Komandinė švietimo pagalba – sėkmės garantas

Eglė Mačinskienė
,
Panevėžio ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Gegužės 10 d. Panevėžio kolegijoje vyko Panevėžio ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio surengta mokslinė-praktinė konferencija „Komandinė švietimo pagalba – sėkmingas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas“, skirta Lietuvos švietimo pagalbos teikėjams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, vadovams. Konferencijos tikslas buvo teoriniu ir praktiniu aspektu aptarti veiksnius, kurie lemia sėkmingą komandinę švietimo pagalbą.

 

Per renginį stengtasi paanalizuoti šias problemines sritis:

  • komandos formavimo ypatumus mokyklos vadovų akimis;
  • tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą, siekiant sėkmingos komandinės švietimo pagalbos;
  • veiksmingo bendradarbiavimo su tėvais galimybes, teikiant komandinę švietimo pagalbą;
  • mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo dermę ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;
  • fizinį ugdymą ir sveikatos stiprinimą – tai svarbi komandinės švietimo pagalbos dalis;
  • vaiko socialinę ir emocinę sveikatą.

 

Plenariniame konferencijos posėdyje pranešimus skaitė Šiaulių universiteto docentė dr. Lina Miltenienė, Panevėžio kolegijos dėstytojas, psichologas Ramūnas Jukna, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narė Kristina Košel-Patil. „Intelligent Creation“ vykdomoji direktorė Vilija Malinauskaitė vedė praktinį užsiėmimą „Efektyvios komunikacijos komandoje principai“.

Per antrąją renginio dalį veiklos vyko keturiose sekcijose, kur buvo perskaityti 9 pranešimai. Komandinio darbo ypatumais dalijosi Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ pavaduotoja ugdymui, logopedė metodininkė Dalytė Milaševičiūtė, Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimo pagalbos organizavimui Daiva Ramanauskienė kalbėjo apie institucinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro specialioji pedagogė, mokytoja konsultantė Rasa Asminavičienė pristatė galimybes dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, o mama Laura Čekanauskienė kalbėjo apie iššūkius auginant ir ugdant ypatingą ikimokyklinio amžiaus vaiką. Neuroedukologė Rėda Makrickaitė-Grigaitienė vedė praktinį užsiėmimą „Neuroedukacija kaip ugdymo priemonė psichoemocinei sveikatai stiprinti“. Trečios sekcijos veiklos vyko specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre, kur judesio korekcijos mokytojos vedė praktinius užsiėmimus ir skaitė pranešimus bei dalijosi savo profesine patirtimi apie fizinį ugdymą ir sveikatos stiprinimą.

 

Renginyje dalyvavo daugiau nei 80 šalies pedagogų, eksponuota 15 stendinių pranešimų. Šalies ir miesto pedagogai turėjo galimybę pasidalyti profesine patirtimi, pasidžiaugti sėkmės istorijomis ir refleksija apie profesinius nusivylimus bei nesėkmes. Ugdymo įstaigose dirbančių komandos narių veikla negali būti nepriklausoma ir atskira, nors jų funkcijos skirtingos, bet tikslas tas pats – padėti vaikui. Pedagogai apgailestavo, kad daugelyje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vis dar trūksta švietimo pagalbos specialistų, o vieno komandos nario veikla negali užtikrinti kokybiškos švietimo pagalbos.

Apmąstydami renginį dalyviai įvardijo, ko reikia sėkmingai švietimo pagalbai – bendro tikslo, pagarbos, kiekvieno komandos nario bendravimo ir bendradarbiavimo be ribų, atvirumo kito nuomonei, kantrybės, empatijos, nuolatinio reflektavimo, optimizmo.

 

Panevėžio ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis džiaugiasi pavykusiu renginiu ir jau turi naujų idėjų, kaip burti švietimo pagalbos teikėjus, mokytojus, vadovus siekiant sėkmės ugdant ypatingus vaikus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.