Trys institutai susijungs į Lietuvos socialinių mokslų centrą

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pateiktam siūlymui reorganizuoti tris valstybinius mokslinių tyrimų institutus – Lietuvos socialinių tyrimų centrą (LSTC), Lietuvos teisės institutą (LTI), Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą (LAEI) – juos sujungiant į Lietuvos socialinių mokslų centrą.

Reorganizavimo tikslas – sutelkti socialinių mokslų srities mokslinį potencialą, pagerinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos kokybę, sustiprinti socialinių tyrimų tarptautiškumą, MTEP veiklos rezultatus glaudžiau susieti su parama viešajai politikai formuoti ir viešojo valstybės sektoriaus inovatyvumui stiprinti.

 

Šiuo metu kiekviename iš trijų institutų dirba nedidelis mokslo darbuotojų ir tyrėjų skaičius: Lietuvos teisės institute –16, Lietuvos agrarinės ekonomikos institute – 21, Lietuvos socialinių tyrimų centre – 54 etatai.

Sujungus institutus sumažės administracijos darbuotojų skaičius, o sutaupytos lėšos bus skiriamos mokslinei veiklai. 2019 m. šių institutų asignavimai iš valstybės biudžeto sudarė: LSTC – 722 tūkst. eurų, LAEI – 342 tūkst. eurų, LTI – 326 tūkst. eurų.

Institutų jungimas vykdomas įgyvendinant Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo siūlymus. Darbo grupė, išnagrinėjusi institutų veiklos rezultatus ir ekspertinius vertinimus bei planus, kitų Europos Sąjungos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių patirtį, pateikė siūlymą stambinti institutus ir geriau koordinuoti jų veiklą, kad būtų užtikrintas iškeltiems tikslams pasiekti būtinas potencialas.

 

Darbo grupės ataskaitoje pažymima, kad esminė institutų veiksmingos veiklos sąlyga yra žmogiškieji ištekliai – pakankamas kompetentingų ir kvalifikuotų tyrėjų, mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičius. Šių trijų socialinių mokslų institutų atveju jų pajėgos yra išskaidytos tiek tarpusavyje, tiek tarp kitų socialinių mokslų srities mokslo ir studijų institucijų, to paties instituto tyrėjams dirbant per kelias darbo vietas. Darbo grupė pabrėžia, kad jų sukauptas potencialas turi būti panaudotas rengti ekspertinėms įžvalgoms, vertinimams ir analizėms, reikalingoms Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms priimti strateginius sprendimus.

 

Vyriausybės programoje numatyta siekti mokslo ir studijų institucijų potencialo telkimo, pertvarkant jų tinklą. Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai vykdo valstybei, visuomenei ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius instituto įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Šiuo metu veikia 13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.