Auginame būsimąjį programavimo genijų ar pasaulio tyrinėtoją

D. Karalė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui
V. Valiuvienė
,
informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Kauno „Santaros“ gimnazija 2021 m. įsitraukė į skaitmeninių mokyklų programą, kuri turėjo keletą tikslų – remtis jau reikšminga mokyklų pažanga skaitmeninio mokymo(si) srityje ir skatinti jas siekti tolesnio tobulėjimo, atkreipti dėmesį į skaitmeninio švietimo praktiką dalyvaujančiose mokyklose, pripažinti tų mokyklų, kurios baigia programą, pasiekimus.

 

Gimnazija pradėjo kelionę atlikdama visos mokyklos įsivertinimą, naudodama Europos Komisijos SELFIE įrankį. Tad pirmas žingsnis buvo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimas (jei mokykla dar nėra to dariusi), naudojant Europos Komisijos SELFIE (mokymosi savianalizė, skatinanti ugdymo procese efektyviai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, angl. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) priemonę. Vėliau mokykla buvo kviečiama užsiregistruoti interneto svetainėje wards4selfie.eu, kur gavo pagalbą ir sukauptus išteklius, padėjusius parengti ir įgyvendinti visos mokyklos plėtros planą. Per visą laikotarpį gimnazija buvo pakviesta įkelti savo gerosios patirties įrodymus ir gruodžio mėnesį buvo pripažinta mokykla mentore Skaitmeninių mokyklų apdovanojimo programoje.

 

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į SELFIE įsivertinimo procesą ir pasiekėte gerų rezultatų. Mokyklos bendruomenė ir ateityje, pasibaigus projektui, naudosis SELFIE įsivertinimo įrankiu, atidžiai analizuos rezultatus, reflektuos ir priims savo bendruomenėje bendrus susitarimus, kokioms sritims skirs ypatingą dėmesį (stiprinsis silpnąsias ar tobulins stipriąsias puses).

 

Rezultatai parodė, kad gimnazijoje sukurtos puikios sąlygos tiek mokinių, tiek mokytojų lyderystei, kas sudaro galimybes mokytojų lyderių praktinės patirties sklaidai, o mokiniams lyderiams tai padeda tapti mokytojo pagalbininkais ir kitų mokinių mentoriais, atsižvelgiant į individualias kompetencijas. Džiaugiamės, kad gimnazijoje sukurti itin platūs ir įvairūs partnerystės tinklai (JAV ambasada, Austrijos, Turkijos, Ukrainos mokyklos, LCC tarptautinis, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Vilniaus universitetai ir kt.), kurie leidžia šiuos tinklus panaudoti mokinių praktinei, tiriamajai, mokymosi įvairiose situacijose ir kontekstuose veiklai, karjeros planavimui, skatina mokinių diskusijas ir bendradarbiavimą su įvairaus amžiaus bei profesijų atstovais, leidžiančiais spręsti problemines situacijas, ugdančias mokinių mąstymą.

Gimnazijos infrastruktūra atskleidžia, kad organizacijoje sudarytos puikios sąlygos įvairiapusiškai mokinių veiklai, į praktinį taikymą orientuotam mokymuisi naudojant informacines technologijas. Įvairių sričių įrodymai atskleidžia gilias mokytojų kompetencijas, todėl ateityje planuojama visai bendruomenei rengti ilgalaikes mokytojų TPT programas, kurių pradžioje, naudojantis „IQES online“ (šiuo metu atnaujinama) ar kitais vertinimo instrumentais, diagnozuoti esamą situaciją, o programos pabaigoje pamatuoti, koks pokytis įvyko. Pavyzdžiui, stebėti, kokius ilgalaikės programos teorinėje dalyje pristatytus metodus mokytojai pritaikė praktikoje, kaip jie veikia mokinio individualius pasiekimus ir pan. Ypatingą dėmesį skirti mokytojų refleksijai, tai gali būti atliekama kiekvieno ilgalaikės programos modulio pradžioje ir pabaigoje. Remiantis vertinimo ir įsivertinimo rezultatais planuojamos veiklos, sudaromos sąlygos mokytojų lyderių praktinės patirties sklaidai, skatinamas mokinių bendradarbiavimas rengiant integruotus projektus, sudaromos sąlygos kūrybinio mąstymo ugdymui sprendžiant realias gyvenimiškas situacijas panaudojant IT.

 

Gimnazijoje kuriami mokinio pažangos aplankai – puikus vertinimo pavyzdys, ir šią patirtį planuojama skleisti nacionaliniu lygmeniu. Gimnazijoje ugdomos mokinių skaitmeninės kompetencijos, tačiau sparčiai besikeičiantis virtualus pasaulis kasdien sukuria naujus iššūkius, todėl toliau planuojama daugiau dėmesio skirti medijų raštingumui, mokyti atpažinti netikras naujienas, o įvairius IT įrankius panaudoti prasmingam mokymuisi. Žinoma, reikia atkreipti dėmesį į tuo metu tarp jaunimo populiarių socialinių tinklų saugų naudojimąsi, tačiau svarbiausią dėmesį skirti tiriamajai veiklai, kuriai IT suteikia itin plačias galimybes. Toks yra tolesnis „Santaros“ gimnazijos siekis, SELFIE įrankiu įsivertinus mokyklos skaitmeninį raštingumą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.