DNR plano investicijos švietimui ir mokslui: prioritetas – skaitmeniniam mokymui

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija papildomai investuos į ugdymo skaitmeninimą, STEAM sričių plėtrą, praktinį profesijos mokymą bei pedagogų, dėstytojų ir mokslininkų kvalifikaciją. Iš viso įgyvendinant Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą į švietimo ir mokslo sritis bus investuota pusė milijardo eurų.

 

„Tikslas yra vienas – švietimo paslaugų kokybė, prieinamumas ir vienodų galimybių visiems sukūrimas. Todėl numatytos gausios investicijos į mokyklų aprūpinimą skaitmeninėmis moderniomis mokymo priemonėmis ir turiniu, taip pat lėšos mokytojų kompetencijoms tobulinti. Visos priemonės suplanuotos atsižvelgiant į esamą švietimo problematiką ir naujus sistemai keliamus iššūkius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Lėšos virtualioms mokymosi platformoms, mokytojų kvalifikacijai

 

14 mln. eurų yra numatyti mokinių aprūpinimui skaitmeniniu turiniu, virtualiomis mokymosi platformomis, reikalinga technologine įranga, taip pat mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti. Savivaldybėms bus paskirstoma po 40 eurų kiekvienam mokiniui: iš jų 2020 metų 4 mėnesiams bus skiriama po 10, 2021 metams – po 30 eurų mokiniui. Bendrojo ugdymo mokyklų turinio ir priemonių skaitmenizavimui numatoma sukurti bendrą katalogą, kuriame kiekviena mokykla galės pasitikrinti, ar tiekėjų siūlomas skaitmenis ugdymo turinys atitinka nustatytus pagrindinius kokybės kriterijus bei išsirinkti, ko jai labiausiai reikia.

Kompiuteriai darželiams

 

Moderniomis darbo vietomis taip pat bus aprūpinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. Tai ne tik padidins įvairių mokymosi priemonių prieinamumą ir glaudesnį pedagogų bendradarbiavimą su tėvais, bet ir skatins skaitmeninės ekosistemos plėtrą. Planuojama iš viso įrengti beveik pusantro tūkstančio modernių darbo vietų. Tam numatyta daugiau nei 8 mln. eurų.

 

Galimybės nuotoliniams egzaminams

 

Per 2 mln. eurų bus skirta elektroninei mokinių pasiekimų vertinimo sistemai tobulinti. Siekiama, kad mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos egzaminus bei jų vertinimą būtų galima vykdyti ir nuotoliniu būdu, o sukaupti atvirų užduočių bankai būtų interaktyvūs, prieinami ir aktyviai naudojami mokymuisi.

 

Naujos specialiojo ugdymo priemonės ir padėjėjų etatai

 

Palaikyti pradėtas neįgaliųjų integracijos programas bus siekiama investuojant 1 mln. eurų į specialiųjų mokymo priemonių įsigijimą. Dar 1,6 mln. eurų numatyta finansuoti naujai steigiamus 150 mokytojo padėjėjų etatų. Mokytojo padėjėjai teiks specialiąją pagalbą autizmo spektro, emocijų ir elgesio ar kitų raidos sutrikimų turintiems mokiniams.

 

Specialus dėmesys – pedagogų kompetencijų stiprinimui, naujų įgijimui

 

Daugiau nei 9 mln. eurų bus paskirstyti mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui kompetencijų stiprinimui. Beveik trečdalis šios sumos atiteks pedagogams, siekiantiems galimybės mokyti antrojo mokomojo dalyko, pvz. papildomai įgyti gamtos mokslų ar matematikos mokytojo kvalifikaciją. Taip pat bus finansuojamos mokytojų stažuotės STEAM srities įmonėse, mokytojų ir pavaduotojų, siekiančių tapti mokyklų vadovais vadybinių kompetencijų stiprinimas, priemonės esamų mokyklų vadovų vadybinių gebėjimų, susijusių su ugdymo turinio atnaujinimu bei STEAM plėtra mokyklose ir inovacijų skatinimu, stiprinimui.

Profesinio mokymo srityje taip pat yra aktualu tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas. Jų mokymams, stažuotėms verslo įmonėse bus skiriamas beveik 1 mln. eurų.

 

Stiprinama pameistrystė ir inžinerinis mokymas

 

Vienas iš profesinio mokymo prioritetų – stiprinti praktinį mokymą pameistrystės forma, t.y. dirbant ir mokantis darbo vietoje.

Mokinių praktinio mokymo darbo vietoje skatinimui bus skiriama per 21 mln. eurų. Tai padės užtikrinti sklandesnį ir greitesnį įsiliejimą į darbo rinką daugiau nei 4000 profesiją įgijusių jaunuolių. Daugiau nei 8 mln. eurų skirta, kad darbo ieškantys asmenys galėtų įgyti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti taikant profesinį mokymą pameistrystės forma. Planuojama, kad ši priemonė padės į darbo rinką sugražinti per pusantro tūkstančio asmenų.

Mokiniams, kurie pasirinks profesinio mokymo įstaigoje įgyti inžinerinės ar kitos STEAM srities profesiją, bus skiriamos tikslinės stipendijos. Planuojama, kad jas galėtų gauti daugiau nei 1000 mokinių.

Ne mažiau kaip 10 mln. eurų yra numatyta skirti profesinių mokyklų informacinių išteklių, skaitmeninių priemonių ir kompiuterinės įrangos atnaujinimui.

 

Atnaujinamos studijų ir profesinio mokymo programos

 

Aukštojo mokslo srityje svarbus rinkai aktualių studijų programų parengimas, kvalifikuotų dėstytojų pritraukimas, aprūpinimas IT ištekliais. Bus investuojama per 43 mln. eurų į studijų ir profesinio mokymo programų atnaujinimą ir naujų sukūrimą: skatinamos investicijos į aukštą pridėtinę vertę turinčias kvalifikacijas ir kompetencijas, STEAM sritis, tiksliųjų mokslų pedagogiką.

Ir toliau bus skiriamos tikslinės stipendijos edukologijos, inžinerinės pramonės, informacinių technologijų ar kitas STEAM studijas pasirinkusiems studentams. Planuojama, kad stipendijos padės į šių sričių studijas aukštosiose mokyklose pritraukti 3000 aukštus mokymosi pasiekimus turinčių ir motyvuotų mokytis asmenų.

 

Skatinamos tarptautinės universitetų iniciatyvos

 

Siekiant padidinti aukštųjų mokyklų tarptautinį konkurencingumą numatytos papildomos investicijos jų įsitraukimui į Europos universitetų tinklų iniciatyvas. Tam numatyta skirti apie 10 mln. eurų. Aukštosios mokyklos bus skatinamos išbandyti naujus bendradarbiavimo modelius, kurie prisidės prie studentų ir dėstytojų mobilumo. Daug dėmesio bus skiriama technologinių ir pedagoginių inovacijų diegimui į atnaujinamas studijų programas.

 

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo plėtra

 

Mokslo srityje planuojamos investicijos į Covid-19 tyrimus bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo plėtrą, taip pat į mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo tarptautiniuose projektuose skatinimą. Planuojamų investicijų tikslas – skatinti inovacijų procesus, kad būtų sukurta naujų produktų ir paslaugų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.