15-ąjį kartą matematikos ir informacinių technologijų mokytojai susitiko konferencijoje Šiauliuose

Vasario 19 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje jau 15-ąjį kartą vyko matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė mokslinė-metodinė konferencija „Matematikos ir informacinių technologijų mokymas: sėkmingų mokymo(si) patirčių paieška, siekiant mokinio pažangos“. Į konferenciją atvyko 135 matematikos ir informacinių technologijų mokytojai iš įvairių Lietuvos miestų bei miestelių: Klaipėdos, Alytaus, Kauno, Šilalės, Vilniaus, Kėdainių, Panevėžio, Joniškio, Kelmės, Radviliškio ir kt.

 

Konferencijoje buvo perskaityti 23, pristatyta 11 stendinių pranešimų, kuriuose atsispindėjo įvairios matematikos ir informacinių technologijų (IT) mokytojams aktualios temos. Pedagogai pristatė pamokose naudojamas mokinių mokymo(si) aktyvinimo formas, metodus, dalijosi patirtimi, kaip įtraukia ugdytinius į aktyvią tiriamąją ir kūrybinę veiklą, pateikė pamokų, vykstančių už klasės ribų, pavyzdžių, diskutavo, kaip suvokti, atpažinti mokinių skirtybes, kaip parinkti mokymo(si) strategijas, metodus, kurie tenkintų skirtingų gebėjimų mokinių ugdymosi poreikius, padėtų formuoti aukštesnius siekius ir kt. Daug dėmesio buvo skirta mokinių mokymosi pasiekimams ir asmeninei pažangai vertinti bei įsivertinti, matematikos ir IT mokymui siekiant puoselėti STE(A)M (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, (menų), matematikos) kultūrą.

 

Kūrybiškumui pamokose šiuo metu yra skiriama daug dėmesio. Kūrybiškų metodų naudojimas gali būti labai veiksmingas būdas mokiniams pajusti mokymosi, pažinimo proceso, rezultatų gavimo trauką. Apie tai konferencijoje kalbėjo Jūratė Černevičienė iš Plungės r. Kulių gimnazijos. Mokytoja siekia, kad mokiniams mokymosi procesas būtų įdomus ir skatintų kūrybiškumą bei norą, susidomėjimą mokytis matematikos. IT mokytojos Ramunė Šimkuvienė iš Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos ir Eglė Bukienė iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pademonstravo mokymo(si) aktyvinimo strategijas informacinių technologijų pamokose. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytoja Daiva Railienė pristatė, kaip dirba STEM dalykų kryptimi, kaip stiprina inžinerinį mokymą, robotiką, pasidžiaugė antrus mokslo metus gimnazijoje veikiančia Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) klase, kurios mokiniai dalyvauja universiteto dėstytojų paskaitose, atlieka jų skirtas užduotis.

 

Keičiantis laikams ir technologijoms, mokinių požiūriui į mokslą, mokytojas irgi turi keistis. Pedagogas turi skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, domėjimąsi matematika, lavinti loginį mąstymą. Tinkamas skaitmeninių priemonių naudojimas sudaro galimybes padidinti matematikos ugdymo proceso veiksmingumą, ugdo mokinių savarankiškumą, skatina ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą. Apie skaitmenines priemones, naudojamas ugdymo procese, kalbėjo Nikolajus Petunovas iš Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos bei Daiva Pigulevičiūtė, Laima Tomėnienė ir Ingrida Žurauskė iš Šiaulių Salduvės progimnazijos. Mokytojai pristatė tokias priemones: „Socrative“, „ClassDojo“, „Sticky Notes“, „Padlet“, „Microsoft Flashcards“, „Microsoft Mathematics 4.0“ ir kt.

 

Snieguolė Stakvilionė iš Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos stendiniame pranešime parodė, kaip stebėti individualią mokinio pažangą „Quizizz“ aplinkoje (https://quizizz.com/). Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos matematikos mokytojos Jelena Bagdonienė ir Rasytė Gedaminskienė, siekdamos didinti mokinių mokymosi motyvaciją, keičia tradicinį mokymą į interaktyvų. Kurdamos virtualias viktorinas jos naudoja skaitmeninius įrankius: „PlayPosit“ (www.playposit.com/), „Flippity“ (www.flippity.net/), „Kahoot“ (https://getkahoot.com).

