Baigiasi Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro kartu su partneriais vykdytas „Erasmus+“ projektas

Oksana Aleknavičius
,
projekto dalyvė

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC) su šalimis partnerėmis 20162018 m. m. vykdo „Erasmus+“ KA2 projektą „Mokymo priemonių ir informacinių įrankių paketas, skirtas pabėgėliams ir imigrantams“ (angl. „Information and Education Materials for Refugees and Immigrants“), 2016-1-ES01-KA204-025077. Jis buvo skirtas pabėgėlių ir imigrantų padėčiai pažinti ir jiems skirtam kalbos mokymo priemonių ir informaciniam paketui sukurti. Tikslinė grupė – Sirijos pabėgėliai, imigrantai ir partnerių šalių mokiniai.

 

Projekte dalyvauja keturios šalys: Ispanija (CEPA Abril), Italija (CPIA BRESCIA), Lietuva (VSMC), Latvija (EVA-93). Vyko numatyti treji tarptautiniai mokymai Lietuvoje, Italijoje ir Latvijoje, du koordinatorių susitikimai, parengtas priemonių paketas, vyksta projekto sklaida.

2016 m. lapkričio 2–5 d. organizuotas pirmasis koordinatorių susitikimas Badachoso mieste Ispanijoje. Per jį kiekviena šalis pristatė savo instituciją ir jos veiklą. Smulkiai aptarta tolesnė veikla, kokybiško projekto vykdymo gairės ir bendravimo tarp partnerių būdai.

 

2017 m. kovo 20–24 d. partneriai iš Ispanijos, Italijos ir Latvijos pirmuose tarptautiniuose mokymuose susipažino su VSMC, lietuvių (valstybinės) kalbos dėstymo metodika, kitataučių socialinės ir kultūrinės integracijos būdais, IT programų panaudojimo galimybėmis mokant kalbų. Gimnazijos mokiniai, dalyvavę projekto veiklose, pasidalijo patirtimi, kaip kūrė vaizdinę medžiagą, skirtą suaugusiems kitakalbiams (www.youtube.com/watch?v=N7qPFjsJIzY&feature=youtu.be%2C, www.youtube.com/watch?v=9VySYrYIVXA&feature=youtu.be). Ją pirmieji išbandė projekto dalyviai (visą per projektą parengtą 10 temų lietuvių valstybinės kalbos A1 mokėjimo lygio papildomą komunikacijos mokymo medžiagą – tekstus, vaizdo įrašus, žodynėlius – galima rasti interneto svetainėje https://infomaterialska2.wordpress.com/category/tasks/). Taip pat susitikimo dalyviai stebėjo atvirą lietuvių valstybinės kalbos pamoką „Kviečiame į svečius!“, pamokose-ekskursijose, muziejų rengiamose edukacinėse programose patyrė, kaip VSMC mokiniai imigrantai integruojami į socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą.

 

2017 m. gegužės 8–12 d. tarptautinius mokymus organizavo Italijos ir Ispanijos partneriai. Italijos CPIA BRESCIA mokytojai ir nevyriausybinės organizacijos atstovai supažindino dalyvius su Brešos regiono pabėgėlių švietimo ir pagalbos teikimo tinklu, kalbinės, socialinės ir kultūrinės integracijos būdais. Calvino centre besimokantys pabėgėliai ir imigrantai parodė, kaip kuriama italų (valstybinės) kalbos mokėjimo A1 lygio vaizdinė mokomoji medžiaga (www.cpia1brescia.gov.it/index.php?idpag=1550). Asilo Notturno San Riccardo Pampurio pabėgėlių priėmimo centras supažindino su pabėgėlių integracijos į darbo rinką, socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimo galimybėmis, mokytojų ir pagalbos specialistų darbo specifika. Ispanijos CEPA Abril švietėjai organizavo IKT mokymus, kaip įvairias infografikos programėles integruoti į kalbų mokymo procesą, dirbti „Issuu“ programa, išnaudoti svetainės etwinning.net teikiamas galimybes (https://iemri-project.wixsite.com/abrilteguia).

