Efektyvus ir kūrybiškas STEAM integravimas užsienio kalbų pamokose

Kristina Bliūdžiuvienė
,
anglų kalbos mokytoja metodininkė, konferencijos organizatorė

Beveik 130 mokytojų iš įvairių Lietuvos, Lenkijos, Turkijos bei Jungtinės Karalystės mokyklų gruodžio 2 d. dalijosi patirtimi nuotolinėje tarptautinėje mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Efektyvus ir kūrybiškas STEAM integravimas užsienio kalbų pamokose“, kurią organizavo Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojų komanda. Sveikindama  konferencijos dalyvius, Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė pabrėžė STEAM švietimo naudą ir aptariamos temos aktualumą bei pasidžiaugė konferencijos dalyvių gausa.

 

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorės dr. Evelina Jaleniauskienė ir Donata Lisaitė, kalbėdamos apie projektinį mokymą, pabrėžė, kad jis aprėpia įvairias, populiarias metodų atmainas – kalbos ir dalyko integruotą ugdymą, dalykų integracijos projektus, fenomenais grįstą ugdymą, ir ragino nebijoti kuo dažniau įtraukti mokinius į autentiškas ir labiau motyvuojančias kalbos mokymo veiklas. „Žinių ekonomikos forumo” vadovas, švietimo ekspertas, įvairių tarptautinių STEAM ir dizaino mąstymo principais grįsto ugdymo  projektų vadovas Arminas Varanauskas akcentavo dizaino mąstymo pritaikymo galimybes mokant(is) užsienio kalbų, pabrėždamas, kad toks mąstymas yra kūrybiškas problemų sprendimo būdas, kurio principai įgalina tarpdisciplininį mokymą ir mokymąsi, stiprina tokius gebėjimus, kaip tyrinėjimas ir žinių pritaikymas realaus pasaulio situacijose.

 

Konferencijos pranešėjai akcentavo, kad ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į šių dienų ugdymo proceso poreikius – ugdyti kritiškai mąstančius vaikus, gebančius priimti sprendimus, mokančius veikti kūrybiškai, skatinant dalyvauti eksperimentuose ir patyriminėje veikloje. Mokytojai šiandien stengiasi būti inovatyvūs ir dinamiški, pamokos turinį pateikia naudodami įvairius skaitmeninius įrankius ir platformas, stengiasi mokinius sudominti ir motyvuoti juos siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų. Pranešimuose atsispindėjo ryškiai vyraujanti tarpdalykinė integracija bei STEAM veiklos. Pamokos organizuojamos įvairiose ugdymo aplinkose (muziejuose, dailės galerijose, išmaniosiose mokyklose, dirbtuvėse, gamtoje), aktyviai dalyvaujama įvairiuose tarptautiniuose projektuose taip gerinant mokymosi rezultatus, pasitinkant mokinį su kritinėmis žiniomis bei darant įtaką aukštesniesiems mąstymo ir gilaus supratimo gebėjimams.

Apibendrinant konferenciją būtų galima teigti, kad mes, mokytojai, esame mokymo patirties  dizaineriai, o klasė nėra tik vieta, klasė yra patirtis.

 

Dėkojame visiems konferencijos dalyviams ir linkime sėkmingų pamokų!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.