Pastangos įdarbinti pamokose kiekvieną mokinį ir padėti atrasti jam kelią į sėkmę

Vincas Tamašauskas
,
mokytojas ekspertas, mokymų ir seminarų mokyklose lektorius

Dar daug mokytojų klausia: nuo ko pradedate ir ar visose pamokose įdarbinate kiekvieną mokinį, kaip sekasi pritaikyti mokymosi procesą kiekvienam mokiniui, kūrybiškai organizuoti pamoką, parinkti tinkamus mokymo metodus ir turinį. Atramos taškas yra mokymosi pagalba ir vertinimas, kurie tikrai padeda gerinti pasiekimus. Vertinimo duomenis panaudokime mokymosi pagalbai teikti ir individualiai pažangai nustatyti.

 

Susitarimai su mokiniais, pradedant mokslo metus. Nuo ko pradėti, kad mokiniai pasirengtų nuostabiai ateičiai?

MOKYKIS (aktyviai, nuosekliai dirbk klasėje ir namie):

  • skaityti ir suprasti;
  • ieškoti ir rasti;
  • klysti ir pasitaisyti;
  • svajoti ir kurti.

Pasiekimų gerinimo slenksčiai:

  • susipažink ir rask;
  • suprask ir išmok;
  • pritaikyk;
  • pasitikrink ir įsivertink pagal principą „Aplenk save“.

Perduodu mokymosi procesą į mokinio rankas: pasitelkęs savo patirtį, žinias ir išmintį, būsiu patarėjas, konsultantas ir aktyvaus mokinių mokymosi veiklų organizatorius.

 

Pristatau formuojamojo vertinimo priemonę „VERTINK IR ĮSIVERTINK“, skirtą pasiekimų vertinimui ir mokinių įsivertinimui bei nuolatiniam grįžtamajam ryšiui visoje vertinimo sistemoje tobulinti. Tai padeda organizuoti mokinių darbą grupėse, vertinti mokinių individualią pažangą ir pasiekimus, mokymą priartinti prie realaus gyvenimo aktualijų, labiau pamokose atspindėti realybę.

Pagrindinis tikslas yra tobulinti vertinimą ugdymui (mokytojo veiklą), mokinių įsivertinimą ir aktyvų darbą grupėse, t. y. daugiau dėmesio skirti vertinimo kultūrai stiprinti kiekvienoje mokykloje ir mokytojų vertinimo kompetencijai plėtoti. Priemonė kelerius metus sėkmingai taikoma gimnazijoje privalomiems ilgalaikiams asmeniniams ir grupiniams projektiniams tiriamiesiems darbams vertinti bei aktyviosioms veikloms pamokose organizuoti, mąstymo ugdymui mokant(is) tyrinėjant.

 

Šią ir kitas išbandytas aktyvaus mokymo mokytis priemones pristatau mokyklose mokytojams autoriniuose seminaruose „Diagnostinė informacija pamokoje, siekiant gerinti mokymosi rezultatus“ arba „Asmeninių ir tiriamųjų grupinių projektinių darbų vieta šiuolaikinėje pamokoje: planavimas, organizavimas bei vertinimas“ ir kt.

Išsamiau – vincas.tamasauskass@gmail.com. Pats dirbu, kuriu ir kartu skatinu kitus šalies mokytojus kurti savitą, mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią mokymo(si) sistemą. Juk šiandien itin aktualu tobulinti vertinimo gebėjimus, t. y. vertinti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas. Ši veikla ir tinkamas mokytojų elgesys turi įvėpti mokinius mokytis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.