 

2017 m. lapkričio 6–10 d. projekto partneriai rinkosi Latvijoje. Lyvanų mokymo centro EVA-93 dėstytojai supažindino su centro veikla ir imigrantų profesinio mokymo galimybėmis (http://www.eva93.lv/erasmus-plus). Dalyviai praktiškai išbandė saugaus elgesio kilus gaisrui dėstymo metodus, suaugusių mokinių profesinių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų vertinimo / įsivertinimo metodiką. Susipažino su Raudonojo kryžiaus veikla, imigrantų integracijos galimybėmis nevyriausybinėse organizacijose ir valstybiniuose universitetuose, diskutavo apie imigrantų integracijos iššūkius Latvijoje ir Europoje.

 

2018 m. gegužės 8–10 d. vyko baigiamasis projekto šalių koordinatorių susitikimas Ispanijoje, kuriame šalių partnerių atstovai dalijosi pasiektais rezultatais, šiltu ir dalykišku bendradarbiavimu per visą projektą. Badachoso miesto mokytojų rengimo centre vyko projekto sklaidos seminaras švietimo institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

 

VSMC mokytojai, dalyvaujantys projekte, aktyviai dalijosi savo patirtimi Vilniaus miesto ir šalies renginiuose. Parengti ir pristatyti pranešimai tarptautinėje konferencijoje „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“ (angl. „Literacy in the Digital Age“) Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, respublikinėje konferencijoje „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(is)“ Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje, vyko atvira lietuvių kalbos pamoka Vilniaus miesto mokytojams „Mokytis džiugu ir linksma“ (http://vsmc.lt/?p=3359). Buvo organizuotas tarptautinis projekto emblemos konkursas, kurio nugalėtoju tapo VSMC III gimnazijos klasės mokinys. Dabar jo sukurta emblema naudojama šalių partnerių interneto svetainėse ir projekto medžiagoje.

 

Džiugina, kad į projekto veiklas aktyviai įsitraukė ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai. Savo patirtimi dalijosi kitos Vilniaus miesto švietimo įstaigos, dirbančios su užsienio piliečiais: Vilniaus mokymo centras (imigrantų mokymas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, www.kaldep.lt/lt/ltik/pradzia-ltik/naujienos/erasmus-projekto-welcome-u2qe.html), Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras (valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų organizavimo tvarka, EPALE elektroninė platforma), Vilniaus lietuvių namai (lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi, formalusis ir neformalusis švietimas). Siekiant suprasti pabėgėlių integracijos procesą, iššūkius, su kuriais susiduria įvairios priimančios šalies institucijos ir pabėgėliai, gimnazijoje organizuotas susitikimas su Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Užsieniečių integracijos programos vadove. Ji pristatė programos veiklą (http://vsmc.lt/?p=2809).

Tarptautiniai projektai – keitimosi gerąja patirtimi šaltinis, nes partneriai turi puikių galimybių susipažinti su skirtingų šalių ugdymo sistemomis, dalytis patirtimi, mokytis iš gerosios praktikos pavyzdžių. Toks mokymasis kelia dalyvių kompetencijas ir daro teigiamą įtaką ugdymo procesui. Aktualių ir šiuolaikiškų temų pasirinkimas padeda kovoti su kylančiais iššūkiais šiandieniniame globaliame pasaulyje. Projekto partneriai tikisi, kad parengta medžiaga ir šalių patirtis bus naudinga organizacijoms, dirbančioms su pabėgėliais ir imigrantais, padės jiems lengviau integruotis.

 

Plačiau su projektu galima susipažinti svetainėse:

https://iemri-project.wixsite.com/iemri, https://twinspace.etwinning.net/32660/pages/page/227014.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.