9 savivaldybės dalyvaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomajame tyrime 

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pradeda vykdyti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną.

 

PKT stebėsenos tikslas – nustatyti šalies PKT būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą, planuoti galimas priemones PKT sistemos veiksmingumui stiprinti. 2021 m. atliekamo bandomojo PKT stebėsenos tyrimo pagrindinis uždavinys – išbandyti nustatytų stebėsenos kriterijų ir rodiklių pagrįstumą.

 

Jau atrinktos 9 savivaldybės kartu su akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kurios dalyvaus PKT stebėsenos bandomajame tyrime. Tai Jurbarko rajono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Marijampolės, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijų švietimo padaliniai kartu su akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis.

 

Šiais metais vykdomas bandomasis stebėsenos tyrimas yra nedidelės imties, tačiau tapęs tęstiniu procesu atskleis, kaip Lietuvos mastu įgyvendinamos kvalifikacijos tobulinimo kryptys ir prioritetai. Nustačius PKT sistemos tobulintinas sritis bus parengtos rekomendacijos šiam procesui tobulinti. PKT stebėsena ateityje leis matyti kvalifikacijos tobulinimo sistemos procesų pokyčius.

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.