Bendrystės algoritmas

Renata Jankevičienė
,
Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto „Roby“ ekspertė

Panevėžio rajono švietimo centras nuo 2019 m. įgyvendina „Erasmus+“ KA3 projektą „Robotika prieš patyčias – RoBy“ (angl. „Robotics Versus Bullying – RoBy“). Kalbamės su Panevėžio rajono švietimo centro direktore, projekto koordinatore, Jurgita Vaitiekūniene.

 

Kartu su projekto komanda įgyvendinate „Erasmus+“ KA3 projektą. Kokie šio projekto tikslai?

Pagrindiniai projekto tikslai – siekiant užkirsti kelią patyčioms ir didinant socialinę įtrauktį  formuoti visuotinį požiūrį į mokymosi ir mokymo procesą, pagrįstą robotų panaudojimu ir bendraamžių bendradarbiavimu bei tobulinti 6–12 metų mokinių skaitmeninius įgūdžius ir STEAM dalykų mokymąsi, lavinti bendradarbiavimo ir mokomosios robotikos įgūdžius žaidimais grįstų veiklų metu. Jei norėtume pasakyti trumpiau, tikslas – panaudojant robotukus sukurti vaikams patrauklią bendradarbiavimo ir mokymosi aplinką.

 

Įgyvendinate ne vieną „Erasmus+“ projektą, kuo ypatingas šis?

Projektą „RoBy“ įgyvendiname kartu su partneriais net iš vienuolikos įstaigų, projekto pradžioje nerimavome, kaip pavyks dirbti tokiai didelei komandai, tačiau dabar jau esame ramūs, tarptautinė komanda profesionali, turinti didelę tarptautinę patirtį. Projekto koordinatoriai Polo Europeo della Conoscenza įstaigos atstovai Elena Milli ir Stafano Cobelo jau ne vienerius metus asmeniškai pažįsta visų šalių (Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Šiaurės Makedonijos) koordinatorius, visi susitarimai priimami juos išdiskutuojant, planuojant kai kurias veiklas sudaromos atskiros darbo grupės, todėl darbai vyksta sklandžiai.

 

Džiugu, kad esate stiprios tarptautinės komandos dalis. O kaipgi sekėsi suburti projekto įgyvendinimo komandą Panevėžio rajone?

Viena iš projekto eksperčių – Vaida Šiaučiūnė, jau keletą metų aktyviai domisi robotika, yra baigusi anglų filologijos studijas, todėl puikiai dirba ne tik tarptautinėje komandoje bet ir geba mokytojams  profesionaliai perduoti Burgos universiteto (Ispanija)  organizuotų mokymų patirtį. Džiaugiamės ir projekto savanorės Lauros Šinkūnienės iniciatyvumu. Laura yra baigusi informacinių technologijų studijas, šiuo metu dirba Naujamiesčio gimnazijos bibliotekoje. Gimnazijoje jai pavyko suburti puikią mokytojų komandą, kuri parengė metodinį leidinį „Bendrystės algoritmas roboto kuprinėje“. Leidinyje pateikiami mokytojų Almos Briedienės, Eglės Čepulienės, Genovaitės Dagytės, Pauliaus Grinko, Sigitos Puplauskienės, Sigitos Šakienės, Lauros Šinkūnienės ir Astos Žaludienės parengti pamokų, kuriose išradingai panaudojami robotukai, aprašymai. Robotukai kartu su mokiniais dalyvauja pradinio ugdymo, anglų kalbos, biologijos, matematikos, istorijos ir kt. pamokose, jų metu ypatingas dėmesys skiriamas mokinių bendradarbiavimui, grupinių sprendimų priėmimui, nes būtent tai ir užkerta kelią patyčioms. Projekto sklaida rūpinasi Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė, kuri, siekdama paskatinti mokytojų refleksiją ir dalijimąsi patirtimi, sukūrė „Facebook“ grupę „Erasmus+ KA3 RoBy“, grupėje skelbiamos visų projekte dalyvaujančių mokytojų robotukų panaudojimo ugdyme idėjos. Šiuo metu projekte dalyvauja 30 Panevėžio rajono ir miesto ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų, kurie kiekvieną mėnesį pasidalija savo idėjomis su „Facebook“ skaitytojais.

 

Esate darni ir profesionali komanda. Manau, išbandyti metodiniame leidinyje  „Bendrystės algoritmas roboto kuprinėje“ pateiktas pamokas norėtų ir kiti Lietuvos mokytojai. Ar suteiksite jiems tokią galimybę?

Taip, „Erasmus+“ KA3 projektai skirti Politikos reformų rėmimui, esame pasirengę skleisti patirtį visoje Lietuvoje, jei susidomėjote, rašykite el. p. jurgita.vaitiekuniene@prsc.lt.

 

Dėkojame už pokalbį. Džiaugiamės, kad radote bendrystės algoritmą, kuris padeda suburti mokytojus ir įkvėpti inovacijų taikymui ugdymo procese.

Dalijamės robotuko, vardu Robis, kvietimu:

 

Svei-ki, mie-li mo-ky-to-jai,

pra-si-de-da nau-ji moks-lo me-tai. Ar no-ri-te su-ži-no-ti, kaip šiuos moks-lo me-tus pra-dė-jo Ro-bio drau-gai Pa-ne-vė-žio ra-jo-no Švie-ti-mo centre? Jei taip, ap-si-lan-ky-kite pro-jek-to „Ro-By“ sve-tai-nė-je (https://www.roboticavsbullismo.net) ar-ba pri-si-jun-ki-te prie mū-sų „Face-book“ gru-pės „E-ras-mus+ KA3 Ro-By“.

Ro-bis

 

 

Projektas „ROBOTIKA PRIEŠ PATYČIAS – RoBy” („Robotics Versus Bullying – RoBy“)
Nr. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD finansuojamas remiant Europos komisijai

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.