 

Matematikos pamokos nebūtinai turi vykti klasėje. Apie pamokas kitose erdvėse (kieme ant akmenų, muziejuje, bibliotekoje, ant Lopaičių piliakalnio ir kitur) pasakojo Rasa Surblytė, Audronė Toleikienė iš Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos ir Snieguolė Stakvilionė iš Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos. Daiva Barauskienė ir Vilma Bartkienė iš Kėdainių r. Akademijos gimnazijos pristatė vykdytą matematikos ir IT projektą panaudojant netradicinę mokymosi erdvę – gimnazijos sporto salę. Vedant pamokas kitose erdvėse galima panaudoti įvairius mokymo(si) metodus, taip pat tai puiki proga atsakyti į mokinių klausimus: „Kam to reikia? Kur galima tai pritaikyti?“

 

Integruotas ugdymas išlaisvina mokytojo kūrybiškumą, praturtina ugdymo turinį. Teminė integracija, užduočių įvairovė stiprina mokinių motyvaciją, padeda lengviau įsiminti informaciją. Savo patirtį integruojant matematiką ir vokiečių kalbą pristatė matematikos mokytoja Jurgita Kupšytė-Karbauskė iš Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos. Šioje mokykloje integruotos matematikos ir vokiečių kalbos pamokos vyksta visus metus. Jų turinys yra paremtas matematikos mokymu ir tik paskui vokiečių kalba. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokytoja Regina Bramanienė savo stendiniame pranešime pateikė matematikos ir muzikos integruotų užduočių. Integruotos dailės, matematikos ir informacinių technologijų pamokos „Meniškoji simetrija piešiant mandalą“ 8 klasėje aprašymą pateikė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojos Ieva Rafael ir Aušra Lučinskienė. Plungės r. Kulių gimnazijos mokytojos Daiva Pušinskienė ir Ingrida Sungailienė pasidalijo patirtimi, kaip savo mokiniams integravo dailės ir IT dalykus: teksto rengyklės programa kūrė maketą (apskritimus užpildė geometrinėmis figūromis), pagal kurį vėliau tapė ant šilko.

 

Nuoseklus mokymasis. Kas tai? Kaip jį taikyti? Nuoseklaus mokymosi procesas – tai aktyvios paieškos metodas, kuriuo siekiama mokinį įtraukti į domėjimosi ir tyrinėjimo erdvę papildomai prie įprastos ugdymo programos. Mokymo(si) procese šį metodą taiko Indrė Čypė iš Klaipėdos licėjaus. Matematikos mokytoja papasakojo, kad planuojant matematikos pamokas mokymosi būdai ir metodai turėtų būti parinkti taip, kad skatintų kiekvieną mokinį savarankiškai mokytis.

Brandos egzaminai kelia nerimą ne tik mokiniams, bet ir jiems pasirengti padedantiems mokytojams. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokytoja Renata Burbaitė, mokytoja Vilma Jonušienė iš Vilniaus „Minties“ gimnazijos kolegoms sudėliojo akcentus, į ką atkreipti dėmesį rengiant mokinius IT valstybiniam brandos egzaminui.

 

Diskusijose išaiškėjo, kad didėjant informacijos kiekiui ypač svarbu, jog skaitmeninės kartos vaikai sugebėtų tą informaciją apdoroti ir suvokti, mokytojas pamokoje nebegali būti tik dėstytojas, jis privalo tapti patarėju, konsultantu, moderatoriumi.

Yra išleistas konferencijos straipsnių rinkinys (leidinio ISBN 978-609-8144-79-6).

Džiugu, kad kasmet mokytojai turi sėkmės istorijų, pedagoginės patirties, kuria noriai dalijasi konferencijoje.

 

Daiva Bukelytė

Šiaulių Didždvario g-jos informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Rima Ernestienė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.