„Erasmus+“ projektas „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“

Ilona Surgautienė
,
projekto koordinatorė, mokytoja

Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla, siekdama gerinti ugdymo kokybę, organizuoti savitą, gilų mokymą(si), paruošti mokinius realiam pasauliui, formuoti modernaus pasaulio vertybes, vykdo „Erasmus+“ lėšomis finansuojamą projektą „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“. Projekto tikslas – tobulinti vadovų ir mokytojų kompetencijas taikyti inovacijas pradinėse ir pagrindinio ugdymo klasėse, tenkinant gabių mokinių poreikius ir organizuojant sėkmingą į STEAM orientuoto ugdymo įgyvendinimą mokykloje.

 

Šiais mokslo metais jau vyko du projekte numatyti mobilumai. Per pirmąjį mobilumą (2019 m. spalį) mokytoja Želvita Jankunė ir aš, Ilona Surgautienė, dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo kursuose „IKT mokymui ir mokymuisi“, kurie vyko Ispanijoje, Valensijos mieste. Įgijome patirties ir žinių apie IKT taikymo galimybes ugdymo procese, susipažinome ir išmokome taikyti įvairias mokymui(si) naudingas programas, internetinius įrankius, patobulinome bendrąsias ir didaktines kompetencijas, o labiausiai – naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetenciją.

 

Per antrąjį mobilumą (2019 m. lapkritį) direktoriaus pavaduotoja ugdymui Onutė Gervienė ir mokytoja Ina Banevičienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „4 įrankiai inovatyviam ugdymui“, kurie taip pat vyko Ispanijoje. Pedagogės susipažino su keturiais metodais, sudarančiais prielaidas inovatyviai, mokiniams patraukliais būdais efektyvinti ugdymo procesą. Šios pedagogės labiausiai patobulino ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetenciją.

Pagal numatytas projekto veiklas, 2020 m. kovą vyks du mobilumai, per kuriuos keturi mokyklos pedagogai tikisi sėkmingai dalyvauti dar dviejuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

 

Pedagogės ne tik pačios ugdomajame procese taiko įgytas naujas patirtis ir gebėjimus, bet ir aktyviai vykdo projekto sklaidą. Grįžusios iš kvalifikacijos tobulinimo kursų informacija dalijasi su visais mokyklos pedagogais, aptaria ir analizuoja metodinėse grupėse, vykdo kolegialų grįžtamąjį ryšį.

Tikime, kad per projektą įgytos ir patobulintos kompetencijos bus tikslingai ir veiksmingai panaudotos, siekiant kokybiškai įgyvendinti projekto tikslus. Labai vertiname „Erasmus+“ programos sudaromas tobulinimosi galimybes, norime paskatinti ir kitas mokyklas jomis pasinaudoti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Regina

    O kodėl tik „…..tenkinant gabių mokinių poreikius ir…..“