suaugusieji. Jei vaikas neišmokomas susitikti su savo jausmais ir juos išreikšti, vėliau tai gali peraugti į rimtesnius sunkumus: atsirasti perdėtų baimių, atsiskyrimo nuo tėvų nerimas, perdėtas drovumas ar, priešingai – priešgyniavimas, agresija.

 

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo numatomos įvairios veiklos įstaigos bendruomenei – pedagogams, tėvams, vaikams. Pirmasis projekto uždavinys buvo patiems pedagogams įgyti kuo daugiau žinių apie vaikų socialinio ir emocinio ugdymo galimybes, formas ir svarbą. Kvalifikacijai tobulinti kryptingai buvo ieškoma seminarų ir kito pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo renginių šia tema. Tam puikiai tiko www.pedagogas.lt siūlomi nuotoliniai mokymai apie tai, kaip vystosi vaikų emocinis intelektas. Sausio–balandžio mėnesiais pedagogės nuotoliniu būdu dalyvavo šiuose seminaruose: „Kas yra emocijos?“, „Kaip atpažinti ir valdyti emocijas?“, „Emocinio intelekto vystymas mokykloje“. Šakių psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Aušra Jakavičienė įstaigos pedagogams vedė seminarą tema „Psichosocialinė vaiko raida“. VšĮ „Asmenybės brandos centras“ direktorė, psichologė Aurelija Lingienė vedė tris trumpus mokymus apie emocinio intelekto svarbą gyvenime.

 

Į projektą stengtasi įtraukti ir tėvų bendruomenę. Kovo mėnesį buvo organizuoti pozityvios tėvystės mokymai tėvams savanoriams. Balandžio–gegužės mėnesiais organizuota fotografijų paroda, kur nuotraukose buvo užfiksuotos įvairios vaikų emocijos per veiklas darželyje ir namuose. Fotografijos atspindėjo juoką, liūdesį, nuostabą, susirūpinimą ir t. t.

 

 

Kovo–birželio mėnesiais įstaiga dalyvavo „eTwinning“ tarptautiniame trumpalaikiame projekte „Emocijos vaiko gyvenime“, kurio pagrindinis tikslas – dalytis priemonėmis, skirtomis socialiniam ir emociniam vaikų ugdymui. Pastebėjus, kad užsienio šalyse emocinio intelekto ugdymui skirtos priemonės labai panašios į naudojamas Lietuvoje, nuspręsta į projektą įtraukti Šakių rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogus. Sukurta metodinė priemonė, tai yra elektroninė knygelė, kurioje pateikiami emocijų ugdymui skirti metodai ir priemonės. Metodinė priemonė aprobuota per Šakių rajono ikimokyklinių įstaigų metodinį susirinkimą. Pasidalijimas gerąja patirtimi leis gerinti emocinio ir socialinio ugdymo kokybę ikimokyklinėse įstaigose, nes pirminė pažintis su emocijomis dar ankstyvajame amžiuje itin reikšminga visuminiam vaiko ugdymui.

 

Per respublikinę konferenciją „Emocijos vaiko gyvenime. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“ buvo pristatyta dešimt įdomių pranešimų apie emocijų svarbą ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, apie vaiko emocinei raidai palankios aplinkos kūrimą, emocijų raišką per pasakas ar meną, apie emocijas vaikų adaptacijos laikotarpiu ir pan. „Vaikas emocijomis perduoda žinią apie save. Ta žinia labai informatyvi, tik reikia jos neignoruoti, o suprasti ir į ją atsižvelgti. Svarbu išmokyti vaiką susidraugauti su savo emocijomis, tinkamai jas išjausti. Kiekvienas pedagogas turi didelį bagažą asmeninių pedagoginių patyrimų, išskirtinių metodų, padedančių kurti vaiko emocinę gerovę. Konferencija – puiki terpė pasidalyti emocinių įgūdžių formavimo pavyzdžiais, problemų sprendimo modeliais“, – teigia Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė Lina Viliūšienė.

 

Emocinio intelekto ugdymas – tai emocinių ir visuomeninių įgūdžių lavinimas, kuris trunka nemažai laiko, bet gali pakeisti mūsų elgesį visam gyvenimui. Tai padeda kiekvienam iš mūsų susivaldyti, pagerinti santykius su kitais žmonėmis. Emocinio intelekto ugdymas – ilgas ir nuoseklus darbas, todėl labai svarbu pedagogams stengtis kasdien vykdyti šį darbą per įvairias veiklas.

 

Dovilė KAZAKAUSKIENĖ

Šakių l.-d. „Berželis“ direktorės pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė

Aušra KASPARAVIČIENĖ

Socialinė pedagogė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.