Lizdeikos gimnazijos kryptis

Skirmantė Petraitienė

Radviliškio Lizdeikos gimnazija sutinka šiuolaikinės mokyklos iššūkius ir žengia tobulėjimo link, ieško sprendimų gerinti ugdymo organizavimą, siekia geresnių mokymo(si) rezultatų. Gimnazijos pedagogai yra smalsūs ir atviri naujovėms, todėl lengva imtis rimtų ir didelių darbų ugdymui sumaniai organizuoti.

Lizdeikos gimnazijos įvairių dalykų mokytojai 2018–2019 m. dalyvavo „Erasmus+“ KA1 programos finansuojamame projekte „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys“. Projekto veiklos įtraukė 18 gimnazijos mokytojų dalyvauti kvalifikacijos kursuose ir darbo stebėjimo vizituose Olandijos, Suomijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės švietimo institucijose. Kursų temos buvo nukreiptos į pamokos organizavimą, mokytojų ir mokinių santykių tobulinimą bei mokyklos ir šeimos glaudesnių santykių užmezgimą, tėvų aktyvesnį įtraukimą į mokinių ugdymo procesą. Pagrindinė projekto idėja – formuoti pozityvias mokytojo nuostatas tiek dirbant pamokoje, tiek bendradarbiaujant su mokinių tėvais.

 

Įgyta patirtimi ir pasiektais rezultatais projekto dalyviai – Lizdeikos gimnazijos mokytojai – nutarė pasidalyti su gimnazijos ir kitų rajono mokyklų pedagogais: paskutinę projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys“ įgyvendinimo dieną (rugsėjo 30-ąją) Lizdeikos gimnazijoje organizavo atvirų pamokų dieną. Rengti atvirų pamokų dieną idėja kilo, nes norime tapti atviri ir atvirai diskutuoti apie geros pamokos konceptą bei mokymosi procesą, nebijome kalbėti apie netobulumus, nes siekiame juos taisyti. Projekto dalyviai pakvietė savo kolegas į chemijos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos pamokas. Iš viso buvo kviečiama į 17 atvirų pamokų. Mokytojai parodė, kaip jiems sekasi organizuoti savo pamokas taikant medžiagą ir metodus, parsivežtus iš kursų ir stebėtų pamokų. Pasibaigus pamokoms, mokytojai, vedę ir stebėję pamokas, susirinko į draugišką projekto ir stebėtų pamokų aptarimą. Projekte dalyvavę pedagogai palygino savo darbo patirtį su užsienio kolegų patirtimi, apžvelgė stipriuosius ir silpnuosius mūsų ir Europos mokyklų momentus. Keletas dalyvių pasidalijo medžiaga, parsivežta iš kursų, skirtų glaudžiam šeimos ir mokyklos bendradarbiavimui, kaip veiksmingiau taikyti darbo metodus, įtraukti mokinių tėvus į ugdymo proceso organizavimą.

 

Ši netradicinė diena Lizdeikos gimnazijoje sustiprino kolektyvo profesinio bendradarbiavimo ir bendravimo kultūrą, padėjo žengti žingsnį į gimnazijos, kaip besimokančios organizacijos, formavimąsi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.